Sağlık Sektöründe Yeni Bir Hizmet Sunum Modeli: Kamu Özel Ortaklığı

Hem özel sektör hem de kamu sektörü yönetiminde temel amaç; mevcut kaynakları, imkânları ve zamanı en ekonomik şekilde ve en fazla faydayı sağlayacak şekilde kullanmaktır. Yönetim bundan dolayı rasyonel bir süreç olarak kabul edilir. Bilindiği gibi günümüzde uygulama alanı oldukça genişleyen Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı iki temel teoriden oluşmuştur. Bunlardan Yönetim İdeolojisi Teorisi genel olarak özel sektör uygulamalarının kamu yönetimine uyarlanmasını öngörmekte, bu amaçla performans ölçümlerine dönük sistemler kurmakta ve çeşitli göstergeler kullanmaktadır. Üretime ve verimliliğe vurgu yaparak, bunlarla ilgili oranları artırmaya çalışmakta ve kuruluşlarının özel sektör sözleşmeleri ile yönetilmeleri için uğraşmaktadır. Bu kapsamda yeni kamu yönetiminde vatandaş odaklı yaklaşımlara vurgu yapan Yeni Kamu Hizmeti Yaklaşımı ile son yıllarda yeni bir kamu hizmet sunum modeli olarak kamu-özel ortaklıkları uygulanmaya başlanmıştır. Çalışmada sağlık sektörü özelinde ülkemizde bu alanda yaşanan gelişmeler değerlendirilecektir

A New Service Delivery Model in Health Sector: Public Private Partnership

The main objective in the management of both public sector and private sector is to use available resources, means and time in most economical way and by providing the maximum benefit. Management therefore is considered to be a rational process. As it is known, today New Public Management Approach that's application area is quite expansive was formed by two main theory. From these, Managerialism Theory predicts overall reorientation of public and private sector management practices, creates oriented performance measurement systems for this target and uses various indicators. It is engaged.for organizations to be managed by the private sector contracts by emphasising on production and efficiency and working to raise rates related. In this context, public-private partnerships are being implemented as a new model of public service delivery in recent years by New Public Service Approach emphasizing citizen-oriented approach in the New Public Management. In this study, developments in this area in our country will be considered health sector in particular

Kaynakça

Acartürk, Ertuğrul ve Sabiha Keskin (2012), "Türkiye'de Sağlık Sektöründe

Kamu Özel Ortaklığı Modeli", Süleyman Demirel Ün. İİBF Dergisi, C.17, S.3. Akıllı, Hüsniye (2013), "Kamu Hizmeti

İmtiyazından Yap İşlet Devret Yöntemine: Yasal Serüven", Sayıştay Dergisı, Sayı:89. Altan, Y., U. Kerman vd. (2013), "Yerel

Yönetimlerde Kamu Özel Ortaklığı Uygulaması: Büyükkabaca Belediyesi Örneği", Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, C:5, S:3. Bozkurt, Ömer; Ergun, Turgay ve Seriye Sezen (1998), Kamu Yönetimi Sözlüğü, Ankara:TODAİE Yay., 1998.

Breeton, Michael and Michael Temple (1999), "The New Public Servise Ethos:

An Ethical Environment for Governance", Public Administration, V.77, I.3, 1999.

Denhardt, Robert B. and Janet V. Denhardt (2001), "The New Public Service: Putting

Democracy First", National Civil Review, V.90, I.4. Erbaş, Özgür; Yavuz, C. Işık, Bayazıt İlhan (2012), Soru ve Yanıtlarıyla

Sağlıkta Kamu Özel Ortaklığı, Türk Tabipler Birliği, Ankara. Genç, Neval (2010), "Yeni Kamu Hizmeti

Yaklaşımı", Türk İdare Dergisi, S.466. Göküş, Mehmet (2010), "Küreselleşme

Sürecinin Kamu Hizmetine Yansıması", SÜ İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Cilt 14, Sayı 20. Güngör, Harun (2012), Sağlık Sektöründe

Kamu Özel İşbirliği Uygulamaları ve Türkiye İçin Değerlendirmeler, Uzmanlık Tezi, Kalkınma Bakanlığı, Ankara. Güzelsarı, Selime (2009), "Kamu

Özel Ortaklıkları Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme", B. Övgün (Ed.) Kamu Yönetimi: Yapı-İşleyiş-Reform, (KAYAUM Yayınları), Ankara. Haque, M. Shamsul (2001), "The

Diminishing Publicness of Public Service Under the Current Mode of Governance", Public Administration Review, Vol. 61, Issue 1. Hughes, Owen (1998), Public Management

&Administration, (ST. Martin's Press), USA. İlkar, Ekrem (2009), "Sağlıkta Yeniden

Yapılandırma Çalışmaları Çerçevesinde Hastane Birlikleri", Bütçe Dünyası, C.3, S.31, Kış 2009.

James, Thompson (2000), "Quasi

Markets and Strategic Change in Public Organization", Jeffrey L. Brudney (Ed.), Advancing Public Management, New Developments in Theroy, Methods and Practice, (USA:Georgetown University Press). Kalkınma Bakanlığı (2012), Dünyada ve Türkiye'de Kamu Özel İşbirliği

Uygulamalarına İlişkin Gelişmeler, Yatırım Programlama İzleme ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü, Ankara. Karasu, Özel Ortaklığı: Sözleşme Sisteminin Genelleşmesi," B. Övgün (Ed.) Kamu Yönetimi: Yapı-İşleyiş-Reform, (KAYAUM Yayınları), Ankara. Karasu, Koray (2009b), "Yeni Kamusal

Örgütler: Kamu Yararı Şirketleri", AÜ SBF Dergisi, C.64, S.3. Kemp, Administration in the New Democratic State", Australian Journal of Public Administration, V.57, S.2. "Kamu- David (1998), "Public

Kerman, Uysal; Altan Y., M. Aktel ve E. Eke (2012), "Sağlık Hizmetlerinde Kamu

Özel Ortaklığı Uygulaması", Süleyman Demirel Ün. İİBF Dergisi, C.17, S.3. Lane, Jan-Erik (2000), New Public

Management, Routledge, London, England. Martin, Denis Saint (1988), "The New

Managerialism and the Policy Influence of Consultants in Government: Governance", An International Journal of Policy and Administration, Vol.2, Issue 3. Ökmen, Mustafa ve Fatih Demir (2010),

"Kamu Hizmetinin Felsefi Temelleri ve Yeni Kamu Yönetiminde Geçirdiği Dönüşüm", Süleyman Demirel Ün. İİBF Dergisi, C.15, S.3. Ömürgönülşen, Uğur (1997), "The New

Public Management", AÜSBF Dergisi, C.52, Ocak-Aralık, No:1-4. Parlak, Müslüm (2010), "Yeni Kamu

Yönetimi Anlayışı ve Kamu Hizmeti Alımları", Dış Denetim, Ekim Aralık. Romzek, S. Barbara and Jocelyn M. Johnston (2001), "Reforming State Social

Services Through Contracting: Linking Implementation and Organizational Culture", Jeffrey L. Brudney (Ed.), Advancing Public Management, New Developments in Theroy, Methods- Practice, USA. Saran, Ulvi (2001), "Küresel Değişim Dinamiklerinin

Alanındaki Etkileri", Türk İdare Dergisi, Y.73, S.433. Kamu Yönetimi State, Second Edition, Holmes & Meier Publishers Inc., Newyork, USA.

Kaynak Göster