Kentte sosyo-ekonomik düzey temelinde ayrımlaşmanın aile yapısına etkisi: Bolu örneği

Bu çalışmada, kentte sosyo-ekonomik düzeye dayalı olarak beliren ayrımlaşmanın aile yapısına etkisi ortaya konulmaktadır. Bu amaçla önce, kentte farklı konut alanları arasındaki sosyo-ekonomik düzeye dayalı ayrımlaşma, diskriminant (ayrışma) analizi ile tespit edilmekte ve ayrışmayı sağlayan değişkenler belirlenmektedir. Daha sonra ise konut alanlarının aile yapısı karşılaştırılarak, aile yapıları arasındaki farklılığın sosyo-ekonomik düzey ile ilişkisi tartışılmaktadır. Çalışmada, kentte sosyo-ekonomik düzey temelinde ayrımlaşmanın sosyal güvence eksikliği ve eğitim düzeyi düşüklüğü değişkenlerine dayalı olarak ortaya çıktığı, bunun da hanehalkı büyük ve ataerkil bir aile yapısına yol açtığı sonucuna varılmaktadır.

The influence of segregation on the basis of socio-economic status on family structure in the city: The case of Bolu

In this study, the influence of segregation in city determined based on socio-economic status on family structure was identified. For this purpose, at first, segregation in socio-economic status among different housing areas in the city and discriminating variables were determined by using discriminant analysis. Than, family structures in different housing areas were compared and the relationship between family structure and socio-economic status were analyzed. Conclusion of the study indicated that lack of social security and low level of education leads to segregation in city on the basis of socio-economic status. This leads to bigger households and paternal family structure.

Kaynakça

ALDOUS, Joan and Murray A STROUS 1966 "Social Networks and Conjugal Roles: A Test of Bott's Hypothesis", Social Forces, Vol. 44, No. 4, s.576-580.

ANONİM 1989 Türk Aile Yapısı Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, Ankara:DPT.

AYATA, Sencer ve Ayşe A YAT A 1996 Konut, Komşuluk ve Kent Kültürü, Ankara:Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı.

2000 "Toplumsal Tabakalaşma, Mekansal Ayrışma ve Kent Kültürü", - Mübeccel Kıray İçin Yazılar, İstanbul:Bağlam Yayınları.

BAAK 1998 Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan Terör Nedeniyle Göçeden Ailelerin Sorunları, Ankara:Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu.

BALİ, Rifat N. 1999 "Çılgın Kalabalıktan Uzak...", Birikim, Sayı: 123, Temmuz, s.35- 46.

CASTELLS, Manuel 1991 The Informational City, Information Technology, Economic Restructring and The Urban Regional Process, Oxford: Blackwell, Reprint Edition.

1997 Kent, Sınıf, İktidar, Ankara: Bilim ve Sanat Kitabevi.

ÇELEBİ, Nilgün 2001 Sosyoloji ve Metodoloji Yazıları, Ankara: Anı Yayıncılık.

DEMİR, Erol 1998 "Kentsel Farklılaşma, Aile ve Akrabalık", Mürekkep, Sayı: 10-11, s.134-159.

DEMİR, Sırma 2006 Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı İnsani Gelişme Endeksi ve Türkiye Açısından Bir Değerlendirme, Ankara: DPT Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü.

DİE 2003 2003 Yılı Hanehalkı İşgücü Anketi Sonuçları, Ankara: Devlet İstatistik Enstitüsü http://www.die.gov.tr/TURKISH/SONIST/ISGUCU/060404ie.htm. (Erişim 20.2.2008)

DUBEN, Alen 2002 Kent, Aile, Tarih, İstanbul: İletişim Yayınları.

ERMAN, Tahire 1998 "Becoming 'Urban' or Remaining 'Rural': The Views of Turkish Rural-to-Urban Migrants on the 'Integration' Question", International Journal of Middle East Studies, Vol. 30, No. 4, s.541-561.

FEITOSA, F.F. vd. 2007 "Global and Local Spatial Indices of Urban Segregation", International Journal of Geographical Information Science, s.299-323.

GANS, Herbert J. 1962 "Urbanism and Suburbanism as Ways of Life: A Re-evaluation of Definitions", Human Behavior and Social Process, Boston :Houghton Mifflin Company.

GÖKÇE, Birsen 1996 Türkiye'nin Toplumsal Yapısı ve Toplumsal Kurumlar, Ankara: Savaş Yayınları.

GÜL, Songül Sallan, GÜL, Hüseyin-ERGUN, Cem 2004 "Kentsel Yoksulluk ve Aile", IV. Aile Şurası Bildirileri, Ankara: Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu.

HARVEY, David . 2002 "Sınıfsal Yapı ve Mekansal Farklılaşma Kuramı", 2O.Yüzyıl Kenti, (Der.Bülent Duru-Ayten Alkan), Ankara: İmge Kitabevi.

HOWDEN, Lindsay Michelle 2005 Household Type, Economic Disadvantage, and Residential Segregation: Empirical Patterns and Findings From Simulation Analysis, Master of Scince, Thesis, Texas A&M University. http://txspace.tamu.edu/bitstream/handle/1969.1/2393/etd-tamu-2005 A-SOCI-Howden.pdf ?sequence=l (Erişim 10.11.2008)

HÜNEE 2004 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2003, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etüdleri Enstitüsü.

KANDİOTİ, Deniz 1977 "Sex Roles and Social Change: A Comparative Apprasial of Turkey's Women", Signs, Vol. 3, No. 1, s.57-73.

KARPAT, Kemal H. 2003 Türkiye'de Toplumsal Dönüşüm, Ankara: İmge Kitabevi.

KARTAL, S. Kemal 1992 Ekonomik ve Sosyal Yönleriyle Türkiye'de Kentlileşme, Ankara Adım Yayınları, İkinci Baskı,.

KAYIKÇI, Murat 2007 "Way of Life and Survival Strategies in Earthquake Adapted Settlements in Turkey", South East Europe Review, Issue 03/2007, Dusseldorf.

KELEŞ, Ruşen 1998 Kentleşme Politikası, Ankara: İmge Kitabevi, 7. Baskı.

KONGAR, Emre 1991 "Türkiye'de Aile: Yapısı, Evrimi ve Bürokratik Örgütlerle İlişkileri", Aile Yazıları 2, Ankara: Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu.

2000 21. Yüzyılda Türkiye, İstanbul:Remzi Kitabevi, 25. Baskı.

2004 Toplumsal Değişme Kuramları ve Türkiye Gerçeği, İstanbul: Remzi Kitabevi, 10.Baskı.

KURTULUŞ, Kemal 1998 Pazarlama Araştırmaları, İstanbul: Avcıol Basım.

LARRANAGA, Osvaldo and SANHUEZA, Claudia 2007 Residential Segregation Effetts on Poor's Opportunities in Chile, Economics Department, University of Chile. http://www.caf. conVattach/17/default/ClaudiaSanhueza,Residentials egregation.pdf (Erişim: 11.11.2008).

MARCUSE, Peter 2001 "Enclaves Yes, Ghettoes, No: Segregation and the State", International Seminar on Segregation in the City, July 26-28.

MARTINDALE, Don 2000 "Şehir Kuramı", Şehir ve Cemiyet, İstanbul: İz Yayınları.

NAKİP, Mahir 2003 Pazarlama Araştırmaları Teknikler ve SPSS destekli Uygulamalar, Ankara: Seçkin Yayınları.

OMENYA, O.A. 2003 "Theoretical Conceptualisations of Urban Segregation and Their Relevance to Housing in Post-apartheid South Africa, A paper presented in a conference on Gated Communities: Building Social Division or Safer Communities?, University of Glasgow, Scotland, September. http://www.bristol.ac.uk/sps/cnrpapersword/gated/omenya.pdf (Erişim: 14.11.2008)

ONAT, Ümit 1993 Gecekondu Kadınının Kente Özgü Düşünce ve Davranışlar Geliştirme Süreci, Ankara: Başbakanlık Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığı.

ÖZGÜR, Ebru Firidin 2006 "Sosyal ve Mekansal Ayrışma Çerçevesinde Yeni Konutlaşma Eğilimleri: Kapalı Siteler, İstanbul, Çekmeköy Örneği", Planlama, Sayı:38, s.79-96.

ÖZTÜRK, Şinasi 2004 "Küreselleşme, Yeni Dünya Düzeni, Neo-Liberal Ekonomi Politikaları ve Yoksulluk", IV. Aile Şurası Bildirileri, Ankara: Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu.

SHARMA, Subhash 1996 Applied Multivariate Techniques, New York:John Wiley & Sons Inc.

SOSYOLOJİ DERNEĞİ 1998 "Gecekondularda Ailelerarası Geleneksel Dayanışmanın Çağdaş Organizasyonlara Dönüşümü", Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, Cilt:l, Sayı: 1-2, Güz, s.137-160.

TATLIDİL, Ercan 1991 "Kentle Bütünleşmenin Bir Yolu: Gecekondulaşma", Aile Yazıları 2, Ankara: Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu.

TILAK, Jandhyala B G 2002 "Education and Poverty", Education -a Way out of Poverty?, (Ed. Mia Melin), New Education Division Documents No. 12, StockholnrSwedish International Development Cooperation Agency.

TİMUR, Serim 1972 Türkiye'de Aile Yapısı, Ankara: Hacettepe Üniversitesi.

TSAKLOGLOU, S. 1990 "Aspects of Poverty in Greece", Review of Income and Wealth, (4).

TÜZÜN, Sezgin 2000 "Kentsel Türkiye Hane ve Bireyleri İçin Bir Tabakalaşma Modeli Olarak 'Veri Sosyo-Ekonomik Statü İndeksi' (Veri S.E.S.İ.)", Mübeccel Kıray İçin Yazılar, İstanbul: Bağlam Yayınları.

ULUSOY, Mahir- KAYIKÇI, Murat 2006 Deprem Prefabrike Yapılarının Yoksulluk Adalarına Dönüşümü, Bolu Deprem Prefabrike Yapıları Üzerine Bir Araştırma, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (BAP), Proje No: 2005.04.01.212, Bolu.

WIRTH, Louis 1938 "Urbanism as a Way of Life", The American Journal of Sociology, Volume: XLIV, Number 1.

YASA, Ibrahim 1991 "Gecekondu Ailesi", Aile Yazıları 1, Ankara: Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu.

Kaynak Göster