Çocuk işçiliğine yönelik uluslararası standartlar

Bu çalışmada çocuk işçiliğine yönelik uluslararası standartlar incelenmektedir. Çocuk işçiliği sorununun hukuki, siyasi, sosyal ve ekonomik boyutu başta olmak üzere birçok boyutu bulunmaktadır. Bununla birlikte ilk başta hukuksal çerçevenin oluşturulması büyük önem taşımaktadır. Çalışmanın amacı, çocuk işçiliği ile ilgili uluslararası belgelerde yer alan düzenlemeleri ortaya koymak suretiyle ulusal düzeyde alınması gereken yasal ve idari önlemlere ışık tutmaktır. Çalışmada uluslararası belgelerin çocuk işçiliğine yönelik temel standartlar geliştirdiği ve birçok ülkenin ulusal mevzuatına esin kaynağı oluşturduğu sonucuna varılmıştır. Ancak bu belgelerin etkili denetim sistemi öngörmemeleri önemli bir eksiklik olarak kendini göstermektedir.

In this study, international standards of Child labor have been investigated. There are several dimensions of Child labors problem, including legal, political, social and economical issues. Never the less, it is important to develop the legal frame of the issue. The aim of this study is to highlight the international documents on Child labor to help developing national legal and administrative arrangements. The findings of the study show that an international document about Child labor is the primary source of a great number of national legislation. However, lack of an effective auditing system in these documents is a major weakness.

Kaynakça

ADRIANI, Hendrike 1997 Kinderrechte sind Kinderpçlitik-Inhaltliche Arbeit mit Kindern im Zeltlager, Bonn.

AKILLIOĞLU, Tekin 2004 "'Avrupa Sosyal Şartı' Üzerine Bazı Gözlemler", www.idare.gen.tr/akillioglu-sosyalsart.htm.

BLÜM, Norbert 1995 "Kinderarbeit in der Welt", Vorwort zum Bericht der Bundesregierung Aug. 1995.

ÇAVUŞOĞLU, Naz 2005 "Avrupa Birliği ve İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi: "Katılım Meselesi", Anayasa Yargısı, Cilt: 22, Ankara.

ÇELİK, Cemil 2005 "Çocuk Kavramı Ve Medeni Hukuk Açısından Çocuk Haklarının Tarihi Gelişimi", e-akademi, Sayı: 36.

CENTEL, Tankut 1997 "Çocuk Haklan Sözleşmesi, Çalışan Çocuklar ve Türkiye", Kamu-İş Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 2.

CENTEL, Tankut 2002 "182 Sayılı ILO Sözleşmesi'nin Türk Çalışma Yaşamına Etkisi", TÜHİS Dergisi, Cilt: 17, Sayı: 3, Şubat 2002.

CILGA, İbrahim 2001 "Demokrasi, İnsan Hakları Kültürü ve Çocuk Haklan", Milli Eğitim Dergisi, Sayı: 151.

DÖRR, Nikolas 2004 "165 Jahre Einschrânkung der Kinderarbeit in PreuBen: Ein Beitrag zum Beginn der Sozialgesetzgebung in Deutschland", MenschenRechtsMagazin, Heft 2.

FESENFELD, Bergit 2001 Kinderrechte sind (k)ein Thema! Praxishandbuch fur die Öffentlichkeitsarbeit, Votum, Münster.

HEIDEL, Klaus 2003 Kinderarbeit in Zeiten der Globalisierung: Daten, Fakten, Bespiele, Heidelberg.

ILO 2006 Das Ende der Kinderarbeit-Zum Greifen nah: Gesamtbericht im Rahmen der Folgemassnahmen zur Erklaerung der ILO über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit, Bericht des Generaldirektors, Genf.

ILO 2002 Eine Zukunft ohne Kinderarbeit: Gesamtbericht im Rahmen der Folgemassnahmen zur Erklaerung der ILO über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit, Bericht des Generaldirektors, Genf.

KARABULUT, Özcan 1996 Türkiye'de Çalışan Çocuklar, İstanbul.

KARAKAŞ, Işıl 2005 "Ulusalüstü Anayasada Temel Haklar Problematiği: Teorik Ve Pratik Sorunlar", Anayasa Yargısı, Cilt: 22, Ankara.

KNÖLL, Ralf 2001 "Die Charta der Grundrechte der Europâischen Union - Inhalte, Bewertung und Ausblick", NVwZ, Heft 04.

KRESS, Hartmut 1999 "Kinderrechte als Menschenrechte", Zeitschrift für Evangelische Etik,Heft43.

KÜPPERS, Barbara 2003 "Kinderarbeit weltweit - Ein Überblick", in: Kinderarbeit, Kein Kinderspiel, terra des hommes (hrg.), Osnabriick.

LOHRENSCHEİT, Claudia 2006 "Einführung-Kinderrechte sind Menschenrechte", in: Die Menschenrechte von Kindern und Jugendlichen staerken: Dokiimentation eines Fachgeşprachs über die Umsetzımg der Kinderrechtskonvention in Deutschland, Deutsches Institut für Menschenrechte, Berlin.

PANEK, Eva 2007 "Zum zweiten ILO-Gesamtbericht über Kinderarbeit: "Das Ende der Kinderarbeit-zum Greifen nah"", MenschenRechtsMagazin, Heft 2.

SCHMITZ-FORTE, Achim 2001 Kinder haben Rechte! Die UN-Konvention über die Rechte des Kindes: Eine Einführung, UNICEF-Dokumentation Nr. 11, Köln.

SEROZAN, Rona 2005 Çocuk Hukuku, İkinci Bası, İstanbul: Vedat Kitapçılık.

STENDER, Heike 1997 "Die Kinderrechtskonvention", MenschenRechtsMagazin, Heft 4.

UÇKAN, Banu 2002 "Küreselleşme ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)", Çimento İşveren Dergisi, Cilt: 16, Sayı: 6.

UNICEF 2000 Zehn Jahre UN-Kinderrechtskonvention: Eine Zwischenbilanz, http://www.unicef.at/ kinderrechte/ konvention.asp (e.t. 23.5.2005).

UNICEF 2000 "IPEC-Das internationale Programme zur Beseitigung der Kinderarbeit", Magazin der UNICEF Schweiz, Nr. 4.

VON HAUFF, Michael 2008 Kinderarbeit in Steinbrüchen und Naturstein verarbeitenden Unternehmen, Kaiserslautern.

WEISS, Norman 1999 "Weltwirtschaft, Kinderarbeit und Sozialklauseln MenschenRechtsMagazin, Heft 2.

Kaynak Göster