6331 sayılı kanun'da iş güvenliği uzmanlığı: Nitelikleri, görevlendirilmeleri ve yetkilendirilmeleri

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Türkiye’de yeni bir dönem başlamıştır. Çalışan sayısına bakılmaksızın bütün işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamına alınması ve bu hizmetlerin iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleri gibi profesyonellerce yerine getirilecek olması bu yeniliklerin başında gelmektedir. 6331 sayılı Kanun ile getirilen yeniliklerin hayata geçirilmesinde ve İSG hizmetlerinde etkinliğin sağlanmasında kilit değişkenlerden biri iş güvenliği uzmanlığıdır. Kanun iş güvenliği uzmanı olma sürecine büyük önem vermiş, özel eğitim alma ve Bakanlıkça gerçekleştirilecek merkezi sınavda başarılı olma şartlarını aramıştır. Türkiye’de işyerlerinin çok sayıda ve küçük ölçekli olması ve Kanun’un hemen uygulanması halinde ihtiyaç duyulan sayıda iş güvenliği uzmanının olmaması sebebiyle 6331 sayılı Kanun’un bazı hükümleri kademeli olarak yürürlüğe konulmuştur. Ancak, yürürlük tarihinin ertelenmesi ne kadar doğru ise sayısal olarak iş güvenliği uzman açığını gidermek için adeta bir “panik havası” içinde iş güvenliği uzmanı olma şartlarının değiştirilmesi de o kadar hatalı olmuştur. Özellikle herhangi bir mesleki tecrübe ve eğitim şartı aranmaksızın yalnızca belirli alanlarda bir lisans eğitimini tamamlamış olma ve “belirli süre sigortalı olma” şartları ile binlerce kişinin bir sınavla, mesleğin zirvesi sayılan “A sınıfı” belge almalarına imkan verilmesi, İSG uygulamalarını uzun süre olumsuz sonuçları ile karşılaşılacak bir noktaya getirmiş, 6331 sayılı Kanunla başlayan “ yeni dönem ” anlamını kaybetmiş görünmektedir.

Occupational safety experts in the law no 6331: Qualifications, assignments and authorizations

In Turkey new era has begun with The Law no 6331 on Occupational Health and Safety. All workplaces are into the scope of the Law regardless of the number of employees and assigning the tasks of occupational health and safety to professionals such as occupational safety specialists and on-site doctors are the most important innovations with it. One of the key variables, to implementation The Law no 6331 and ensuring the effectiveness of OHS services, is occupational health and safety specialists and The Law attaches great importance to the process of becoming an occupational safety specialist and requires special training and achievement in the central exam. Some of the articles from The Law no: 6331has implemented in stages in turkey regard to present adequate numbers of occupational safety specialists are less according to workplaces are small scaled and the number of these places are excessive. However, as these stages are considering accurate, changing the requirements of becoming occupational safety specialists in a “panic” is inaccurate. The “New Era”, begun with Law no 6331, has lost its meaning and came to a point that will be faced negative results in log term by especially with only completed a bachelor’s degree in specific studies and “certain period of time in insured work” terms and conditions, regardless any professional experience and education requirements, thousands of people become an A Level Occupational Health and Safety Specialist (counted “occupational summit”) with an exam.

Kaynakça

Ağır, Adnan (2013) “İş Güvenliği Uzmanlığında Rakamların Dili Yalan Söylemez”, [http://www.osgbrehberi. com/koseyazisi/147/IS_GUVENLIGI_ UZMANLIGINDA_RAKAMLARIN_ DILI_YALAN_SOYLEMEZ.html]

Ağır, Adnan (2014) “23 Şubat 2014 İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavının Getirdikleri”, [http://www.osgbrehberi. com/koseyazisi/245/23_Subat_2014_ Is_Guvenligi_Uzmanligi_Sinavinin_ Getirdikleri.html]

Ağır, Adnan (2013) “Prim Gün Sayısı Yüzünden Mağdur Olanlar Ne Yapacak?”, [http://www.resulkurt.com/?artikel,7235/ prim-gun-sayisi-yuzunden-magdur- olanlar-ne-yapacak/adnan-agir]

Cam, Erdem (2012) “İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimlerindeki Hukuki Dönüşüm (2004-2011),” Çalışma ve Toplum Dergisi, 2012/3:125-154.

Demircioğlu, Murat (2006) Ulusal ve Uluslararası Hukukta İş Güvenliği Uzmanlığı (İş Güvenliği Mühendisliği/İş Güvenliği Teknisyenliği) (İstanbul: Beta Yayınları)

Ekmekçi, Ömer (2005) 4857 sayılı İş Kanunu’na Göre İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda İşyeri Örgütlenmesi (İstanbul: Legal Yayıncılık).

Kılıç, Cem (2013) “İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi İstihdamı Ertelendi”, [http://www.cnbce.com/yorum-ve-analiz/ prof-dr-cem-kilic/is-guvenligi-uzmani- ve-is-yeri-hekimi-istihdami-ertelendi]

Kılkış, İlknur (2014) “İş Sağlığı ve Güvenliği” Aysen Tokol-Yusuf Alper (ed), Sosyal Politika (Bursa: Dora Yayıncılık): 239-269.

Ocak, Saim (2013) ”İş Güvenliği Uzmanlığı Yönetmeliği’nde Yapılan Değişikliklerin Değerlendirilmesi,” İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, 10(40): 21-36.

Süzek, Sarper (2005) İş Hukuku (Genel Esaslar-Bireysel İş Hukuku) (İstanbul: Beta Yayınları).

TİSK Yayını, İşveren Dergisi, Cilt:52, Sayı:6, Kasım-Aralık 2014, Ankara.

Üstadlar Eğitim Danışmanlık, [http:// www.ustadlar.com.tr/is-guvenligi-sinav- sorulari.aspx]

Yorgun, Sayım (2014) “İşyeri Sahipleri Üçünü Birden Yapabilir mi?”, [http:// www.haber7.com/yazarlar/doc-dr- sayim-yorgun/1148170-isyeri-sahipleri- ucunu-birden-yapabilir-mi]

[http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/cgm. portal?page=sss]

[http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/ isggm.portal?page=haber&id=160ekotek]

[ h t t p : / / w w w. t a r a f . c o m . t r / h a b e r - apartmana-doktor-zorunlu- olmayacak-127890/]

[http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/ isggm.portal?page=duyuru&id=c_sinifi_ iptal]

[http://www.isgforum.net/threads/ dan%C4%B1%C5%9Ftay- 1 0 % E 2 % 8 0 % 9 9 u n c u - dairesi%E2%80%99nin-e-2013-919- say%C4%B1-ve-30-5-2013-tarihli- karar%C4%B1.7723/]

[http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/ isggm.portal?page=duyuru&id=sinav_ hakki_duyurusu]

[ht t p : / / w w w . c s g b . g o v . t r / c s g b P o r t a l / i s g g m . portal?page=duyuru&id=23subat_ yukseltme_sinavi_duyurusu,]

[http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/ isggm.portal?page=duyuru&id=24may %C4%B1s2014s%C4%B1navduyurusu]

[http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/ isggm.portal?page=duyuru&id=21aralik_ sinavi]

[http://www.csgb.gov. t r / c s g b P o r t a l / i s g g m . portal?page=duyuru&id=24Mayis_ sinavi_onemli_duyuru]

[http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/ isggm.portal?page=duyuru&id=2014ma yisduyuru]

[http://www.memuruz.net/is-guvenligi- sinavinda-skandal/]

[http://www.csgb.gov. t r / c s g b P o r t a l / i s g g m . portal?page=duyuru&id=21aralik_ itiraz_duyurusu]

[http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/ isggm.portal?page=duyuru& id=23.02.2014_sinav_sorularina_itirazlar]

[http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/ isggm.portal?page=duyuru&id=13Mayis itirazdegerlendirme]

[http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/isggm. portal?page=duyuru&id=21ekimitiraz]

[ h t t p : / / w w w. i s g f o r u m . n e t / threads/18-a % C 4 % 9 F u s t o s - 2 0 1 3 - s%C4%B1nav%C4%B1-iptal-olan- sorular-05-09- 2013-resmi-a%C3%A7% C4%B1klama.8205/]

[http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/ isggm.portal?page=duyuru&id=2temmu zmahkemeyeni]

[http://www.ustadlar.com.tr/is-guvenligi- sinav-sorulari.aspx]

[http://www.tdk.gov.tr/ index.php?option=com_ bts&arama=kelime&guid=TDK. GTS.5367cbe574e5f1.13175062]

[http://www.isgforum.net/threads/23- %C5%9Fubat-s%C4%B1nav%C4%B1- patlad%C4%B1-m%C4%B1.10741/page-6]

[http://www.isgforum.net/threads/21- aralik-2013-sinavinda-a-b-c-sinifi- sinavlarina-ka%C3%A7-ki%C5%9Fi- girecek.9135/page-4]

[http://www.isgforum.net/threads/21- aralik-2013-sinavinda-a-b-c-sinifi- sinavlarina-ka%C3%A7-ki%C5%9Fi- girecek.9135/page-4]

[http://webcache.googleusercontent. com/search?q=cache:K955evnt- Ts J : w w w. c s g b . g o v. t r / c s g b P o r t a lShowProperty/WLP%2520Repository/ isggm/dosyalar/24Mayis_Sinav_ Uygulama_Duyurusu+&cd=2&hl=tr&ct =clnk&gl=tr&client=safari] [http://www.osym2015.com/node/500] /

[http://www.memurlar.net/common/ news/documents/485586/tara0001_1.pdf]

[http://www.memurunyeri.com]

[http://www.memurlar.net/haber/485586/]

[http://isgyasam.com/sektorel-guvenligi- uzmanliginin-onu-aciliyor.]

Kaynak Göster