İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkının Korunması: Işverenin Iş Sağlığı ve Güvenliği Organizasyonu

Türkiye, iş kazası ve meslek hastalıkları açısından, dünyada ilk sıralarda yer almaktadır. Çalışanların iş gü- venliği hakkının koruma altına alınması görevinin yerine getirilmesi; gerek devlet ve gerekse iş ilişkilerinin tarailarının, çalışma ilişkilerindeki iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili koruma sistemlerine sahip çıkmasına bağlıdır. İş güvenliği hakkının korunması için, işin yapılmasından doğan tehlikelerin ortadan kaldırılması veya azaltılması yollarının araştırılması yoluyla yasa koyucunun iş sağlığı ve güvenliğine dair mevzuat hükümlerini yeniden yapılandırılması gerekmektedir. Öte yandan işveren de işçilerin işin yapılmasından doğan tehlikelere karşı, iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili yükümlülüklerini yerine getirmek üzere iş sağlığı ve güvenliği organizasyonunu kuracak ve yönetecektir. İşveren, kurduğu iş sağlığı ve güvenliği organizasyonuyla; işyerindeki tüm tehlikelerin ortadan kaldırılması amacıyla, iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak üzere dikey ve yatay bütünleşme ilkelerini kullanarak, genel ve özel organizasyon yükümlülüğünü yerine getirecektir.

The Protection ofRight of Occupational Health and Safety: Occupational Health and Safety Organisation ofthe Employer

Turkey takes place near the top of the list in terms of work accidents and occupational illnesses.Ensuring the protection of the right of safety at work of employees depends on the fact that both the state and the parties of the work relationship watch the protection systems related to occupational health and safety. To protect the right of occupational health, it is essential that the legislation about occupational health and safety is restructured by the law makers through examination of the ways of removing or diminishing the hazards emerging from the nature of conduct of work. On the other hand, the employer is required to establish and manage an organisation of occupational health and safety to fulfil his/her liabilities related to occupational health and safety ensuring the protection of employees against the hazards emerging from the conduct of work. The employer through the organisation of occupational health and safety, will fulfil his/her responsibility of general and specific organisation by using the vertical and horizontal integration principles in order to ensure occupational health and safety for the purpose of removing all the hazards at work place.

Kaynakça

Akyiğit, Ercan (2005), is Hukuku, Ankara.

Arıcı, Kadir (1999), İşçi Sağlığı ve Güvenliği Dersleri, Ankara.

Baycık, Gaye (201 l), “Yeni Düzenlemeler Açısından İnşaat İşvereninin İş Sağlığı ve Güvenliği Yükümlülükleri”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 60 (2).

Bayram, Fuat (2008), İş Sağlığı ve Güvenliği Denetimi, İstanbul.

Bostancı, Yalçın (2011), “İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Yükümlülüklerini Yerine Getirmemesi ve Yaptırımları” Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 12 (1—2).

Cılga, Ertan (2004), İş Sağlığı ve Güvenliğinde Yeni Dönem, Mess Mercek, s.34.

Demircioğlu, Murat ve Tankut Centel (2003), İş Hukuku, İstanbul. Demirbilek, Tunç (2005), is Güvenliği Kültürü, İzmir.

Eyrenci, Ömer, Fazıl Sağlam, Savaş Taşkent, Devrim Ulucan (1987), Çalışma Hayatımızın Güncel Sorunları, İstanbul.

Günay, Cevdet İlhan (2004), İş Hukuku, Ankara.

Güzel, Ali, Ali Rıza Okur, Nurşen Caniklioğlu, Sosyal Güvenlik Hukuku, İstanbul.

Kabakcı, Mahmut (2009), Avrupa Birliği is Hukukunda İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Temel Yükümlülükleri ve Türk Mevzuatının Uyumu, İstanbul.

Mollamahmutoğlu, Hamdi (2005), İş Hukuku, Ankara.

İnciroğlu, Liitfi (2088), is Sağlığı ve Güvenliğina'e İşçi ve İşverenin Hukuki ve Cezai Sorumlulukları, İstanbul. Süzek, Sarper (1985), İş Güvenliği Hukuku, Ankara. Süzek, Sarper İstanbul.

Şakar, Müjdat (2003), is Hukuku Uygulaması, İstanbul.

Tuncay, Can ve Ömer Ekmekçi (2011), Sosyal Güvenlik Hukuku Dersleri, İstanbul.

Kaynak Göster