Child Labour and Strategies on Struggle Against Child Labour

İlk çağlarından beri dünya ülkelerinin neredeyse tamamında görülen çocuk işçiliğinin, bugün de gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun dünyanın her yerinde değişik biçimlerde varlığını sürdürdüğü bilinen bir gerçektir. Çocuk üzerinde fiziksel, ruhsal, toplumsal ve ahlaki açıdan olumsuz etkiler bırakan çocuk işçiliği problemi, büyük ölçüde ülkelerin içinde bulunduğu yapısal sorunlardan kaynaklanmaktadır. Keza, yoksulluk ve yoksulluktan kaynaklanan tali nedenlere dayanan çocuk işçiliği ile mücadele dünyanın gündemine küreselleşme olgusunun ivme kazandığı l990'ların başlarından itibaren daha bir yoğunluklu olarak girmiştir. Çocuk işçiliğini önleme çalışmaları sonucunda bugün dünya çapında oldukça önemli bir yol alınmasına rağmen hem gelişmiş, hem de gelişmemiş bütün ülkelerde bir takım eksikliklerin olduğu bilinmektedir. Tabandan gelen baskılarla çocuk işçiliğini önleme konusunda çalışmalar başlatmak zorunda kalan gelişmiş ülkelerdeki yönetimlerin, çocuk işçiliğini önleme konusunda daha etkili yöntemler benimsemeleri ve daha fazla insiyatif almaları gerekmektedir. Çoğu zaman uluslararası organizasyonlar tarafından yönlendirilen ve bu kapsamda çocuk işçiliğini önleme çalışmalarını yürüten gelişmekte olan ülkelerde ise toplumun daha fazla bilinçlendirilmesi gerekmektedir.

Çocuk İşçiliği ve Çocuk İşçiliği ile Mücadele Stratejileri

It is known that the child labour problem which is on-going almost all over the world for ages is stil existing in all countries regardless of the level of its development. Child labour leaves socially and morally adverse effects on the working children and arises from the country’s structural problems.Combatting child labour has been subjected to the world’s attention in the early 1990’s when the phenomenon of globalization has been accelerating. Though studies on preventing child labour is highly successful neither in developing countries not developed countries the problem is not completely solved. Especially the governments in developed countries should adopt more effective methods and get more initiative. In the developing countries which is mostly steering by the international organizations the community should be made more conscious.

Kaynakça

AB Genel Sekreterliği (2010), “AB Müktesebatına Uyum Programı”, http://WWW.abgs.gov.tr/index.php7p: 308&l=1 (Erişim tarihi: 03.04.2010) ABHaber.com (2010), “AB Çocuk tusiad.org/yayin/gorus/58/9.pdf (Erişim tarihi: 20.03.2010)

Commission of the European Communities (2010), “Towards an EU Strategy on the Rights of the Child”, Haklarına Önem Verecek”, http://WWW. abhaber.com/haber.php?id:l3157 (Erişim tarihi: 05.07.2010)

Avrupa Konseyi, avrupakonseyi.org.tr/ (Erişim 03 .07 .20 0) http://WWW. tarihi:

Bakırcı, Kadriye “Türkiye’de Çocuk ve Genç İşçiliği” (2008), http://www. http://eur—lex.europaeu/LeeriServ/ LeXUriServ.do?uri:COM:2006:0367:F IN:EN:PDF(Erişim tarihi: 05.07.2010)

ÇSGB (2006), Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi İçin Zamana Bağlı Politika ve Program Çerçevesi, Ankara.

ÇSGB (2007), Çocuk İşçiliği ile Mücadelede Öğretmen El Kitabı, Ankara.

ÇSGB Çalışan Çocuklar Bölümü (2006), Türkiye ’de Çocuk İşçiliği Sorunu Bizim, Ankara.

ÇSGB Çalışan Çocuklar Bölümü (2010), “Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi İçin Zamana Bağlı Politika ve Program Çerçevesi”, http://Www.csgb.gov.tr/ calisan_cocuk1ar/projeler/sz/sz.htm1 (Erişim tarihi: 11.07.2010)

ÇSGB Çalışan Çocuklar Bölümü (2010), “Çocuk Bölümünce Yürütülen Projeler” http://Www.csgb.gov.tr/ calisan_cocuklar/projeler/bolum/ bolum.html (Erişim tarihi: 01.07.2010)

EPHA (2010), “A New NGO Action Group on the EU Child Rights Stra— tegy”, http://Www.epha.org/a/2610 (Eri— şim tarihi: 05.07.2010)

Fişek Enstitüsü (2010), “Geographic At— las of Child Labor Around the World”, http://WWW.fisek.org/atlas_index.php (Erişim tarihi: 07.07.2010)

Hurst, Peter (2010), “Uluslararası Ço— cuk İşçiliğini Sona Erdirme Programı”, http://tr.osha.europa.eu/pub1icati0ns/ 0shayayin/cv_a_4_cocuk_isciligi.pdf (Erişim tarihi: 18.03.2010)

ILO (2006), Çocuk İşçiliğinde Sona Doğra: Ulaşılabilir Bir Hedef, Ankara. ILO (2007), Türkiye ’de Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimlerinin Ortadan Kaldırılması Projesi Final Raporu, Ankara.

ILO (2010), “IPEÇ Programları”, http:// WWW.ilo.org/public/turkish/region/ eurpro/ankara/programme/ipec.htm (Erişim tarihi: 05.07.2010)

Keskin, Doğan (2007), “Anayasaya Ço— cuk İşçi Girmemeli”, Radikal Gazetesi, 24.09.2007

Tekin, Ercan (2010), “Çocuk İşçiliği”, http://WWW.ercantekin.com/calismalar_ cocuk_isciligi.asp (Erişim tarihi: 25.03. 2010)

TİSK (2006), Sosyal Politika ve İstihdam Başlıklı AB Müktesebatı ve ürkiye, Ankara.

TİSK, (2010), “Çocuk İşçiliği Konusun— da Görüş Ve Öneriler”, http://WWW.tisk. 0rg.tr/ipec.asp?id:508 (Erişim tarihi: 18.03.2010)

TİSK ve Türk—İş Çalışan Çocuklar Destek Merkezi (2007), Dünyada ve Türkiye ’de Çalışan Çocuklar, Ankara. TÜİK (2010), “Çocuk İşgücü Anke— ti Hakkında Genel Açıklama”, http:// www.die.gov.tr/TURKISH/SONIST/ ISGUCU/060900gn.htm (Erişim tarihi: 11.07.2010)

TÜİK (2010), “Çocuk İşgücü Araştır— ması 2006”, http://WWW.tuik.g0V.tr/ PreHaberBultenleri.do?id:482 (Erişim tarihi: 11.07.2010)

UNICEF (2010), “Tarihçe” http:// www.unicefturk.0rg/index. php?p:unicefnedir&sub:tarihce (Eri— şim tarihi: 02.07.2010)

Üstündağ, Erhan (2010), “Avrupa Ço— cuk Hakları Etrafında Birleşiyor”, WWW. bianet.org (Erişim tarihi: 05.07.2010)

Yazıcı, Uğur (Haziran 2007), “Eğitim Faaliyetleri”, Planya ÇSGB— ILO Ortak Dergisi, Sayı:

Yenimahalleli, Gülbiye (2010), “İş Sağlığı ve Güvenliğinde Özel Risk Grupları: Çalışan Çocuklar”, http://WWW.fisek.org/birliktelikler— isigkonf—2003.php#bildiri2, (Erişim tarihi: 10.06.2010)

Kaynak Göster