Social Security Concept and the Principles ofSocial Security

Bu çalışmanın amacı, toplumda sosyal güvenlik sistemlerinin amaçlarını ve işlevlerini açıklamaktadır. Sosyal güvenlik sistemlerinin temel amacı, gelir azalışı ve/veya harcama artışı yaratan sosyal risklere karşı vatandaşları korumaktır. Sosyal güvenlik sistemleri, Sanayi Devrimi'nin neden olduğu oldukça önemli ekonomik, sosyal ve politik değişimler sonucu ortaya çıkmıştır. Sonraki süreçlerde ise, sistemlerin kapsamı kişi ve koruma sağlanan riskler açısından gelişmiştir. Genel olarak sosyal güvenlik hizmetleri, sosyal sigorta ile sosyal yardım ve hizmetler olmak üzere iki kanaldan sağlanır. Sosyal koruma açısından hangi kanal seçilirse seçilsin, çağdaş sosyal güvenlik sistemleri için önemli olan unsurlar, evrensellik ve gelirin yeniden dağılımı ile ortaya çıkan sosyal adaletin sağlanmasıdır.

Sosyal Güvenlik Kavramı ve Sosyal Güvenlik İlkeleri

This study is aimed at clarifying aims and functions of social security systems in society. The main aim of social security systems is protect to citizens against social risks which create income decay and/or expenditure growth. Social security systems emerged as results of tremendous economic, social and political changes created by Industrial Revolution. At subsequent process, social security systems were developed in terms of scope (personal and risks) covered by systems.In general terms, social security services provided via two main channels: Social insurance and social assistance and services.Whatever channel selects to provide social protection, the most impoıtant elements for contemporary social security systems are universalism and social justice created by redistribution of income.

Kaynakça

Aksoy, Muzaffer “Tıp Haftasında İşçi Sağlığı” Forum Milliyeti, 20 Mart 1977. Ayhan, Abdurrahman (1 984),

“Türkiye’de Sosyal Sigorta Kurumla— rında Kapsama Alınan Riskler”, Anadolu Üniv. İ.İ.BF. Dergisi, 11(1).

Ayhan, Abdurrahman (1977), “Avrupa Sosyal Şartının Onaylanmasına Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Üzerine Sos— yal Politika Bakımından Bazı Düşün— celer” Prof. Dr. Naci Kınalıoğlu’na Armağan, Gazi Üniv. Hukuk Fak. Dergisi, 1(2).

Brun, A. ve H. Galland, (1958), Droit du Travail, Sirey Paris.

Centel, Tankut (1982), Çocuklar ile Gençlerin İş Güvenliği (Doktora Tezi), İstanbul Üniversitesi Yay. No: 3041/667, Fakülteler Matbaası İstanbul.

Doublet, Jacques (1972), Se'curite' Sociale, Presses Üniv. de France, Paris. Doublet, Jacques (1975), Droit De La Se'curite' Sociale, Edition, Dalloz, Pa— ris.

Eren, Faruk (1977), Borçlar Hukuku ve İş Hukuk Açısından İşverenin İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Sorumluluğu, Ankara.

Güzel, Ali, ve Ali Rıza Okur (1999), Sosyal Güvenlik Hukuku, Beta, Yenilen— miş 7. Baskı, İstanbul.

Mellennec, J.ET Berzia (1978), Le Re'gıme Ge'ne'rale De La Se'curite' Sociale, Edition, Paris.

Işık, Rüçhan (1967), iirk İş Hukukunun Milletlerarası Kaynakları, Ankara. Kral, Şemsettin (1987), Çalışma Hayatı ile İlgili Sözleşmeler, İstanbul.

Ribas, J.J, M.J, Joncey,J.C, Seche J.C (1973), Dorit Secial Europe'en, Presses Üniv. De Frances, Edition Paris.

Saint—jours, Yves, (1980), Traite Se'curite' Le Droit De La Se'curite' Soci— ale, Tome 1, Paris.

Taşkent, Savaş (1991), İnsan Haklarının Uluslararası Dayanakları (Örgütler ve Belgeler), İstanbul.

Tuncay, Can (1994), Sosyal Güvenlik Hukuk Dersleri, Beta, 6. Baskı, İstanbul. Tunçomağ, Kenan (1988), Sosyal Gü- venlik Kanunu ve Sosyal Sigortalar, 4. Basım, İstanbul.

Tunçomağ, Kenan (1979), “Avrupa Sos— yal Güvenlik Sözleşmesinin Ana Çizgi— leri”, Birinci Avrupa Hukuku Haftası: 115—150.

Yillhe Ribettes ve Jeannel Lyon—Caen (1974), General: Manuel Du Droit Sociale, 2e Edition Paris.

ÇSGB (1987), Yurt Dışında Çalışan ve Yurda Dönen Vatandaşlarımıza Sunulan Hizmetler, T.C Çalışma ve Sosyal Gü— venlik Bakanlığı Yurtdışı İşçi Hizmetle— ri Genel Müdürlüğü, Ankara.

Kaynak Göster