Sosyal Hizmet Öğrencilerinin Sığınmacılara İlişkin Algı ve Tutumları: Bir Vakıf Üniversitesi Örneği

Göç olgusu, sebep ve sonuçları bakımından ülkelerin kamu politikaları üretmelerini teşvik eden itici bir güç olmaktadır. Aynı zamanda dünyada politika rejimlerindeki radikalleşme ve farklı dengeler ışığında önemli bir koz ya da handikap olabilmektedir. Ne var ki, söz konusu stratejilerin ülkeler lehine avantajları var gibi görünse de doğdukları ya da vatandaşı oldukları ülkeden bir yere hareket etmek zorunda kalanlar için çok boyutlu bir sosyal dışlanma sürecine kapı aralamaktadır. Bu durumda göçmenler, statüleri gereği çeşitli politik, ekonomik ve sosyal argümanlarla yüzleşmek zorunda kalmaktadırlar. Sosyal hizmet disiplini ise ekonomik, politik ve sosyal boyutlarıyla dışlanma yaşayan göçmen grupların, bulundukları ülkede birtakım hizmetlere erişiminde aracı rol oynamakta, sosyal çalışmacılar ise psiko-sosyal açıdan önemli görevler icra etmektedirler.Bu çalışmanın amacı, geleceğin sosyal çalışmacıları olarak sosyal hizmet eğitimi almakta olan öğrencilerin mesleki anlayışları çerçevesinde sığınmacılara yönelik tutumlarının anlamlı bir fark oluşturup oluşturmadığını ortaya koymaktır. Çalışmada elde edilen bulgulara göre, sosyal hizmet öğrencilerinin sığınmacılara karşı oldukça olumlu bir tutum sergiledikleri, haklarını savunmada onların yanlarında oldukları söylenebilir. Kısaca, mesleklerinin gereği olarak öğrenciler, sığınmacıların haklarının sağlanması için yoğunlukla destekleyici olmaktadır. İkili karşılaştırmalar neticesinde, lisans öğrencilerinin ön lisans öğrencilerine göre radikal olmayan çözüm stratejileri üretme hususunda daha kabullenici oldukları görülmektedir. Ayrıca öğrencilerin cinsiyetinin sığınmacılara yönelik tutumlarında etkili olmadığı görülmektedir.

Perceptions and Attitudes of Social Workers on Immigrants and Refugees: An Example of a Foundation University

The phenomenon of migration is a driving force that encourages countries to produce public policies in terms of causes and consequences. At the same time, it can be an important trump or handicap in the light of different balances and radicalization in policy regimes in the world. However, although these strategies seem to have advantages in favor of countries, they open the door to a multidimensional social exclusion process for those who have to move from their country of origin or nationality. In this case, immigrants have to face various political, economic, and social arguments due to their status. Social work discipline, on the other hand, plays an intermediary role in the access of migrant groups, who are excluded from their economic, political, and social dimensions, to certain services in their country, while social workers perform important psycho-social tasks.The aim of this study is to reveal whether the attitudes asylum seekers in the framework of their professional understanding of the students who receive social work education as future social workers make a meaningful difference. According to the findings obtained in the study, it can be said that social service students have a very positive attitude towards asylum seekers and are on their side in defending their rights. Briefly, as a requirement of their profession, students are intensely supportive to ensure the rights of asylum seekers. As a result of bilateral comparisons, it is seen that undergraduate students are more accepting at the point of producing non-radical solution strategies than undergraduate students. In addition, it is seen that the gender of the students is not effective in their attitudes towards asylum seekers.

___

Akbaş, E. Zubaroğlu Yanardağ, M. ve Yanardağ, U. (t.y.). Göç ve Sosyal Hizmet, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi. google scholar

Akbaş, E. (2019). Sığınmacı ve Göçmen Çocuklarla Sosyal Hizmet, Ed. Göktuna Yaylacı, F. Kuramsal ve Uygulama Boyutları ile Türkiye’de Sığınmacı, Mülteci ve Göçmenlerle Sosyal Hizmet kitabı içinde (51-65). London: Transnational Press. google scholar

Akıncı, B. Nergiz, A. ve Gedik, E. (2015). Uyum Süreci Üzerine Bir Değerlendirme: Göç ve Toplumsal Kabul. Göç Araştırmaları Dergisi, (2), 58-83. google scholar

Aldemir, E. (2019). Bursa Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğrencilerinin Türkiye’de Yaşayan Suriyeli Sığınmacılarla İlgili Tutumlarının İncelenmesi. Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(2), 265-296. google scholar

Alpar, R. (2013). Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler. Ankara: Detay Yayıncılık. google scholar

Artan, T. Özkan, A. O. Açıkgöz, N. ve Salduz, Ç. (2018). Göç Alanında Çalışan Sosyal Hizmet Uzmanlarının Süpervizyon Gereksinimine Bakış Açılarının Değerlendirilmesi. Atlas International Refereed Journal On Social Sciences, 4(13), 1099-1109. google scholar

Aslan, C. (2017). New Others of Turkey: Syrians. Route Educational and Social Science Journal, 4(8), 335-341. google scholar

Aslan, G. G., & Güngör, F. (2019). Suriyeli Sığınmacıların Türkiye’ye Göç Sonrası Yaşadığı Sorunlar: İstanbul Örneği. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 11(18), 1602-1632. google scholar

Aykaç, M. ve Aykaç, N. (2019). Yaratıcı Drama Temelli Etkinliklerin Kültürlerarası Duyarlılık ve Göçmen Algısı Üzerine Etkisi. Yaratıcı Drama Dergisi, 14(1), 73-98. google scholar

Biçerli, K. (2016). Sosyal Dışlanma ile Mücadelede Hayat Boyu Öğrenme, İstanbul: Beta Yayıncılık google scholar

Boyraz, E. Sözüpek, H. Esen, S. ve Ay, O. (2018). Vicdan ve Akıl Kıskacında İnsanlık, Komşuluk, Kardeşlik: Suriyeli Sığınmacılara İlişkin Algılara Politika Pazarlaması Perspektifinden Bir Bakış. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 13(1), 87-112. google scholar

Çalışkan, S. (2019). Ev Sahibi Halkın Suriyeli Göçmenlere Yönelik Tutumu: İstanbul; Sultanbeyli-Kadıköy İlçeleri. Journal of International Social Research, 12(66), 640-650. google scholar

Canatan, K. (2013). Avrupa Toplumlarının Göç Algıları Ve Tutumları: Sosyolojik Bir Yaklaşım. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, 3(27), 317-332. google scholar

Çimen, L. K. ve Quadir, S. E. (2018). Üniversite Öğrencilerinin Suriyeli Sığınmacılarla İlgili Tutumlarının Sivil Katılımları Bağlamında İncelenmesi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 7(2), 1251-1273. google scholar

Dedeoğlu, S. ve Ekiz Gökmen, Ç. (2011). Göç ve Sosyal Dışlanma Türkiye’de Yabancı Göçmen Kadınlar, Ankara: Efil Yayınevi. google scholar

Erdoğan, M. M. (2015). Türkiye’deki Suriyeliler: Toplumsal Kabul ve Uyum. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. google scholar

Ersoy, A. F. ve Ala, M. (2019). Suriyeli Sığınmacı ve Mültecilere İlişkin Görüşler: Osmaniye’de Nitel Bir Araştırma. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 54(3), 1343-1356. google scholar

Güney, Ü. ve Konak, N. (2016). Bolu’da Suriyeli ve Iraklı Sığınmacılar: Milliyetçilik, Erillik Ve Vatandaşlık Temelinde Öteki Algısı. Alternative Politics/Alternatif Politika, 8(3), 505-535. google scholar

Gözübüyük, M., Kemik, P., & Sever, M. (2019). Suriyeli Sığınmacıların Yoğun Yaşadığı Bölgelerdeki Yerel Halkın Suriyeli Sığınmacılara İlişkin Görüşleri: Altındağ Örneği. Mukaddime, 10(2), 582-596. google scholar

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., & Tatham, R. L. (2006). Multivariate Data Analysis (Vol. 6): Pearson Prentice Hall Upper Saddle River. google scholar

Hancock, P. & Tyler, M. (2001). Work, Postmodernism and Organization A Critical Introduction, SAGE Publications. google scholar

İşçi, D. ve Uludağ, E. (2019). Sosyal Medyada Suriyeliler Algısı: Youtube Sokak Röportajları Üzerine Bir İnceleme. Ulisa: Uluslararası Çalışmalar Dergisi, 3(1), 1-24. google scholar

Kaya, A. (2016). Syrian Refugees and Cultural Intimacy in Istanbul:’I Feel Safe Here!’. Robert Schuman Centre for Advanced Studies Research Paper No. RSCAS, 59. google scholar

Kaya, A. (2017). İstanbul, Mülteciler Için Cennet mi Cehennem mi? Suriyeli Mültecilerin Kentsel Alandaki Halleri. Toplum ve Bilim, 140, 42-68. google scholar

Kaya, Ö. S. (2019). Çokkültürlülük Algısı ve Diğerkâmlık Suriyelilere Yönelik Tutumu Etkiler mi? Öğretmen Adayları Gözünden Bir Çalışma. SDU International Journal of Educational Studies, 6(2), 86-100. google scholar

Korkmaz, M. ve Avcı, İ. A. (2019). Hemşirelik Öğrencilerinin Göç ve Göçmen Olgusuna Yönelik Algılarının Değerlendirilmesi, Ed. Çer, E. Kahraman, N. ve Yılmaz, T. IV. Uluslararası Kültür Sempozyumları Uluslararası Sağlık Toplum ve Kültür Sempozyumu Tam Metin Kitabı içinde (228-234). google scholar

Köse, A. M. Sunata, U., & Deniz, E. (2018). Sosyal Baskinlik Yönelimi ve Empatinin Suriyeli Sığınmacıların Tehdit Olarak Algılanmasa ile İlişkileri: Çankaya Ve Altındağ Örnekleriyle Bir Yapısal Eşitlik Modeli. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 18(40/2), 283-314. google scholar

Köşk, U. ve Özbek, Ç. (2017). Küreselleşme Ve Uluslararası Göç İlişkisinde Değişen Göçmen Algısı. Researcher: Social Science Studies, 5(8), 247-265. google scholar

Küçükşen, K. (2017). Suriyeli Sığınmacı Kadınlarda Sosyal Dışlanma Algısı Üzerine Nitel Bir Çalışma. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 6(5), 2399-2413. google scholar

Oral, B. ve Çetinkaya, F. (2017). Sosyolojik Bir Olgu Olarak Göç, Tanımı, Nedenleri Ve Göç Kuramları. Turkiye Klinikleri Public Health-Special Topic, 3(1), 1-8. google scholar

Orhan, O. ve Gündoğar, S. (2015). Suriyeli Sığınmacıların Türkiye’ye etkileri. Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi. google scholar

Örselli, E. ve Bilici, Ö. G. Z. (2018). Vatandaş Gözünden Suriyeli Sığınmacılar Özelinde Türkiye’nin Göç Politikaları: Konya Örneği. Ed. Kamchybekova K. ve Uysad A. International Management and Social Science Symposium Tam Metin Kitabı içinde (321-329). google scholar

Özmete, E. ve Arslan, E. (2018). Göç: Transnasyonalizm ve Transnasyonal Sosyal Hizmet. Toplum ve Sosyal Hizmet, 29(1), 173-207. google scholar

Özyürek,A. Kapçı, P. E. veYılancı, S. (2019). FarklıYaş Grubundan BireylerinTürkiye’deki Suriyeli Mültecilerin Durumu Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 56-69. google scholar

Saruç, S. (2019). Sığınmacı ve Göçmen Çocuklarla Sosyal Hizmet, Ed. Göktuna Yaylacı, F. Kuramsal ve Uygulama Boyutları ile Türkiye’de Sığınmacı, Mülteci ve Göçmenlerle Sosyal Hizmet kitabı içinde (141-155). London: Transnational Press. google scholar

Schwab, K. (2018). Dördüncü Sanayi Devrimi, çev: Zülfü Dicleli, İstanbul: Optimist Yayıncılık. google scholar

Şen, G. & Keskin, H. Ş. (2019). Türkiye’deki Kamu Yönetimi Öğrencilerinin Suriyeli Sığınmacılara İlişkin Tutumları. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(2), 1958-1974. google scholar

Şenkal, A. (2018). Küresel Sosyal Politika. Kocaeli: Umuttepe Yayınları. google scholar

Sirkeci, İ. ve Cohen, J. H. (2015). Hareketlilik, göç, güvensizlik. İdealKent, 6(15), 8-21. google scholar

Strangleman T. & Warren, T. (2015). Work and Society Sociological Approaches, Themes and Methods, Routledge, çev: Fuat Man, Ankara: Nobel Yayıncılık. google scholar

Taşçı, F. (2018). Sosyal Politikada Dezavantajlı Gruplar: Tarih, Yaklaşım ve Uygulama, İstanbul: Kaknüs Yayınları. google scholar

Tuna, M. & Özbek, Ç. (2018). Yerlileşen Yabancılar. Güney Ege Bölgesi’nde Göç, Yurttaşlık ve Kimliğin Dönüşümü, Ankara: Detay Yayıncılık. google scholar

Tümeğ, D. (2018). Türk Halkının Suriyeli Sığınmacı/Mülteci Algısı Mevcut Durum, Saha Çalışması ve Politika Önerileri. TÜRKSAM Yayınları. google scholar

Türk, E. (2019). Türk Basınında Suriyeli Göçmenlere İlişkin Haberlere Yapılan Yorumların İncelenmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21(1), 17-30. google scholar

Ünal, S. (2014). Türkiye’nin Beklenmedik Konukları:” Öteki” Bağlamında Yabancı Göçmen Ve Mülteci Deneyimi. Zeitschrift für die Welt der Türken/Journal of World of Turks, 6(3), 65-89. google scholar

United Nations High Commissioner For Refugee, Global Report 2005. Glossary. google scholar

United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2019). International Migration 2019: Report (ST/ESA/SER.A/438). google scholar

Yaylacı, F. G. (2017). Eskişehir Yerel Basınında “Mülteciler” Ve “Suriyeliler”. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, 20(1), 1-40. google scholar

Yelpaze, İ. ve Güler, D. (2018). The Relationship Between Attitudes Towards Asylum Seekers And Compassion Levels Of University Students. International Journal of Assessment Tools in Education, 5(3), 524-543. google scholar

Yılmaz, A. (2014). Uluslararası Göç: Çeşitleri, Nedenleri ve Etkileri. Electronic Turkish Studies, 9(2), 1686-1705. google scholar

Yılmaz Y. (2020). Dezavantajlı Grup Göçmenler: GSYH- Göçmenler İlişkisinin Türkiye’deki Ekonomik Boyutu. Ed. Osman Akgül. Sosyal Politikada Güncel Gelişmeler: Dezavantajlı Gruplar. Kitabı içinde (169-187). Gazi Kitabevi. google scholar

YÖK, Yükseköğretim Program Atlası, https://yokatlas.yok.gov.tr/ 22.12.2020. google scholar

Zengin, O. ve Altındağ, Ö. (2016). Bir İnsan Hakları Mesleği Olarak Sosyal Hizmet. Toplum ve Sosyal Hizmet, 27(1), 179-190. google scholar

___

Bibtex @araştırma makalesi { iusskd968957, journal = {Journal of Social Policy Conferences}, issn = {1304-0103}, eissn = {2548-0405}, address = {}, publisher = {İstanbul Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {}, pages = {175 - 198}, doi = {}, title = {Sosyal Hizmet Öğrencilerinin Sığınmacılara İlişkin Algı ve Tutumları: Bir Vakıf Üniversitesi Örneği}, key = {cite}, author = {Baş, Halim and Eti, Serkan} }
APA Baş, H , Eti, S . (2021). Sosyal Hizmet Öğrencilerinin Sığınmacılara İlişkin Algı ve Tutumları: Bir Vakıf Üniversitesi Örneği . Journal of Social Policy Conferences , (80) , 175-198 .
MLA Baş, H , Eti, S . "Sosyal Hizmet Öğrencilerinin Sığınmacılara İlişkin Algı ve Tutumları: Bir Vakıf Üniversitesi Örneği" . Journal of Social Policy Conferences (2021 ): 175-198 <
Chicago Baş, H , Eti, S . "Sosyal Hizmet Öğrencilerinin Sığınmacılara İlişkin Algı ve Tutumları: Bir Vakıf Üniversitesi Örneği". Journal of Social Policy Conferences (2021 ): 175-198
RIS TY - JOUR T1 - Sosyal Hizmet Öğrencilerinin Sığınmacılara İlişkin Algı ve Tutumları: Bir Vakıf Üniversitesi Örneği AU - Halim Baş , Serkan Eti Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Journal of Social Policy Conferences JF - Journal JO - JOR SP - 175 EP - 198 VL - IS - 80 SN - 1304-0103-2548-0405 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi Sosyal Hizmet Öğrencilerinin Sığınmacılara İlişkin Algı ve Tutumları: Bir Vakıf Üniversitesi Örneği %A Halim Baş , Serkan Eti %T Sosyal Hizmet Öğrencilerinin Sığınmacılara İlişkin Algı ve Tutumları: Bir Vakıf Üniversitesi Örneği %D 2021 %J Journal of Social Policy Conferences %P 1304-0103-2548-0405 %V %N 80 %R %U
ISNAD Baş, Halim , Eti, Serkan . "Sosyal Hizmet Öğrencilerinin Sığınmacılara İlişkin Algı ve Tutumları: Bir Vakıf Üniversitesi Örneği". Journal of Social Policy Conferences / 80 (Temmuz 2021): 175-198 .
AMA Baş H , Eti S . Sosyal Hizmet Öğrencilerinin Sığınmacılara İlişkin Algı ve Tutumları: Bir Vakıf Üniversitesi Örneği. Journal of Social Policy Conferences. 2021; (80): 175-198.
Vancouver Baş H , Eti S . Sosyal Hizmet Öğrencilerinin Sığınmacılara İlişkin Algı ve Tutumları: Bir Vakıf Üniversitesi Örneği. Journal of Social Policy Conferences. 2021; (80): 175-198.
IEEE H. Baş ve S. Eti , "Sosyal Hizmet Öğrencilerinin Sığınmacılara İlişkin Algı ve Tutumları: Bir Vakıf Üniversitesi Örneği", Journal of Social Policy Conferences, sayı. 80, ss. 175-198, Tem. 2021
Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi
  • ISSN: 1304-0103
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Yayıncı: İstanbul Üniversitesi

169.9b76.4b

Sayıdaki Diğer Makaleler

The Leadership Style of Managers and the Effect of Power Distance Perception on Job Insecurity in Bank Employees: A Research on the Mediating Effect of the Locus of Control

Perihan TÜZÜN, Mustafa ÖZTÜRK

İşe İlişkin Duygular, İş Stresi ve Tükenmişliğin İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi: Hemşireler Üzerinde Bir Araştırma

Gülşen ÇETİN AYDIN, Serpil AYTAÇ, Yasemin ŞANLI

Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilerin Göç Hareketlerinde Sosyal Sermaye Etkisi: İzmir ve İstanbul Örneği

Kübra Aycan GELEKÇİ, Oytun MEÇİK

Türkiye’de Ekonomik Büyüme, İşsizlik ve Enflasyonun Kayıt Dışı İstihdam Üzerindeki Etkisi: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı

Rümeysa ÇELİK, Abdurrahman KESKİN, Abdulkadir KESKİN

Kadın Girişimcileri Destekleyen Sivil Toplum Kuruluşlarının Yerel Kalkınma Üzerindeki Etkisi

Simge ÇİN, Fatih ALTUN

Ekonomik Büyüme ve Enflasyonist Baskının Grevlere Etkisi: Türkiye Örneği

Yasin YILMAZ, Abdullah Miraç BÜKEY

The Leadership Style of Managers and the Effect of Power Distance Perception on Job Insecurity in Bank Employees: A Research on the Mediating Effect of the Locus of Control

Perihan TÜZÜN, Mustafa ÖZTÜRK

Türkiye Ekonomisinde Bankalar Tarafından Verilen Konut Kredileri, Konut Satışları ve İşsizlik Arasındaki İlişki (2010:Q1-2020:Q3)

Haydar KARADAĞ

Fazla Çalışmanın İşyükü ve İşgücü Belirleyicileri(Bir Şirketin Veri Seti Üzerine Ampirik Bir Araştırma)

Tekin AKGEYİK

Boşanmış Kadınların Boşanma Aşaması, Süreci ve Sonrasında Yaşadıkları Zorluklar: Esenler SHM Örneği

Fatih KUCUR, Özge KELEBEK