Gelir Eşitsizliği ile Enflasyon İlişkisinin Gelişmişlik Düzeyine Göre Heterojen Panel Veri Modelleri ile Analizi

Gelir eşitsizliğini etkileyen makroekonomik faktörlerin tespit edilmesi ve buna uygun bir gelir dağılımı politikası oluşturulması geçmişten günümüze tartışılan konulardandır. 1955 yılında Kuznets’in gelir eşitsizliği ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin “ters-U” şeklinde bir seyir izlediği yönündeki iddiası pek çok çalışmada sınanmıştır. “Kuznets hipotezi” ismiyle anılan bu çalışma, gelir eşitsizliğinin belirleyicilerinin neler olduğu yönündeki araştırmalara ön ayak olmuştur. Bu belirleyicilerden birisinin de enflasyon olduğu düşünülmekte ve gelir eşitsizliği ile enflasyon arasındaki ilişkinin incelenmesi konu hakkındaki literatürde önemli bir yer tutmaktadır. Enflasyonun sıklıkla alt gelir gruplarının alım gücünü düşürdüğü veya finansal piyasalarda geliri alt gelir gruplarından üst gelir gruplarına doğru yeniden dağıttığı kabul görmektedir. Oysaki enflasyonun artış hızına, gelirin eşik değerine, incelenen dönem aralığına, ele alınan ülke grubuna ve ülkelerin gelişmişlik düzeyine göre farklı sonuçlarla karşılaşmanın da mümkün olduğu düşünülmelidir.Bu bilgilerden yola çıkarak bu çalışmanın amacı, öncelikle gelir eşitsizliği ile enflasyon arasındaki ilişkinin farklı gelişmişlik düzeyindeki ülkelere göre varlığını sınamak, böyle bir ilişkinin varlığı halinde yönünü ve işaretini tespit etmek, ayrıca enflasyonun geliri, hangi kanallar üzerinden yeniden dağıttığını belirlemektir. Bu kapsamda 58 ülke ve 1991-2018 yıllarına ait verilerle gelişmişlik düzeylerine göre heterojen panel veri analizi yapılmış ve elde edilen bulgulara göre gelişmekte olan ülkelerde enflasyon oranının gelir eşitsizliği üzerindeki etkisinin negatif ve anlamlı olduğu tespit edilmiştir.

Analysis of the Relationship Between Income Inequality and Inflation with Heterogeneous Panel Data Models According to the Level of Developmend

Identifying the macroeconomic factors affecting income inequality and establishing an appropriate income distribution policy are among the topics discussed from past to present. Kuznets' claim that the relationship between income inequality and economic growth follows a "reverse-U" pattern in 1955 has been tested in many studies. This study, known as the Kuznets hypothesis, has led to research into the determinants of income inequality. Inflation is considered to be one of these determinants, and the examination of the relationship between income inequality and inflation occupies an important place in the literature on the subject. It is accepted that inflation often reduces the purchasing power of lower income groups or redistributes income from lower income groups to upper income groups in financial markets. However, it should be thought that it is possible to encounter different results depending on therate of increase in inflation, the threshold value of income, the period range examined, the country group and the level of development of the countries. Based on this information, the aim of this study is to first test the existence of the relationship between income inequality and inflation in countries with different levels of development, to determine the direction and sign of such a relationship in the presence of it, and to determine the channels through which inflation redistributes income. In this context, heterogeneous panel data analysis was performed with data from 58 countries and the years 1991-2018, and according to the findings, it was determined that the effect of inflation rate on income inequality in developing countries was negative and significant

Kaynakça

Agnello, L. ve Sousa, R. M. (2014). How Does Fiscal Consolidation Impact on Income Inequality? The Review of Income and Wealth. 60(4). 702-726.

Alam, M. S. ve Paramati, S. R. (2016). The Impact of Tourism on Income Inequality in Developing Economies: Does Kuznets Curve Hypothesis Exist? Annals of Tourism Research. 61. 111-126.

Argun, A. İ. (2016). Gelişmekte Olan Ülkelerde Finansal Gelişme ve Gelir Eşitsizliği. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (1). 61-74.

Bach, G. L. ve Ando, A. (1957). The Redistributional Effects of Inflation. The Review of Economics and Statistics. 39(1). 1-13.

Balcilar, M., Chang, S., Gupta, R. ve Miller, S. M. (2018). The Relationship between the Inflation Rate and Inequality Across U. S. States: A Semiparametric Approach. Quality and Quantity. 52(5).2413–2425.

Beck, T., Demirgüç-Kunt, A. ve Levine, R. (2007). Finance, Inequality and the Poor. Journal of Economic Growth. 12(1). 27-49.

Björklund, A. (1991). Unemployment and Income Distribution: Time-Series Evidence from Sweden. Wiley on Behalf of the Scandinavian Journal of Economics. 93(3). 457-465.

Blinder, A. S. ve Esaki, H. Y. (1978). Macroeconomic Activity and Income Distribution in the Postwar United States. The Review of Economics and Statistics. 60(4). 604-609.

Breusch, T. S. ve Pagan, A. R. (1980). The Lagrange Multiplier Test and its Applications to Model Specification in Econometrics. The Review of Economic Studies. 47(1). 239-253.

Budd, E. C. ve Seiders, D. F. (1971). The Impact of Inflation on the Distribution of Income and Wealth. The American Economic Review. 61(2).128-138.

Bulir, A. (2001). Income Inequality: Does Inflation Matter? IMF Staff Papers.Chu, K.-y., Davoodi, H. ve Gupta, S. (2000). Income Distribution and Tax and Government Social Spending Policies in Developing Countries. IMF Working Paper 00/62.

Galli, R. ve van der Hoeven, R. (2001). Is Inflation Bad for Income Inequality: The Importance of the Initial Rate of Inflation. Employment Paper 2001/29.

Hermes, N. (2014). Does Microfinance Affect Income Inequality? Applied Economics. 46(9). 1021-1034.

Jalil, A. (2012). Modeling Income Inequality and Openness in the Framework of Kuznets Curve: New Evidence from China. Economic Modelling. 29(2). 309–315.

Jäntti, M. ve Jenkins, S. P. (2001). Examining the Impact of Macro-Economic Conditions on Income Inequality. Bonn: Discussion Paper No. 364.

Jauch, S. ve Watzka, S. (2016). Financial Development and Income Inequality: A Panel Data Approach. Empirical Economics. 51(1). 291-314.

Kuznets, S. (1955). Economic Growth and Income Inequality. The American Economic Review. 45(1). 1-28.

Law, C.-H. ve Soon, S.-V. (2020). The Impact of Inflation on Income Inequality: The Role of Institutional Quality. Applied Economics Letters. 1-4.

Maurer, M. R. veYeşin, P. A. (2004). Income Inequality and Inflation. Swiss National Bank Working Papers.Meh, C. A. ve Terajima, Y. (2009, Spring). Unexpected Inflation and Redistribution of Wealth in Canada. Bank of Canada Review

Monnin, P. (2014). Inflation and Income Inequality in Developed Economies. CEP Working Paper 2014/1.

Nantob, N. (2015). Income Inequality and Inflation in Developing Countries : An Empirical Investigation. Economics Bulletin. 35(4). 2888-2902.

Park, C.-Y. ve Mercado, R. V. (2015). Financial Inclusion. Poverty, and Income Inequality in Developing Asia. Adb Economics Working Paper Series No. 426.

Pesaran, M. H. ve Smith, R. (1995). Estimating Long-Run Relationships from Dynamic Heterogeneous Panels. Journal of Econometrics. 68(1). 79-113.

Rueda, M. C. (2008). Inequality, Democracy and Inflation. Swiss National Bank.Samuelson, P. A. ve Nordhaus, W. D. (2010). Economics. New York: McGraw-Hill.Siami-Namini, S. ve Hudson, D. (2019). Inflation and Income Inequality in Developed and Developing Countries. Journal of Economic Studies. 46(3). 611-632.

Sieron, A. (2017). Inflation and Income Inequality. Prague Economic Papers. 26(6). 633–645.

Swamy, P. (1971). Statistical Inference in Random Coefficient Regression Models. New York: Springer.Thalassinos, E., Uğurlu, E. ve Muratoğlu, Y. (2012). Income Inequality and Inflation in the EU. European Research Studies. 15(1). 127-140.

Topuz, S. G. veDağdemir, Ö. (2016). Ekonomik Büyüme ve Gelir Eşitsizliği İlişkisi: Kuznets Ters-U Hipotezi’nin Geçerliliği. Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiİİBF Dergisi. 11(3). 115-130.

Topuz, S. G. veDağdemir, Ö. (2016). Finansal Gelişme ve Gelir Eşitsizliği: Bir Panel Veri Analizi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 16(3).19-34.

Yerdelen Tatoğlu, F. (2020). İleri Panel Veri Analizi Stata Uygulamalı. 4. Baskı. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım.Yoshino, O. (1993). Size Distribution of Workers' Household Income and Macroeconomic Activities in Japan: 1963-88. Review of Income and Wealth. 39(4). 387-402.

Yue, H.-Y. (2011). Income Inequality, Economic Growth and Inflation: A Study on Korea. International Journal of Economics and Research. 2(5).14-21.

Zellner, A. (1962). An Efficient Method of Estimating Seemingly Unrelated Regressions and Tests for Aggregation Bias. Journal of the American Statistical Association. 57(298). 34

Kaynak Göster