A New Topic ofDiscussion to Struggle Against Poverty: Citizenship Income

Yoksullukla mücadele politikalarında müracaat edilen araçların başında sosyal yardımlar gelmektedir. Bunun nedeni, yoksula bizzat ulaşmak sureti ile yoksullukla mücadelede başarı şansının yüksek olmasıdır. Ancak, özellikle gelişmiş ülkeler başta olmak üzere bütün ülkelerde üzerinde en fazla tartışma yapılan, en fazla eleştirilen alan da sosyal yardımlardır. Tartışmalar ve eleştiriler, yararlanıcıların sistem içerisinde kalmaya yönelik çabalarından, siyasi iktidarların sosyal yardım uygulamalarındaki subj ektif davranışları ve yardım alanların siyasal davranışlarını etkilemeye yönelik çabalarından ve yapılan yardımlardaki mükerrerlikler yanında yardımların, yardım yapılan kişileri toplum nezdinde zor duruma düşürdüğüne ilişkin oluşan kanaatlerden kaynaklanmaktadır. Bu tartışmaların ve istismarların önüne geçmek amacı ile son yıllarda yeni bir tartışma alanı açılmıştır. Sosyal yardımlar kapsamında yapılacak ödemelerin, yurttaşlık temelinde yapılması önerilmektedir. Bu makalede, Ankara'da yapılan bir yoksulluk araştırmasının sonuçlarına dayanılarak, bu alandaki tartışmalar kritik edilmeye çalışılacaktır.

Yoksullukla Mücadelede Yeni Bir Tartışma Alanı: Vatandaşlık Geliri

Social benefit is one ofthe most important policies to struggle against poveıty. İt is because the high chance of success of social benefits to fight with poverty by accessing to the poor directly. However, social benefit is an issue which is most discussed and criticized in all countries.Discussions and critiques result from the efforts of the poor who try to stay in the system, the subjective attitudes of government in the implementations of social benefits and the govemment’s efforts to effect the political attitudes ofthe poor, repeated social benefits and the opinions regarding the fact that social benefits land the poor in difiicult position in society. To preclude these exploitation and discussions there have been new discussion topic in recent years: The allotment within the context of social benefits is proposed to be on the basis of citizenship. In this study, the discussions regarding this topic will be criticized on the basis of poverty research implemented in Ankara.

Kaynakça

Aktan, Coşkun Can, İstiklal Yaşar Vural (2002), “Gelir Dağılımında Adaletsizlik ve Gelir Eşitsizliği: Terminoloji, Temel Kavramlar ve Ölçüm Yöntemleri”, Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara.

Alper, Yusuf (2011), “Sosyal Güvenlik Hukukunda Yeni Gelişmeler”, İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda Yeni Gelişmeler Sempozyumu, Didim—Aydın.

Aydınlıgil, Seyhan “İnsani Kalkınma ve Sosyal Politika” (Erişim) http://www. tepauorgtr. (09.09.2011).

Chossudovsky, Michel (1999), Yoksulluğun Küreselleşmesi: IMF ve Dünya Bankası Reformlarının İçyüzü. Çev. Ne— şenur Domaniç, İstanbul.

DPT (2007), Dokuzuncu Kalkınma Planı 2007—2013 Gelir Dağılımı ve Yoksullukla Mücadele Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Ankara.

EKOSEP (Ekonomik ve Sosyal Enteg— rasyon Projesi) (2009), Diyarbakır Rapom. European Foundation (1999), Linking Welfare to Work.

Gökçeoğlu Balcı, Şebnem (2007), utu— namayanlar ve Hukuk, Ankara. Heikkila vd., (2006), Poverty Policies, Structures and Outcomes in the EU 25, Finland.

ILO (2005), Newsletter, International Labour Office, Ankara.

ILO (2007), Küresel İstihdam Eğilimleri.

ILO (201 ), Küresel İstihdam Eğilimleri Raporu.

Lindert, K. (2002), Survey of Social Assistance in OECD Countries, World Bank.

Madenoğlu, Kemal (2010), “Yoksul— lukla Mücadelede Asgari Gelir Desteği: Türkiye’deki Uygulama”, ürk—İş Dergisi. Marshall, A. (2004), Labour Market Policies and Regulations in Argentina, Brazil and Mexico: Programmes and İmpacts, ILO.

Metin, Banu (2011), Türkiye ’de 2000 Sonrası Dönemde Uygulanan Ekonomik ve Sosyal Politikalar Temelinde Yoksulluk Sorunu: Ankara ’da Uygulamalı Bir Araştırma, Gazi Üniversitesi. Sos— yal Bilimler Enstitüsü. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara.

Munck, Ronaldo (2002), Emeğin Yeni Dünyası, Çev. Mahmut Tekçe, İstanbul.

Neubourg, Chris de (2004), Social Assistance Program in Ten EU, Its Role within Social Protection, Diferences and Similarities ana' Coverage, Maast— richt Graduate School of Governance. OECD (2009), Employment Outlook. OECD (2009), Employment and Migration, Working Papers.

Özdemir, Süleyman (2004), Küreselleş- me Sürecinde Refah Devleti, İstanbul. Rosanvallon, Pierre (2004), Refah Devletinin Krizi, Çev. Burcu Şahinli, Anka— ra.

Sağlık Bakanlığı, (erişim) http://ykart. saglik.gov.tr/ykbs_ilaktif.jsp. Seyyar, Ali, Yoksullukla Mücadelede Vatandaşlık Geliri Modeli Türk Sosyal Yardım ve Sosyal Hizmet Sistemini Nasıl Etkiler? (Erişim) http://www. sosyalsiyaset.net/documents/l6102010. asp (12.09.2011).

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Ge— nel Müdürlüğü (2010), 2010 Yılı Faali— yet Raporu.

Stiglitz, Joseph E. (2002), Küreselleşme Büyük Hayal Kırıklığı, Çev. Arzu Taşçı— oğlu/Deniz Vural, İstanbul.

TÜİK (2008 ), Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması Sonuçları.

TÜİK (2009), Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması Sonuçları.

TÜİK Yoksulluk İstatistikleri, http:// www.tuik.gov.tr. (Erişim 06.01.2011)

TÜİK, GSYİH İstatistikleri, http://www. tuik.gov.tr. (Erişim tarihi 20.06.2010) tarihi

TÜİK, Nüfus İstatistikleri, http://www. tuik.gov.tr. (Erişim tarihi 31.12.2010)

TÜİK, Hane Halkı İşgücü Anketleri, http://www.tuik.gov.tr. (Erişim tarihi 2011)

UNDP (2005), Human Development Report.

UNDP (2008), Human DevelopmentReport.

UNDP (2009), Human DevelopmentReport.

UNDP (2010), Human DevelopmentReport.

Ülker, Şener (2010), Yoksullukla Mücadelede Sosyal Güvenlik, Sosyal Yardım Mekanizmaları ve İşgücü Politikaları.

World Bank (2005), World Development Report 2004.

World Bank (2007), Social Assistance in Central Europe and the Baltic States.

World Bank (2000), World Development Report 2000/200:, Attacking Poverty, New York.

Zararsız, M. Emin (2010), “Vatandaşlık Ücreti”, ürk—İş Dergisi.

Kaynak Göster