Türkiye'de Kalkınma Sürecinde Kırsal Çevre Sorunları ve Toplumsal Bilinç Düzeyi

Bu çalışma kırsal çevre sorunları ile ilgili toplumsal bilinç düzeyini incelemeyi amaçlamaktadır. Bu çerçevede, Adana İli Yemişli Köyünde yaşayan kadın ve erkekler yaş gruplarına göre ayrılmış ve bireysel görüşme yapılmıştır. Araştırmada çevre, tarımsal çevre (organik tarım, girdi kullanımı vb.) ve tarım dışı çevre (içme suyu, atık sular, sivrisineklerle mücadele,vb.) ile ilgili bilgi düzeyi, beklentiler ve katılım incelenmiştir.

This paper aims to examine the level of societal conscious related to rural environment problems. In this regard, women and men living in Yemişli Village of Adana were divided to age groups and personal interview were made. Level of knowledge, expectations and participating related environment, agricultural environment (organic agriculture, input using etc.) and non-agricultural environment (drinking water, waste water, combating with mosquitoes etc.) were analyzed in the research.

Kaynakça

ALTUĞ, F. 1990 “Çevre Sorunları”, Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Yayın No:41, U.Ü.İ.İ.B.F. İşletme İktisadı ve Muhasebe Araştırma ve Uygulama Merkezi No:41, Uludağ Üniversitesi Basımevi,Bursa, 152 s.

AKSOY, U. 1999 “Ekolojik Tarımdaki Gelişmeler”, Ekolojik Tarım Eğitimi Ders Notları, İzmir, Sayfa:30-35.

ÇAĞLAR, Y. 2003 “Çevremizde 25 Yıllık bir Emek: Türkiye Çevre Vakfı”, Türkiye Çevre Vakfı 25. Yıl Etkinlikleri (www.cevre.org.tr).

ERAKTAN,G. ve E. OLHAN 1996 “Tarımda Çevre Poltikaları Çerçevesinde Organik Tarım Uygulamaları”, Tarım Çevre İlişkileri Sempozyumu: Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı, Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 13-15 Mayıs, Mersin, s:150-158.

ERTÜRK, H. 1994 “Çevre Bilimlerine Giriş”, Uludağ Üniversitesi Basımevi,Bursa, 229 s.

DİE 1997 Genel Nüfus Tespiti: İdari Bölünüş, Devlet İstatistik Enstitüsü Yayınları, Yayın No: 2281, Ankara.

DPT 1993 Türk Aile Yapısı Araştırması, Devlet Planlama Teşkilatı Sosyal Planlama Genel Müdürlüğü, Yayın No: DPT:2313-SPGM:421, Ankara.

GÖKÇE, O. 1996 “Tarımda Çevre Poltikaları Çerçevesinde Organik Tarım Uygulamaları”, Tarım Çevre İlişkileri Sempozyumu: Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı”, Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 13-15 Mayıs, Mersin, s:679-687.

GÜLTEKİN,U. 1997 “Ülkemizde Uygulanan Tarıma Özgü Çevre Politikaları, Sorunlar, Öneriler”, Ç.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı Basılmamış Master Tezi, Kod No:1413, Adana,189 s.

KALAYCIOĞLU, S. 1993 “Çevre Sorunlarına Sosyolojik Bir Bakış”, Toplum ve Çevre (Yayına Hazırlayan: Yakın Ertürk), Sosyoloji Derneği Yayınları, Ankara, 136 s.

www.kirsalcevre.org.tr

SOYSAL,M. 1991 “Çukurova Bölgesi’nde Köy Araştırmaları: Yemişli-Adana”, Ç.Ü.Z.F. Dergisi 6 (4):65-80, Adana.

TÇV 1995 “Türkiye’nin Çevre Sorunları’95”, Türkiye Çevre Vakfı Yayını, Ankara, 548 s.

Kaynak Göster