3201 Sayılı Kanun’a Göre Yapılacak Yurt Dışı HizmetBorçlanmasında Aylık Bağlama Koşulları

Yurt dışı hizmet borçlanması ilk kez 1978 yılında 2147 sayılı Kanunla düzenlenmiş, bu Kanun yerini 1985 yılında 3201 sayılı Kanun’a bırakmıştır. Zaman içinde 3201 sayılı Kanun’da çok sayıda değişiklik yapılmıştır. 5510 sayılı Kanun’un hazırlık çalışmaları döneminde ve bu Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun’un ilk halinde 3201 sayılı Kanun’un kaldırılması amaçlanmışken 5754 sayılı Kanun sonrası konunun yeniden 3201 sayılı Kanunla düzenlenmesinde karar kılınmış ve halen yürürlükte olan bu Kanun’da birçok değişiklik yapılmıştır. Ayrıca Yurt Dışında Geçen Sürelerin Borçlandırılması ve Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ de yürürlüktedir. Yurt Dışı hizmet borçlanması kimi zaman doğrudan yaşlılık ya da ölüm aylığı tahsis talebi için; kimi zaman ise hizmet birleştirmesi için gerekebilmektedir ve her durumda konu en az iki ülke mevzuatını ilgilendirmektedir

Granting Pension Conditions of Foreign Service Debt According to the Law Numbered 3201

Foreign service debt was first regulated in 1978 by the Law numbered 2147, this Law gave place to the Law numbered 3201 on Evaluation of Services Given Abroad by Turkish Citizens In Terms of Social Security in 1985. Over time many amendments have been made to the Law numbered 2147. While in the period of preparatory works of Law numbered 5510 and in the first version of this Law, the Law numbered 3201 was intended to be abolished, after the Law numbered 5754, it was decided to rearrange the issue with Law numbered 3201 and many amendments were made to this Law, which is still in force. In addition, the Communiqué on Borrowing and Evaluation of the Period in Abroad is also in force. Foreign service debt can be required sometimes for old-age or dead pension allotment or sometimes for joining service and in any case, the issue concerns the legislation of at least two countries.

Kaynakça

Arıcı, K. (2010) 5510 Sayılı Kanun’un Yürürlük Tarihinden Önceki Dönemde Doğum Borçlanması Yapan Kadın Sigortalılar (4A) da Doğum Borçlanması Yapabilirler. Sicil İş Hukuku Dergisi. 19. 159-167.

Balcı, M. (2010) Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının 3201 Sayılı Yasaya Göre Borçlanmalarında Yeni Uyuşmazlıklar. Sicil. Mart 2010.17.

Başterzi, S. (2002) Yurt Dışı Hizmet Borçlanmasında ‘Yurda Kesin Dönüş Koşulu’. Kamu-İş (İş Hukuku ve İktisat) Dergisi. 6 (4-Yargıç Dr. Aydın Özkul’a Armağan). [http://www.kamu-is.org.tr/pdf/6412.pdf]. (Erişim: 07 Mayıs 2020).

Bilgili, Ö. (2008) Yeni Sosyal Güvenlik Uygulaması. Ankara: Ankara SMMM Odası Yayınları. Yayın No: 60

Caniklioğlu, N. ve Canbolat, T. (2003) Yurt Dışı Hizmet Borçlanması. Prof. Dr. Fahiman Tekil’in Anısına Armağan.İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. 867-897.

Çavuş, Ö. H. (2015). Yargı Kararları ve Sosyal Güvenlik Kurumu Uygulamaları Kapsamında Son Değişikliklerle Birlikte Yurt Dışı HizmetBorçlanması. Çalışma ve Toplum Dergisi. 2015/4, 35-75 [https:// docplayer. biz. Tr / 68056463 - Yargi - kararlari - ve - sosyal -guvenlik - kurumuuygulamalari - kapsaminda-son - degisikliklerle - birlikte - yurtdisi - hizmet– borclanmasi . html]. (Erişim: 21 Mayıs 2019).

Çolak, M. (2003). Yurt Dışında Çalışan Türk Vatandaşlarının Hizmet Borçlanmasında Kesin Dönüş Şartının Anayasa Mahkemesi Kararları Doğrultusunda Değerlendirilmesi ve 4958 Sayıl Kanunla Yapılan Düzenleme. Sosyal Güvenlik Dünyası Dergisi.21. 21.

Ergin, H. (2008). Son Değişiklikler Işığında Yurt Dışı Hizmet Borçlanması. Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi. 5 (18). 551-592.

Güzel, A., Okur, A.R. ve Caniklioğlu, N. (2016). Sosyal Güvenlik Hukuku. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağııtm A.Ş. 16. Baskı. Kılıçoğlu, M. (2002). Sosyal Güvenlik Hukukunda Borçlanma.Ankara: Turhan Kitabevi.

Kurtuluş, B. ve Sarıoğlu, H. İ. (1992). Yurt Dışındaki Hizmetlerin Sosyal Güvenlik Açısından Birleştirilmesi ve Sorunları. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi. 37-38. 173-180, [https://legalbank.net/pdf/be34fbcd15a2593171939aa41a313268]. (Erişim: 07 Mayıs 2020).

Manav, A. E. (2013). Yurt Dışında Yaşayan Türk Vatandaşlarının Çalışma Hayatına İlişkin Önemli Sorunları. Sicil İş Hukuku Dergisi. 30. 109-131.

Ocak, S. (2011) SGK Hizmet Borçlanması. Çalışma Yaşamının Güncel Sorunları III. Sempozyum/2011, 39-134. Kocaeli: Kocaeli Üniversitesi/Kocaeli Barosu.

Okur, A. R. (2006) Sosyal Güvenlik Reformu: Uzun Dönemli Sigorta Dalları. Çalışma ve Toplum Dergisi. 2006/1 (8). 105-146. [http://www.calismatoplum.org/ sayi8 / Aliriza_ Okur . pdf]. (Erişim: 10 Mayıs 2020).

Sözer, A. N. (2000) Sosyal Sigortalar Açısından Yargıtay’ın 1997 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi. İstanbul.Tuncay, A. C. ve Ekmekçi, Ö. (2011) Sosyal Güvenlik Hukuku Dersleri.İstanbul:Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. 14. Bası.

Uşan, F. (2009) Türk Sosyal Güvenlik Hukukunun Temel Esasları. Ankara: Seçkin Yayıncılık. 2. Baskı.

Yuvalı, E. (2015) Türk Hukukunda Öngörülen Son Değişiklikler İtibariyle Yurt Dışı Hizmet Borçlanmasından Faydalanma Koşulları. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi. (22). [https://docplayer . biz . tr / 17843590 – Turk -hukukunda– ongorulen– son– degisiklikleritibariyle – yurtdisi – hizmet – borçlanmasından – faydalanma – kosullari . html]. (Erişim: 21 Mayıs 2019).

Kaynak Göster