Ev kadınlarının sosyal güvenlik sistemine ilişkin görüşleri

Bu araştırmada ev kadınlarının ülkemizdeki sosyal güvenlik sistemine (SGS) yönelik görüşlerini belirlemek amaçlanmaktadır. Araştırmanın evrenini Karabük ilinde yaşayan ev kadınları oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemine 740 evli veya bekar ev kadını alınmıştır. Verilerin analiz edilmesinde tanımlayıcı istatistiklerin yanı sıra T-Testi ve Varyans Analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Araştırma sonucunda kadınların %59.1’inin SSK’na (Sosyal Sigortalar Kurumu) üye oldukları belirlenmiştir. Ev kadınları arasında sosyal güvenlik siste- minden eşlerinin üzerinden yararlanabildiğini belirtenlerin oranı yüksektir (%81.4). Ayrıca çalışmaya katılan kadınların %32.3’ünün SGS hakkında hiç bir bilgisinin olmadığı bulunmuştur. Kadınların SGS’ni güven veri- ci bulma ve SGS’nin ev kadınları için yapmış olduğu çalışmaları yeterli bulma durumları ile aylık gelir düzeyi arasındaki ilişkinin istatistiksel olarak önemli olduğu gözlemlenmiştir. Aynı zamanda çalışmaya katılan ev kadınlarının SGS’ne yönelik memnuniyet düzeyleri (M=3.7, SS=0.8) ortalamanın üstündedir. Çalışmada ka- dınların sosyal güvenlik sistemine yönelik memnuniyet düzeyleri ile yaş ve aylık gelir düzeyi arasında anlamlı bir farklılık olduğu bulunmuştur.

Views of homemakers’on social security system

This research aims to study the views of house wives on Turkish Social Security System (SSS). Participants in the study consist of housewives residing in Karabuk. In total, the research sample includes740 single or married house wives. are. Beside descriptive statistics, T-test and one way variance analysis (ANOVA) are used in analysis of the data. Results indicated that 59.1% of housewives have are a Social Security. Among the housewives, (81.4%) indicated that they benefit from spouses’ from social security which is considerably high. It is found that one third (32.3%) of housewives do not have any knowledge about SSS. It was observed a sta- tistically significant relationship between the states of rely on the social security system and the consideration that the work is done for homemakers is enough. At the same time, satisfaction level to SSS of housewives from SSS is above the average. Analysis shows there is a significant difference of satisfaction level from ser- vices provided by the SSS depending on age and monthly income of housewives.

Kaynakça

Akın, Ayşe ve Simge Demirel (2003), “Toplumsal Cinsiyet Kavramı ve Sağlığa Etkisi”, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 25(4): 73-82.

Alceylan, Çetin (2007), “Sosyal Güvenlik Açıkları ve Dünden Bugüne Sosyal Güvenlik Sistemimiz”, Bütçe Dünyası, 2 (26): 70-85.

Arıcı, Kadir (1999), Sosyal Güvenlik Dersleri, Ankara.

Atış, Filiz (2010), “Ebelik/Hemşirelik 1. ve 4. Sınıf Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi”, Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ebelik A.B.D. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adana.

Ayhan, Abdurrahman (2012), “Sosyal Güvenlik Kavramı ve Sosyal Güvenlik İlkeleri”, Sosyal Güvenlik Dergisi. 1(1): 41-55.

Balcı İzgi, Berna (2008), “Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde Son Gelişmeler”, Çalışma ve Toplum, 16 (1): 85-106.

Bornstein, Laura C. (2009), “Homemakers and Social Security: Giving Credits Where Credits are Due”, Wisconsin Journal of Law, Gender and Society 24, 255-275.

Brown, Robert L., Robin Damm & Ihsmael Sharara (2000), “Including Homemakers in Social Security”, North American Actuarial Journal, 4(4): 28-43.

Büyüköztürk, Ş. (2008), “Sosyal Bilimler İçin Veri Analiz El Kitabı”, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara.

Diamond, Peter A. and Peter R. Orszag (2005), “Saving Socail Security”, Journal of Economic Perspective, 19 (2): 11 – 32.

DPT (Devlet Planlama Teşkilatı – Kalkınma Bakanlığı) (2006), “Dokuzuncu 5 Yıllık Kalkınma Planı”, Sosyal Güvenlik İhtisas Raporu, Ankara, http:// plan9.dpt.gov.tr/oik11_sosyalguvenlik/ sosyalgu.pdf (17.07.2013).

Egeli, Haluk ve Ahmet Özen (2009), “Türkiye’de Sosyal Güvenlik Sisteminin Yeniden Yapılandırılmasına Yönelik Reform Sürecinin Değerlendirilmesi”, Mevzuat Dergisi, Yıl: 11, Sayı: 142,

Ekim http://www.mevzuatdergisi.com/ (09.07.2013).

Ecevit, Yıldız (2003), “Toplumsal Cinsiyetle Yoksulluk İlişkisi Nasıl Kurulabilir? Bu İlişki Nasıl Çatışabilir?” Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 25(4): 83-88.

Frerichs, Ralph R. (2008), “Simple Random Sampling”, Rapid Surveys (unpublished), http://www.ph.ucla.edu/ epi/rapidsurveys/RScourse/RSbook_ch3. pdf (30.06.2013).

Fuwa, Makiko and Philip N. Cohen (2007), “Housework and Social Policy”, Social Science Research 36 (2): 512-530.

Güvercin, Cemal H. (2004), “Sosyal Güvenlik Kavramı ve Türkiye’de Sosyal Güvenliğin Tarihçesi”, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 57(2): 89-95.

Güzel, Ali (1999), “Sosyal Güvenliğin Çağdaş Dinamikleri”, Toprak İşveren Dergisi, 50: 6- 12.

Harrington Meyer, Madonna (1996), “Making Claims as Workers or Wives: The Distribution of Social Security Benefits”, American Sociological Review, 61( 3): 449-465.

İlkkaracan Ajas, İpek (2009), “Toplumsal Cinsiyete Dayalı İşbölümü ve İstihdama Dayalı Sosyal Güvenlik”, Akademi. http://www.alitezel.com/tezel/iste_ pdf/1.70.pdf (12.11.2010) (05.07.2013).

İmamoğlu, Olcay E. (1991), “Aile İçinde Kadın-Erkek Rolleri”, Türk Aile Ansiklopedisi, Ankara: Cilt 3, T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu, Ankara: Türkiye Yazarlar Birliği Vakfı.

KEİG (Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi) (2008), “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı Kadınlara Nasıl Bir “Sosyal Güvenlik” Vaat Ediyor?”, Yayına Hazırlayan: KEİG SSGSS http://www.keig.org/ yayinListesi.aspx#sthash.nxEQzeER. dpuf (02.07.2013).

KSGM (Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü) (2012), “Türkiye’de Kadının Durumu” http://www.kadininstatusu. gov.tr/upload/kadininstatusu.gov.tr/ mce/2012/trde_kadinin_durumu_2012_ ekim.pdf (09.07.2013).

Laçiner, Hediye (2006), “Türk Sosyal Güvenlik Hukuku’nda Ev Kadınlarının Sosyal Güvenliği”, 2nd International Conference on Women’s Studies: Breaking the Glass Ceiling, April 27-28, 2006 Famagusta North Cyprus.

Naktiyok, Atılhan ve Ömer F. İşcan (2003), “İşgörenlerin Evden Çalışmaya İlişkin Tutumları: Bireysel Özellikler ve İş Sürükleyicileri Açısından Bir Uygulama”, Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi 3(6): 53-72.

Okur, Ali R. (2004), “Ev Hizmetlerinde (İşlerinde) Çalışanların Sigortalılığı”, Kamu-İŞ, 7(3): 347 - 368.

Özcan, Sezgin (2003), “Çalışmayan Kadınlar Nasıl Emekli Olur?”, Yaklaşım Dergisi, 11(130): 265-270.

Powell, Gary N. ve Jeffrey H. Greenhaus (2010), “Sex, Gender, and Decisions at The Family - Work Interface”, Journal of Management. 36(4): 1011-1039.

SGK (2012), Ev Kadınlarına Sağlanan Farklı Sigortalılık Şartları ve Emeklilik İmkanı (20.12.2012), http://www.sgk. biz.tr/ev-kadinlarina-saglanan-farkli- sigortalilik-sartlari-ve-emeklilik-imkani/ (10.07.2013).

SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) (2013), “Sosyal Güvenlik Kapsamındaki Sigortalıların Hak ve Yükümlülükleri”, Ankara.

Steuerle, Eugene C. and Jon M. Bakija (1997), “Retooling Socail Security for the 21st Century”, Social Security Bulletin 60(2), 37-59.

Şenkal, Abdülkadir (2005), Küreselleşme Sürecinde Sosyal Politika, 1. Basım, (Alfa Yayınları).

Terzioğlu, Füsun ve Lale Taşkın (2008), “Kadının Toplumsal Cinsiyet Rolünün Liderlik Davranışlarına ve Hemşirelik Mesleğine Yansımaları”, Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 12(2): 62-67.

Timur Sermin, Emel Ege ve Ezgi Bakış (2006), “Engelli Kadınların Üreme Sağlığı Sorunları ve Etkileyen Faktörler”, Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 10(1): 52-58.

TÜİK (2012a), “İstatistiklerle Kadın”, http://www.tuik.gov.tr/ (05.07.2013).

TÜİK (2012b), “Nüfus Projeksiyonları”, (Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi), http://www.tuik.gov.tr (05.10.2013).

Turak, Berna (2009), “Dünyada ve Türkiye’de Önerilen Sosyal Güvenlik Reform Alternatiflerinin Temel Dinamikleri ve Bir Model Önerisi”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Isparta.

TÜİK (2011), “Hanehalkı İşgücü İstatistikleri 2011”, http://www.tuik. gov.tr/IcerikGetir.do?istab_id=25 (05.07.2013).

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (1982), Kanun No: 2709 Kabul Tarihi: 07.11.1982 Başlangıç (Değişik: 23/7/1995-4121/1 md.), Madde 60, http://www.tbmm. g o v. t r / a n a y a s a / a n a y a s a _ 2 0 11 . p d(05.07.2013). f

Uçar, Ceren (2011), “Kadın Yoksulluğu ile Mücadelede Sosyal Politika Araçları ve Etkinlikleri”, T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Ankara.

Üner, Sarp (2008), “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği”, Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadelede Temel Eğitim Seti, TC Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, UNFPA, Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu, Ankara.

Kaynak Göster