Zorunlu Sigortalılık İlkesi Kapsamında Sigortalılık Hallerinin Çakışması ile Gelir ve Aylıkların Birleşmesi

Sosyal güvenlik hukuku uygulamasında sigortalılık hallerinin çakışması ve Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan gelir ve aylıkların birleşmesi konuları gerek 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu öncesi ve gerekse de bu Kanun döneminde ve özellikle de 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile yapılan değişikliklerle sigortalılık hallerinin çakışması konusunda farklı uygulamalar yapılmıştır. Çalışma içerisinde her iki konuya da ayrı ayrı yer verilerek konulara ilişkin yapılan en son düzenlemeler ve uygulamada tartışmalı olan yerler incelenmiştir. Böylelikle uygulama açısından önem arz eden iki konunun da detaylı olarak açıklaması yapılmaya çalışılmış olup uygulamaya katkı sağlamak amaçlanmıştır

The Conflict of Insurance Cases and Consolidation of Income and Salary as Part of Compulsory Insurance's Policy

Different enforcements in the conflict of insurance cases have been made in the social security law enforcement and income from the Social Security Administration and the matter of salary consolidation both before and during the law no. 5510 and then with the amendments in law no. 6111. Latest regulations related with the cases and controversial issues have been studied by giving place to both cases separately. Thus we have tried to express in depth both of the cases which are very important in terms of enforcement and also We have aimed to contribute to the practice

Kaynakça

Akın, Levent (2008), "5510 Sayılı

Yasa'nın Maluliyet Düzenlemelerinin Değerlendirilmesi", Sicil Dergisi, s.9. Akın, Levent (2007), Sosyal Güvenlik Hukukunda Maluliyeti, Ankara. Çalışanların

Akın, Levent (2006), "Tek Çatı Öncesi ve Sonrası İsteğe Bağlı Sigortalılık", Mercek Dergisi, s.43.

Alper, Yusuf (1999), Türkiye'de Sosyal

Güvenlik ve Sosyal Sigortalar, İstanbul. Arıcı, Kadir (2015), Türk Sosyal Güvenlik Hukuku, Ankara.

Aslanköylü, Resul (2003), Sosyal Sigortalar

Kanunu Yorumu, Ankara. Başbuğ, Aydın (2013), "Sosyal Güvenlik

Sisteminde Sosyal Sigortalar", Şeker-İş. Bostancı, Yalçın (2004), İsteğe Bağlı

Sigortalılık, İstanbul. Caniklioğlu, Nurşen, "Sosyal Sigortaların Genel Hükümleri ve Türleri Açısından Yargıtay'ın 2012 Yılı Kararlarının

Değerlendirilmesi", Sosyal Sigortaların Genel Hükümleri ve Tespiti. Centel, Tankut (2012), "Boşandığı Eşi ile Birlikte Yaşayanın Aylığının Kesilmesi

Anayasa Karşısında Bir Ülke Gerçeği", Sicil. Centel, Tankut (1992), "Genel Sosyal

Sigorta, Hükümleri Açısından Yargıtay'ın Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi", İstanbul. Çelik, A. Hakim ve Ozan Bingöl (2014), İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Güncellenmiş ve Genişletilmiş 13. B., Bursa.

Çolak, Mahmut (2014), İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda Temel

Bilgiler&Formüller, 2. B., Ankara. Ermumcu, Senem (2009), "5510 Sayılı

Kanun Bakımından Sigortalılık Hallerinin Çakışması", Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, c.11, s.1, 2009.

Gerçek, Muhammet (2008), "Baskın

Sigortalılık" Sosyal Güvenlik Dünyası Dergisi, s.51. Güzel, Ali ve Murat Demircioğlu (2001),

İşverenin Sosyal Sigorta Yükümlülükleri ve Sorumluluğu, (İstanbul Ticaret Odası Yayınları), İstanbul. Güzel, Ali; Okur, A. Rıza ve Nurşen Caniklioğlu (2014), Sosyal Güvenlik Hukuku, 15. B, İstanbul.

Güzel, Ali ve A. Rıza Okur (1996), Sosyal

Güvenlik Hukuku, İstanbul. Keser, Hakan (2008), "5510 sayılı

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Işığında Mirasın Reddinin, Mirastan Iskatın ve Sigortalının Öldürülmesinin Kurumunca Bağlanacak Olan Ölüm Aylığına Etkisi", Legal İSGHD, c.5, s.19. Korkusuz, Refik ve Suat Uğur (2013),

Sosyal Güvenlik Hukuku, 3. B., Bursa. Kuruca, Mustafa (2004), Tüm Yönleriyle Emeklilik, Ankara.

Saraç, Coşkun (2001), "Sosyal Sigortalarda

Risklerin Birleşmesi, Birden Fazla Gelir ve Aylık Bağlanması", Çimento İşveren Dergisi, Mart. Sözer, Ali Nazım (1991), Sosyal Sigorta İlişkisi, İzmir.

Sözer, Ali Nazım (2000), Sosyal

Sigortalar Açısından Yargıtay'ın 1998 yılı

Kararlarının Değerlendirilmesi, İstanbul. Sözer, Ali Nazım ve Coşkun Saraç (2008),

"Sosyal Sigorta İlişkisinde Çokluk: Sigortalılık Hallerinin, Tiplerinin ve Sürelerinin Birleşmesi", Sicil. Şakar, Müjdat (2014), Meslek Yüksekokulları

İçin İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Yenilenmiş 7. B, İstanbul. Tuncay, A. Can ve Ömer Ekmekçi (2013), Sosyal Güvenlik Hukuku Dersleri,

Yenilenmiş 16. B., İstanbul. Tunçomağ, Kenan (1990), Sosyal Güvenlik

Kavramı ve Sosyal Sigortalar, İstanbul. Uşan, M. Fatih (2009), Türk Sosyal Güvenlik

Hukukunun Temel Esasları, 2. B., Ankara.

Kaynak Göster