Neo-Liberalizmin Gölgesinde İstihdam: Dünyada İstihdamın Durumuna İnsani Bir Bakış

Sosyal politika disiplini; kapitalizmin olumsuzluklarını gidermek ve onu yaşanılabilir bir sistem haline getirmek amacıyla ortaya çıkarılmış ve bugünkü anlamıyla; insanlığın, tüm sosyal sınıfların karşılaştıkları sosyal risklerin ortadan kaldırılabilmesi adına çaba sarf eden; insanın daha iyiye ulaşmasına odaklanmış politik bir arayış haline gelmiştir. İnsanın iyilik halini doğrudan etkileyen temel unsurlardan biri olan çalışma hak ve özgürlüğü; sosyal politika disiplini içerisindeki anlamını, istihdam olgusu ve istihdamın daha insani koşullara kavuşturulabilmesi mücadelesi içerisinde bulmuştur. Neo-liberal politikalarla birlikte; sermayenin serbest dolaşımı, dünya genelinde istihdamın mekânsal dağılımını ve koşullarını değiştirmiş, çalışanlar arasında eşitsizlikleri arttırmış ve emek eksenli çeşitli uluslararası kuruluşların ve sendikal örgütlerin bu duruma karşı alternatif arayışlar içerisine girmesine yol açmıştır.Bu çalışmayla; neo-liberalizmin, istihdamın insani koşulları üzerinde yaratmış olduğu tahribat ve dünya genelinde işgücünün çalışma koşulları, insani bir perspektifle değerlendirilmiş ve insani istihdam koşulları tartışması ortaya atılmıştır. Söz konusu değerlendirme kapsamında; işgücü piyasasının temel göstergeleri olan ücretler, çalışma süreleri, sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları, sosyal güvenliğin kapsamı ve sendikal örgütlenme düzeyine yönelik veriler esas alınmıştır. Çalışma sonucunda; dünya genelinde istihdam koşulları açısından ciddi eşitsizlikler olduğu görülmüş; neo-liberalizm ve küreselleşmenin, gelişmemiş ülkelerde yol açtığı standarttan uzak şartlardan istifade ederek söz konusu eşitsizliği daha da derinleştirdiği anlaşılmıştır.

Employment in the Shadow of Neoliberalism: A Humanitarian Overview of Global Work Environments

The discipline of social policy was created to eradicate the adverse aspects of capitalism and make it a livable system. In contemporary terms, it is a humanity-focused political quest to eliminate social risks confronted by all social classes. The right and freedom to work are predominant elements of human life that directly affect wellbeing. They have found significance in the discipline of social policy in the conception of employment and in the struggle to make occupations more humane. The free movement of capital and neoliberal policies has transformed spatial distributions and conditions of employment worldwide, increasing inequalities among employees. Thus, diverse international organizations and trade union organizations are compelled to seek alternatives.This study evaluated the damage caused by neoliberalism to the humanitarian aspects of employment and the working conditions of the global workforce. It takes a humanitarian perspective and includes a discussion on humanitarian work conditions. The assessment incorporated the principal indicators of the labor market, including data on wages, working times, healthy and safe working conditions, social security, and union organization levels. The results revealed the existence of severe inequalities in employment conditions around the world. Further, it was apprehended that the low standards of work environments in undeveloped countries resulting from neoliberalism and globalization further intensified inequities.

___

Aktan, C. C. (2000). Monetarizm ve Rasyonel Beklentiler Teorisi. İzmir: Anadolu Matbaacılık. google scholar

Alper, Y. (2016). Türkiye’de Sosyal Güvenlik: Ders Notları. Bursa: Uludağ Üniversitesi. google scholar

Alper, Y. (2018). Küreselleşme ve Küreselleşmenin Sosyal Sorunları (Ed. Aysen Tokol ve Yusuf Alper). Bursa: Dora Yayıncılık. google scholar

Anker, R., Chernyshev, I., Egger, P., Mehran, F., and Ritter, J. A. (2003). Measuring Decent Work With Statistical Indicators. International Labour Review, 142(2), 147-178. google scholar

Ardıç, K. ve Aydın, Y. (2001). İktisat Okulları ve Emek Piyasası. İstanbul: Derin Yayınevi. google scholar

Bedir, E. (2002). Yirmi Birinci Yüzyılda İstihdamın Artan Önemi ve Eğitim İstihdam İlişkisi. Kamu-İş Dergisi, 7(1), 1-12. google scholar

Bescond, D., Chataignier, A. and Mehran F. (2003). Seven Indicators to Measure Decent Work: An International Comparison. International Labour Review, 142(2), 179-212. google scholar

Biçerli, K. M. (2016). Çalışma Ekonomisi. İstanbul: BETA Basım. google scholar

BM Türkiye (2020). İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, http://www.unicankara.org.tr/ doc_pdf/h_rigths_turkce.pdf, (E.T.: 24.04.2020). google scholar

BM. (1966). Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi google scholar

Bonacich, E. ve Gapasin, F. (2003). Örgütlenmeyenleri Örgütlemek (Küreselleşme ve Sendikal Örgütlenme). Ankara: Petrol-İş Yayınları. google scholar

Bulutay, T. (1995). Employment, Unemployment and Wage in Turkey. Ankara: ILO Yayınları. google scholar

Bülbül, O. G. (2016). Küresel Endüstri İlişkileri: İki Bin Sonrası Yeni Durum/Yeni Yaklaşımlar (Ed. Erdinç Yazıcı). Ankara: Karaağaç Yayıncılık. google scholar

Çelik, A. (2006). “Yeni Sorun Alanları, Eğilimler ve Arayışlar: Sendikaların Yeni Dünyası”, Türkiye’de Sendikal Kriz ve Sendikal Arayışlar, Der. Fikret Sazak, Epos Yayınları, Ankara, ss.17-74. google scholar

Davies, R. B. ve Vadlamannati, K. C. (2011). A Race to the Bottom in Labour Standards? An Empirical Investigation. Journal of Development Economics, 103(1), 1-14. google scholar

Davis, C. J. (2019). Taş Devrinden Bu Güne Tarihimiz: İnsanın Hikâyesi. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. google scholar Egger, P., & Sengenberger, W. (2001). Decent Work Issues and Policies, ILO-Decent Work Pilot Programme, Geneva. google scholar

Ekin, N. (1971), z. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları, Yayın No: 1625, google scholar

Ekin, N. (1999). Küreselleşme ve Gümrük Birliği (Çalışma Yaşamında Dönüşüm: Çelişkiler ve Fırsatlar), İstanbul Ticaret Odası, Yayın No: 1999-47, İstanbul. google scholar

Ellison, N. (2011). Neo-Liberalizm (Ed. Pete Alcock, Margaret May ve Karen Rowlingson), Ankara: Siyasal Kitapevi. google scholar

Erdoğdu, S. (2015). Çok Uluslu Şirketler, Sendikalar ve Sosyal Politika (Ed. Ahmet Makal ve Seda Tekeli). Ankara: Anadolu Üniversitesi Yayınlar. google scholar

Erdut, Z. (2003). Küreselleşme Bağlamında Uluslararası Sosyal Politika ve Türkiye, Dokuz Eylül Yayınları, 2. Basım, İzmir. google scholar

EUROSTAT. Number Of Non-Fatal and Fatal Accidents At Work, https://ec.europa.eu/ eurostat/statistics., (E.T.: 20.04.2020). google scholar

Ghai, D. (2003). Decent Work: Concept and Indicators. International Labour Review, 142(2), 113-145. google scholar

Gökbayrak, Ş. (2003). Belediyeler, Özelleştirme ve Çalışma İlişkileri, Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yayınları, No:28, Ankara. google scholar

Gürsel, S. ve Ulusoy, V. (1999). Türkiye’de İşsizlik ve İstihdam, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul. google scholar

Hamalainen, P., Takala, J. ve Kiat, T. B. (2017). Global Estimates Of Occupational Accidents And Work-Related Illnesses 2017, Singapore: Workplace Safety and Health Institute Publishing. google scholar

ILO (1999). Decent Work, International Labour Conference, 87th Session, Report of The Director General, Geneva. google scholar

ILO (2000). Decent Work and Poverty Reduction in The Global Economy, Geneva. google scholar

ILO (2001). Reducing the Decent Work Deficit: A Global Challenge, International Labour Conference, 89th Session, Report of the Director-General, Geneva, https://www.ilo. org/public/english/standards/relm/ilc/ilc89/rep-i-a.htm (E.T.: 26.04.2020). google scholar

ILO (2002). Decent Work and the Informal Economy, Report VI, International Labour Conference, 90th Session, International Labour Office, Geneva. google scholar

ILO (2011). Work-Life Balance, Policy Development Section Employment and Social Protection Segment, Geneva: ILO Publishing. google scholar

ILO (2014). Safety and Health at Work: A Vision For Sustainable Prevention, Geneva: ILO Publishing. google scholar

ILO (2017). Social Protection Report: 2017-2019, Geneva: ILO Publishing. google scholar

ILO Türkiye Ofisi (2015). Çalışma Yaşamında Temel İlkeler ve Haklar Bildirgesi, https:// www.ilo.org/ankara/about-us/WCMS_412372/lang--tr/index.htm, (E.T.: 25.04.2020). google scholar

ILO Türkiye Ofisi (2020). İnsana Yakışır İş, https://www.ilo.org/ankara/areas-of-work/ dw/lang--tr/index.htm, (E.T.: 23.04.2020). google scholar

ILO. 102 Sayılı Sosyal Güvenliğin Asgari Standartları Sözleşmesi. google scholar

ILO. Social Protection Report Data, https://www.social-protection.org/gimi., (E.T.: 21.04.2020). google scholar

ILO. Social Security Report Data, https://www.usp2030.org/gimi., (E.T.: 21.04.2020). google scholar

ILOSTAT, Case Of Fatal/Non-Fatal Occupational Injuries by Economic Activity, https:// www.ilo.org/shinyapps., (E.T.: 20.03.2020). google scholar

ILOSTAT. Mean Nominal Monthly Earnings of Employees by Sex and Economic Activity, https://www.ilo.org/shinyapps., (E.T.: 14.01.2020). google scholar

ILOSTAT, Mean Weekly Hours Actually Worked Per Employee By Sex And Economic Activity, https://www.ilo.org/shinyapps., (E.T.: 14.01.2020). google scholar

ILOSTAT, Number of Strikes and Lockout by Economic Activity, https://www.ilo.org/ shinyapps., (E.T.: 21.04.2020). google scholar

ILOSTAT, Social Health Protection Coverage as a Percent of Total Population, https:// www.ilo.org/shinyapps., (E.T.: 21.04.2020). google scholar

ILOSTAT, Trade Union Density Rate, https://www.ilo.org/shinyapps., (E.T.: 21.04.2020). google scholar

ILOSTAT, Working Poverty Rate, https://www.ilo.org/shinyapps., (E.T.: 14.01.2020). google scholar

ILOSTAT, World Employment and Social Outlook, https://www.ilo.org/wesodata/., (E.T: 15.01.2020). google scholar

ILO-WHO Komitesi (1950) ve 12. Oturum (1995). google scholar

Işığıçok, Ö. (2005). 21. Yüzyılda İstihdam ve İnsana Yakışır İş. Bursa: Ezgi Kitabevi, google scholar

Işığıçok, Ö. (2018a). İstihdam ve İşsizlik. Bursa: Dora Yayınları, Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 4. Basım. google scholar

Işığıçok, Ö. (2018b). Temel Sosyal Politika Sorunlar: Ücret, (Ed. Aysen Tokol ve Yusuf Alper). Bursa: Dora Yayınları. google scholar

Işıklı, A. (1993), “Dünyada ve Türkiye’de Kriz Üzerine Görüş ve Öneriler”, Petrol İş 92 Yıllığı, Petrol İş Yayınları, ss.750-755. google scholar

Işıklı, A. (2008), İşsizlik ve Çalışma Hakkı. Yol-İş Dergisi, 93. google scholar

Kapar, R. (2004). “Uygun İş Bağlamında Çalışan Yoksullar”, Sosyal Siyaset Konferansları, 48. Kitap, İstanbul Üniversitesi Yayın No: 4531, İstanbul, ss. 185-204. google scholar

Kapar, R. (2007). “Uygun İş Açığı: İnsana Yaraşmayan İşler”, Türk Tabipleri Birliği Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi, Sayı:29, ss. 2-10. google scholar

Kayhan, N. (2007). AB Sürecinde Türkiye’de Sosyal Diyalog Alanındaki Gelişmeler. TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi, 20(6), 61-79. google scholar

Kellerson, H. (1998). The ILO Declaration of 1998 on Fundamental Principles and Rights: A Challenge for the Future. International Labour Review, 137(2), 223-227. google scholar

Korkmaz, O. ve Erdoğan, E. (2014). İş-Yaşam Dengesinin Örgütsel Bağlılık ve Çalışan Memnuniyetine Etkisi. Ege Akademik Bakış, 14(4), 541-557. google scholar

Lewis, S. ve Beauregard, T. A. (2018). The Meanings Of Work-Life Balance: A Cultural Perspective (Ed. R. Johnson, W. Shen ve K. M. Shockley), London: Cambridge University Press. google scholar

Mahiroğulları, A. ve Korkmaz, A. (2018). İşsizlikle Mücadelede Emek Piyasası Politikaları: Türkiye ve AB Ülkeleri, Bursa: Ekin Yayınevi. google scholar

Öçal, M. ve Korkmaz, A. (2019). Bir Sosyal Politika Analizi: Türkiye’de Asgari Ücret Uygulaması. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 76, 181-212. google scholar

Ölmezoğulları, N. (2003). Ekonomik Sistemler ve Küreselleşen Kapitalizm, Ezgi Kitabevi Yayınları. google scholar

Önsal, N. (1993). İstihdam (Ders Notları), Kamu-İş, Ankara. google scholar

Ören, K. (2014). Sosyal Politika, İstanbul: Nobel Yayınları. google scholar

Özdemir, S., Ersöz, H. Y. ve Sarıoğlu, H. İ. (2006). İşsizlik Sorununun Çözümünde Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Desteklenmesi, İstanbul Ticaret Odası Yayınları, Yayın No: 2006-45, İstanbul. google scholar

Pamuk, Ş. (2019). Türkiye’nin 200 Yıllık İktisadi Tarihi, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. google scholar

Roser, M. (2020). Working Hours, https://ourworldindata.org/working-hours., (E.T.: 23.04.2020). google scholar

Sallan Gül, S. (2004). Sosyal Devlet Bitti, Yaşasın Piyasa. İstanbul: Etik Yayınları. google scholar

Sarı, D. B, Şahin, İ ve Gülmez, M. (2019). Küreselleşmenin Ekonomik ve Sosyolojik Etkileri: 1997’den Günümüze Bibliyografi Tabanlı Sistematik Derleme Çalışması. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 20(1), 241-259. google scholar

Saybaşılı, K. (1994). Mali Bunalım, İktisat Siyasası ve Özelleştirme”, Özelleştirme Tartışmaları, Der. Aykut Polatoğlu, Bağlam Yayınları, İstanbul, ss. 57-76. google scholar

Selamoğlu, A. (1998). Küreselleşme Sürecinde İnsan Kaynağı, Ankara: Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası Yayınları. google scholar

Selamoğlu, A. (2000). “Yoğunlaşan Sosyal Sorunları İle Küreselleşme”, Küreselleşmenin İnsani Yüzü, Der. Veysel BOZKURT, Alfa Yayınevi, İstanbul, ss. 33-69. google scholar

SGK (2018). İstatistik Yıllıkları, http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/ istatistik., (E.T.: 20.03.2020). google scholar

Söylemez, S. (2009). Küreselleşen Dünyada Yoksulluk Sorununun İnsan Hakları Açısından Değerlendirilmesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. google scholar

Stewart, M. (1993). “Keynesçi İktisat Öğretisi”, Liberalizm, Refah Devleti, Eleştiriler, Çev. Şule Kut, Der. Kemali Saybaşılı, Bağlam Yayınları, İstanbul, ss.53-87. google scholar

Sykes, R. (2011). Küreselleşme ve Sosyal Politika, (Ed. Pete Alcock, Margaret May ve Karen Rowlingson). Ankara: Siyasal Kitapevi. google scholar

Şaylan, G. (2003). Değişim, Küreselleşme ve Devletin Yeni İşlevi, İkinci Baskı, İmge Kitabevi, Ankara. google scholar

Şenkal, A. (2011). Küreselleşme Sürecinde Sosyal Politika, İstanbul: Alfa Basım Yayım. google scholar

Talas, C. (1997). Toplumsal Ekonomi, İmge Kitabevi, Ankara. google scholar

Tokol, A. (2000). Sosyal Politika, Bursa: Vipaş Yayınları. google scholar

Tokol, A. (2011). Endüstri İlişkileri ve Yeni Gelişmeler, Bursa: Dora Yayınları. google scholar

Topalhan, T. (2013). Ücret Teorileri ve Ücret Politikaları, Ankara: Merdiven Yayın. google scholar

Topateş, H. (2018). Çalışma Sosyolojisinde Dönüşümler: Sanayi Toplumu ve Sanayi Sonrası Toplum, Ankara: Seçkin Yayıncılık. google scholar

Trebilcock, A. (2005). “Decent Work and the Informal Economy”, UNU-WIDER Discussion Paper, Paper No: 2005/04, pp. 1-37. google scholar

Tuna, O. ve Yalçıntaş, N. (1999). Sosyal Siyaset. İstanbul: Filiz Kitapevi. google scholar

Wallerstein, I. (2004). “Küreselleşme Mi, Geçiş Çağı Mı?”, 21. Yüzyılda Siyaset, Çev. Taylan Doğan- Ender Abadoğlu, Aram Yayıncılık, İstanbul, ss.123-146. google scholar

World Inequality Database, World View, https://wid.world/world/#sptinc_p99p100_z/ US;FR;DE;CN;ZA;GB;WO/last/eu/k/p/yearly/s/false/5.11/30/curve/false/country, (E.T: 02.05.2020). google scholar

Yaman, B. (1977). Kalkınmakta Olan Ülkelerde İstihdam Sorunu ve Çözüm Yolları, Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, Yayın No: 27, Bursa. google scholar

Zaim, S. (1990). Çalışma Ekonomisi İstanbul: Filiz Kitabevi. google scholar

___

Bibtex @araştırma makalesi { iusskd969046, journal = {Journal of Social Policy Conferences}, issn = {1304-0103}, eissn = {2548-0405}, address = {}, publisher = {İstanbul Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {}, pages = {321 - 363}, doi = {}, title = {Employment in the Shadow of Neoliberalism: A Humanitarian Overview of Global Work Environments}, key = {cite}, author = {Öçal, Mehmet and Çı̇çek, Özal} }
APA Öçal, M , Çı̇çek, Ö . (2021). Employment in the Shadow of Neoliberalism: A Humanitarian Overview of Global Work Environments . Journal of Social Policy Conferences , (80) , 321-363 .
MLA Öçal, M , Çı̇çek, Ö . "Employment in the Shadow of Neoliberalism: A Humanitarian Overview of Global Work Environments" . Journal of Social Policy Conferences (2021 ): 321-363 <
Chicago Öçal, M , Çı̇çek, Ö . "Employment in the Shadow of Neoliberalism: A Humanitarian Overview of Global Work Environments". Journal of Social Policy Conferences (2021 ): 321-363
RIS TY - JOUR T1 - Employment in the Shadow of Neoliberalism: A Humanitarian Overview of Global Work Environments AU - Mehmet Öçal , Özal Çı̇çek Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Journal of Social Policy Conferences JF - Journal JO - JOR SP - 321 EP - 363 VL - IS - 80 SN - 1304-0103-2548-0405 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi Employment in the Shadow of Neoliberalism: A Humanitarian Overview of Global Work Environments %A Mehmet Öçal , Özal Çı̇çek %T Employment in the Shadow of Neoliberalism: A Humanitarian Overview of Global Work Environments %D 2021 %J Journal of Social Policy Conferences %P 1304-0103-2548-0405 %V %N 80 %R %U
ISNAD Öçal, Mehmet , Çı̇çek, Özal . "Employment in the Shadow of Neoliberalism: A Humanitarian Overview of Global Work Environments". Journal of Social Policy Conferences / 80 (Temmuz 2021): 321-363 .
AMA Öçal M , Çı̇çek Ö . Employment in the Shadow of Neoliberalism: A Humanitarian Overview of Global Work Environments. Journal of Social Policy Conferences. 2021; (80): 321-363.
Vancouver Öçal M , Çı̇çek Ö . Employment in the Shadow of Neoliberalism: A Humanitarian Overview of Global Work Environments. Journal of Social Policy Conferences. 2021; (80): 321-363.
IEEE M. Öçal ve Ö. Çı̇çek , "Employment in the Shadow of Neoliberalism: A Humanitarian Overview of Global Work Environments", Journal of Social Policy Conferences, sayı. 80, ss. 321-363, Tem. 2021
Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi
  • ISSN: 1304-0103
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Yayıncı: İstanbul Üniversitesi

169.9b76.4b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Türkiye Ekonomisinde Bankalar Tarafından Verilen Konut Kredileri, Konut Satışları ve İşsizlik Arasındaki İlişki (2010:Q1-2020:Q3)

Haydar KARADAĞ

Mesleki Sonuç Beklentisinin Sendikal Farkındalık Ve Sendikal Tutuma Olan Etkisi: İİBF Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma

Ebru KANYILMAZ POLAT, Siyret AYAS, Bahattin HAMARAT

Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilerin Göç Hareketlerinde Sosyal Sermaye Etkisi: İzmir ve İstanbul Örneği

Kübra Aycan GELEKÇİ, Oytun MEÇİK

İşe İlişkin Duygular, İş Stresi ve Tükenmişliğin İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi: Hemşireler Üzerinde Bir Araştırma

Gülşen ÇETİN AYDIN, Serpil AYTAÇ, Yasemin ŞANLI

Duygusal Emek Çalışanlarının Tükenmişlik Riskine Karşı Korunması

Özgür ÖNGÖRE

Türkiye’de Ekonomik Büyüme, İşsizlik ve Enflasyonun Kayıt Dışı İstihdam Üzerindeki Etkisi: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı

Rümeysa ÇELİK, Abdurrahman KESKİN, Abdulkadir KESKİN

Ekonomik Büyüme ve Enflasyonist Baskının Grevlere Etkisi: Türkiye Örneği

Yasin YILMAZ, Abdullah Miraç BÜKEY

Kadın Girişimcileri Destekleyen Sivil Toplum Kuruluşlarının Yerel Kalkınma Üzerindeki Etkisi

Simge ÇİN, Fatih ALTUN

Fazla Çalışmanın İşyükü ve İşgücü Belirleyicileri(Bir Şirketin Veri Seti Üzerine Ampirik Bir Araştırma)

Tekin AKGEYİK

The Leadership Style of Managers and the Effect of Power Distance Perception on Job Insecurity in Bank Employees: A Research on the Mediating Effect of the Locus of Control

Perihan TÜZÜN, Mustafa ÖZTÜRK