OECD Ülke Uygulamaları Doğrultusunda Uzun Dönemli Bakım (UDB) Hizmetlerinin Finansmanı ve Türkiye İçin Öneriler

Günümüzde OECD ülkelerinde, nüfusun hızla yaşlanması, yaşam beklentisinin artışı, kadınların istihdama katılımının artması, değişen aile yapıları, doğurganlığın azalması; geleneksel olarak kadınlar tarafından yerine getirilen uzun dönemli bakım (UDB) hizmetlerinde, artan talebe karşı azalan arz noksanı yaratmaktadır. Hem genç nüfusu fazla hem de kadın istihdam oranı OECD ortalamasından oldukça düşük olan Türkiye'de UDB hizmetleri arzı günümüzde toplum için çok ciddi sorun oluşturmamaktadır, zira söz konusu arz geleneksel olarak aile üyesi olan kadınlar vasıtasıyla sağlanmaktadır. Diğer taraftan nüfusun yaşlanması, yaşam beklentisinin artışı, kadınların istihdama katılımının artması, değişen aile yapıları, doğurganlığın azalması; geleneksel olarak kadınlar tarafından yerine getirilen UDB hizmetlerinin sunumunu ve dolayısıyla finansmanını yakın gelecekte önemli ölçüde etkileyecektir. Bu makale, Türkiye'de yakın gelecekte ortaya çıkabilecek söz konusu olumsuzluklar karşısında tedbirli olunmasına ve gerekli önlemlerin alınmasına dikkat çekilmesini amaçlamaktadır. Bu çerçevede makalede bakım emeği, UDB, UDB hizmetlerinin finansmanı ile ilgili OECD ülke uygulamaları ve bu doğrultuda Türkiye için öneriler yer almaktadır

Financing of Long-Term Care Services in Line with OECD Countries Practices and Suggestions for Turkey

Today in the OECD countries, rapid aging of the population, increased life expectancy, the increase in women's participation in employment, changing family structures and reduced fertility have created increasing demand against diminishing supply deficiency of long-term care (LTC) services which have beentraditionally performed by women. Today in Turkey with both young population and female employment rate that is quite lower than the OECD average, supply of LTC services do not create serious problems for society, bacause metioned supply has been still traditionally and overwhelmingly provided by women of family members. However the aging of the population, the increase of life expectancy, the increase in women's participation in employment, changing family structures and reduced fertilitywill significantly affect the LTC service deliverythat traditionally performed by women and alsofinancing in the near future. This article aims to draw attention to the caution and take the necessary precautions against such adversities that may arise in the near future in Turkey. In this context, this article contains care labor, LTC, OECD countries practices related to delivery and financing of LTC services and recommendations for Turkey in line with OECD experiences

Kaynakça

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (ASPB), (2015a), "Engelli ve Yaşlı

Bireylere İlişkin İstatistiki Bilgiler", Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Araştırma Geliştirme ve Proje Dairesi Başkanlığı, Ankara. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (ASPB), (2015b), Faaliyet Raporu, Ankara.

Badgett, M.V.L. ve N. Folbre (1999),

"Assigning Care: Gender Norms and Economic Outcomes", International Labour Review, Cilt 138, Sayı 3, s. 311-326. Bell, D. and A. Bowes (2007), Financial

Care Models in Scotland and the UK, Joseph Rowntree Foundation, York. Campbell, J. ve N. Ikegami (2000), "Long- term Care Insurance Comes to Japan",

Health Affairs, Cilt 19, Sayı 3, s. 26-39. Campbell, J. C.; Ikegami, N. ve M. J. Gibson (2010), "Lessons from Public

Long-term Care Insurance in Germany and Japan", Health Affairs, Cilt 29, Sayı , s. 87-95. Colombo, F. vd. (2011), "Help Wanted?

Providing and Paying for Long-Term Care", OECD Health PolicyStudies, (OECDYayınları). Costa-Font, J. ve A. Garcia Gonzalez (2007), "Long-term Care Reform in Spain",

Eurohealth, Cilt 13, Sayı 1, s. 20-22. Ehrenreich, B. ve A. R. Hochchild (2004),

"Global Woman, Nannis, Maids and Sex Workers in the New Economy", Birinci Baskı, (Holt Paperbacks Yayınları), New York. England, P. (2005), "Emerging Theories of

Care Work", Annual Review of Sociology, Annual Reviews, Sayı 31, s. 381-399. Ergan, H. ve F. Paulucci (2010), "Providing and Financing Long-term Care in Australia",

Health and Ageing, Sayı 3, Kasım. Esping-Andersen G. (1990), "The Three

Worlds of Welfare Capitalism", (Princeton University Press), Princeton, New Jersey. Fujisawa, R. ve F. Colombo (2009), "The

Long-term Care Workforce: Overview and Strategies to Adapt Supply to a Growing Demand", OECD Health Working Paper, No. 44, (OECD Yayınları), Paris. Gökbayrak, Ş. (2009), "Refah Devletinin

Dönüşümü ve Bakım Hizmetlerinin Görünmez Emekçileri Göçmen Kadınlar", Çalışma ve Toplum Dergisi, Sayı 21, Ankara. SOSYAL GÜVENLİK DERGİSİ o JOURNAL OF SOCIAL SECURITY o 2016 / 1

Isaksen, L.W.; Devi, S. U. and A. R. Hochschild (2008), "Global Care Crisis:

A Problem of Capital, Care Chain, or Commons?", American Behavioural Scientist, 52(3): 405- 425. Kaiser Commission on Medicaid and the Uninsured (2013), "Medicaid and Long- term Care Services and Supports", Kaiser

Family Foundation, Washington, Mart. Karlsoon, M. ve T. Iversen (2010),

"Scandinavian Long-term Care Financing", Health Economics Research Programme of the University of Oslo, Haziran. OECD (2001), "Fiscal Implications of Ageing: Projections of Age-related

Spending", OECD Economics Department Working Paper, Sayı 305, OECD Yayınları, Paris. OECD (2005), Long-term Care for Older

People, (OECD Yayınları), Paris. OECD (2006), "Projecting OECD Health and Long-term Care Expenditures:

What Are the Main Drivers?", OECD Economics Department Working Paper, Sayı 477, (OECD Yayınları), Paris. OECD (2010), Gender Brief, OECD

Socail Policy Division, Mart Baskısı. OECD (2015), Labour Force Statistics , OECD Yayınları.

OECD (2015), Health at a Glance, OECD

Göstergeleri, (OECD Yayınları), Paris. Özkaplan, N. (2009), "Duygusal Emek ve Kadın İşi/Erkek İşi", Çalışma ve Toplum

Dergisi, Sayı 21, Ankara. Seçer, H. Ş. (2007), "Çalışma Yaşamında

Duygular ve Duygusal Emek: Sosyoloji, Psikoloji ve Örgüt Teorisi Açısından Bir Değerlendirme", Kocaeli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, Sayı 50, s. 834. Simonazzi, A. (2008), "Care Regimes and National Employment Models", Working

Paper, No:113, Kamu İktisadı Bölümü, Roma Üniversitesi, Roma. Social Protection Committee of European Commission (EC), (2014); "Adequate

Social Protection for Long-Term Care Needs in an Ageing Society Report", Brüksel, Haziran. Toksöz, G. (2014), Kalkınmada

Görünmeyen: Kadınların Bakım Emeği içerisinde A.F. Aysan, D. Dumludağ (der.) "Kalkınmada Yeni Yaklaşımlar", (İmge Yayınları), Ankara, 2014.

Toksöz, G. (2011), Kalkınmada Kadın

Emeği, (Varlık Yayınları), İstanbul. Türk Dil Kurumu (1998), Türkçe

Sözlük, (Türk Tarih Kurumu Basım Evi), Dokuzuncu Baskı, Ankara.

Kaynak Göster