Örgütsel Sessizliğin İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkisi

Örgütsel sessizliğin çalışanlar üzerindeki olumsuz sonuçlarından biri de işten ayrılma niyetlerini etkilemesidir. Bu durum, işten ayrılma niyetine neden olan öncülün araştırılmasını önemli kılmaktadır. Bu araştırmanın amacı, örgütsel sessizliğin çalışanların işten ayrılma niyetlerine etkisinin araştırılması olup, bu etkinin nasıl modellenebileceğini amaç edinir. Literatürde, örgütsel sessizlik ile işten ayrılma niyeti ilişkisine yönelik sınırlı sayıda çalışma olmasından yola çıkılarak, yapılan bu çalışma ile literatüre bu yönde katkı sağlanmaya çalışılmıştır. İlişkisel tarama yöntemi ile yapılan araştırmanın örneklemi İstanbul ili Büyükçekmece ilçesinde faaliyetlerine devam eden bir plastik işletmesinde çalışan 107 kişiden oluşmaktadır. Araştırma sonucunda örgütsel sessizlik ile işten ayrılma niyeti arasında yüksek düzeyde anlamlı korelasyon bulunmuştur. Örgütsel sessizliğin işten ayrılma niyetini yordaması anlamlı bulunmuştur. İşten ayrılma niyeti ve örgütsel sessizliğin demografik farklılaşmaları anlamlı bulunmamıştır.

The Impact of Organizational Silence on Turnover Intention

One of the negative consequences of organizational silence on employees is its impacts on their turnover intentions. This fact makes it important to investigate the antecedent that caused the turnover intention. The purpose of this study is to investigate the impact of organizational silence on employees’ turnover intentions their jobs and aims how this impact can be modelled. Considering the limited number of studies in the literature regarding the relationship between organizational silence and turnover intention, with this study it has been tried to contribute to the literature in this direction. The sample of the study, which has been conducted with the causal survey model, consists of 107 people, working in a plastics enterprise, which carries on its operations in Büyükçekmece district of Istanbul. As a result of the study, it has been found that there is a high level of significant correlation between organizational silence and turnover intention. It has been found significant that organizational silence predicts the turnover intention. Demographic differentiations of turnover intention and organizational silence have not been found significant.

___

Afşar, L. (2013). “Örgütsel Sessizlik ve Örgütsel Güven İlişkisi: Konuya İlişkin Bir Araştırma”, (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi SBE, İstanbul. google scholar

Bagherı, G., Zarei, R. & Aeen, M.N. (2012). “Organizational Silence (Basic Concepts and its Development Factors)”, Ideal Type of Management, 1(1), 47-58. google scholar

Bayram, N. (2013). Yapısal Eşitlik Modellemesine Giriş. Bursa: Ezgi. google scholar

Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı (4. bs). Ankara: Pegem A. google scholar

Çakıcı, A. (2010). Örgütlerde İşgören Sessizliği. Ankara: Detay Yayıncılık. google scholar

Çokluk, Ö., Şekerçioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik SPSS ve Lisrel Uygulamaları. Ankara: Pegem A. google scholar

Donaghey, J., Cullinane, N., Dundon T., & Wilkinson A. (2011). Re-Conceptualising Employee Silence: Problems and Prognosis. Work, Employment and Society. 25(1):51-67. google scholar

Dyne, L.V., Ang, S., & Botero, I.C. (2003). “Conceptualizing Employee Silence and Employee Voice as Multidimensional Constructs”, Journal of Management Studies, 40(6), 1359-1392. google scholar

Elçi, M., Karabay E., Melisa, A.L. ve Şener, İ.(2014). “The Mediating Role of Mobbing on the Relationship Between Organizational Silence and Turnover Intention”, Social and Behavioral Sciences. S. 150, s. 455-464. google scholar

Fong, Y. L., & Mahfar, M. (2013) Relationship between occupational stress and turnover intention among employees in a furniture manufacturing company in Selangor. Journal Technology, 64(1), 33-39. google scholar

Henriksen, K., & Dayton, E. (2006). Organizational Silence and Hidden Threat Stopatient Safety”, Health Services Research, 41, No. 4, 1539- 1555. google scholar

Hoffmann, E.A. (2006). “Exit and Voice: Organizational Loyalty and Dispute Resolution Strategies”, Social Forces, 84(4), 2313-2330. google scholar

Karadal, H, (2011). Örgütsel Sessizlik Davranışı: Etkenleri ve Etkileri, Yönetimde Birey ve Örgüt Odaklı Davranışlar. Yönetimde Birey ve Örgüt Odaklı Davranışları, (Ed), Bursa: Ekin Yayınevi, 365-386. google scholar

Kim, S.D. and Park, J. (2019). The Effect of Employee Silence on Organisational Commitment and Turnover Intention of the Public Sports Organisation in South Korea, Indian Journal of Public Health Research & Development, November 2019, Vol. 10, No. 11. google scholar

Kim, Y.J. and Yoon, D.H. (2017). The Effect of Organizational Silence on Counter-Productive Work Behavior and Turnover Intention in the Food Service Industry: Focus on the Difference Between Contract and Regular Workers, Journal of Tourism Sciences, 41(9), pp.25-39. google scholar

Kolarska, L. & Aldrich, H. (1980). “Exit, Voice, and Silence: Consumers’ and Managers’ Responses to Organizational Decline”, Organization Studies, 1(1), 41-58. google scholar

Küçükusta, D. (2007). “Konaklama İşletmelerinde İş-Yaşam Dengesinin Çalışma Yaşamı Kalitesi Üzerindeki Etkisi”, (Doktora Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi SBE, İzmir. google scholar

Meyer, J.P. ve Allen, N.J. (1991). “A Three-Component Conceptualization of Organizational Commitment”, Human Resource Management Review. 1(1),61-89. google scholar

Morrison, E.W. & Milliken, F.J. (2000), “Organizational Silence: A Barrier to Change and Development in a Pluralistic World”, Academy of Management Review, 25(4), 706-725. google scholar

Özdemir, S. ve Özdemir, Y. (2015). İşten ayrılma niyeti ve işten ayrılma niyeti ile ilgili akademik çalışmaların incelenmesi. Ankara: Gazi Kitabevi. google scholar

Özyer, K. (2017). Örgütsel Sessizlik. Sema Polatçı ve Kubilay Özyer (Ed), 21.Yüzyılda Örgütsel Davranış, İstanbul: Beta Yayınları. google scholar

Pinder, C.C., & Harlos, K.P. (2001). Employee Silence: Quiescence and Acquiescence as Responses to Perceived Injustice, Research in Personal and Human Research Management, 20, 331-369. google scholar

Poyraz, K. ve Kama, B. (2008). Algılanan İş Güvencesinin, İş Tatmini, Örgütsel Bağlılık ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13 (2), 143-164. google scholar

Salha, H., Cinnioğlu, H., Yazıt,H.ve Yenişehirlioğlu, E. (2016). İşgörenlerin Örgütsel Sessizlik Düzeylerinin Örgütsel Bağlılıklarına Etkisi: Tekirdağ’daki Yiyecek İçecek İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma, Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, 2(3), 5-15. google scholar

Seyfullahoğulları, Ç.A. (2018). İşten Ayrılma Niyeti, İstanbul: Türkmen Kitabevi. google scholar

Şimşek, E. ve Aktaş, H. (2014). Örgütsel sessizlik ile kişilik ve yaşam doyumu etkileşimi: Kamu sektöründe bir araştırma. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(2), 121-136. google scholar

Şimşek, E. ve Aktaş, H. (2015). Bireylerin Örgütsel Sessizlik Tutumlarında İş Doyumu ve Duygusal Tükenmişlik Algılarının Rolü, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 11(24). google scholar

Şimşek, E. ve Aktaş, H. (2015a). Örgütsel Sessizlik, Editörler: Derman Küçükaltan vd., Örgütsel Davranışta Güncel Gelişmeler, Ankara: Detay Yayıncılık. google scholar

Taşkıran, E. (2010), Liderlik Tarzının Örgütsel Sessizlik Üzerindeki Etkisinde Örgütsel Adaletin Rolü ve Bir Araştırma, (Yayımlanmış Doktora Tezi), Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. google scholar

Uslu, S. ve Aktaş, H. (2017). İşten Ayrılma Niyeti ile Örgütsel Sessizlik Etkileşiminde İş Güvencesi Memnuniyeti ve İş Güvencesi Endeksinin Aracı Rolü: Özel Bir Hastane Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 12(1), 141- 160. google scholar

Yen, M.P. (2017). The relationship between organizational silence, mobbing with turnover intention, Master Thesis, http://keep.hcmiu.edu.vn:8080/handle/123456789/2880 google scholar

Yeşilaydın, G. ve diğerleri (2016). Örgütsel Sessizliğin Nedenleri: Kamu Hastaneleri Çalışanları Üzerine Bir Araştırma, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 18(31): 14-22. google scholar

Yücel, İ. ve Demirel Y. (2013). Mevcut İş Alternatiflerinin İş Tatmini ve İşten Ayrılma İlişkisi Üzerinde Etkisi: “Başka Bir Yol Daha Olmalı!”, Atatürk University Journal of Economics & Administrative Sciences, 27(2), 159- 177. google scholar

___

Bibtex @araştırma makalesi { iusskd968863, journal = {Journal of Social Policy Conferences}, issn = {1304-0103}, eissn = {2548-0405}, address = {}, publisher = {İstanbul Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {}, pages = {95 - 115}, doi = {}, title = {Örgütsel Sessizliğin İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkisi}, key = {cite}, author = {Öge, Ercan} }
APA Öge, E . (2021). Örgütsel Sessizliğin İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkisi . Journal of Social Policy Conferences , (80) , 95-115 .
MLA Öge, E . "Örgütsel Sessizliğin İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkisi" . Journal of Social Policy Conferences (2021 ): 95-115 <
Chicago Öge, E . "Örgütsel Sessizliğin İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkisi". Journal of Social Policy Conferences (2021 ): 95-115
RIS TY - JOUR T1 - Örgütsel Sessizliğin İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkisi AU - Ercan Öge Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Journal of Social Policy Conferences JF - Journal JO - JOR SP - 95 EP - 115 VL - IS - 80 SN - 1304-0103-2548-0405 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi Örgütsel Sessizliğin İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkisi %A Ercan Öge %T Örgütsel Sessizliğin İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkisi %D 2021 %J Journal of Social Policy Conferences %P 1304-0103-2548-0405 %V %N 80 %R %U
ISNAD Öge, Ercan . "Örgütsel Sessizliğin İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkisi". Journal of Social Policy Conferences / 80 (Temmuz 2021): 95-115 .
AMA Öge E . Örgütsel Sessizliğin İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkisi. Journal of Social Policy Conferences. 2021; (80): 95-115.
Vancouver Öge E . Örgütsel Sessizliğin İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkisi. Journal of Social Policy Conferences. 2021; (80): 95-115.
IEEE E. Öge , "Örgütsel Sessizliğin İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkisi", Journal of Social Policy Conferences, sayı. 80, ss. 95-115, Tem. 2021
Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi
  • ISSN: 1304-0103
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Yayıncı: İstanbul Üniversitesi

169.9b76.4b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Fazla Çalışmanın İşyükü ve İşgücü Belirleyicileri(Bir Şirketin Veri Seti Üzerine Ampirik Bir Araştırma)

Tekin AKGEYİK

Türkiye’de Ücretlilerin Kayıtlı Çalışma Olasılığını Belirleyen Faktörlerin Analizi

Serdar ACUN

Türkiye Ekonomisinde Bankalar Tarafından Verilen Konut Kredileri, Konut Satışları ve İşsizlik Arasındaki İlişki (2010:Q1-2020:Q3)

Haydar KARADAĞ

Türkiye’de Ekonomik Büyüme, İşsizlik ve Enflasyonun Kayıt Dışı İstihdam Üzerindeki Etkisi: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı

Rümeysa ÇELİK, Abdurrahman KESKİN, Abdulkadir KESKİN

Kadın Girişimcileri Destekleyen Sivil Toplum Kuruluşlarının Yerel Kalkınma Üzerindeki Etkisi

Simge ÇİN, Fatih ALTUN

Mesleki Sonuç Beklentisinin Sendikal Farkındalık Ve Sendikal Tutuma Olan Etkisi: İİBF Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma

Ebru KANYILMAZ POLAT, Siyret AYAS, Bahattin HAMARAT

Boşanmış Kadınların Boşanma Aşaması, Süreci ve Sonrasında Yaşadıkları Zorluklar: Esenler SHM Örneği

Fatih KUCUR, Özge KELEBEK

The Leadership Style of Managers and the Effect of Power Distance Perception on Job Insecurity in Bank Employees: A Research on the Mediating Effect of the Locus of Control

Perihan TÜZÜN, Mustafa ÖZTÜRK

İşe İlişkin Duygular, İş Stresi ve Tükenmişliğin İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi: Hemşireler Üzerinde Bir Araştırma

Gülşen ÇETİN AYDIN, Serpil AYTAÇ, Yasemin ŞANLI

Ekonomik Büyüme ve Enflasyonist Baskının Grevlere Etkisi: Türkiye Örneği

Yasin YILMAZ, Abdullah Miraç BÜKEY