6552 sayılı (torba) yasa sonrası asıl işveren - alt işveren ilişkileri

6552 sayılı (Torba) Yasa1 birçok başka konu yanında alt işveren uygulamasıyla ilgili önemli hükümler getirmiştir. Bunlar arasında asıl işverenlerin alt işverence kendi işçilerine ücret ödemesi yapılıp yapılmadığını; yıllık izin kullandırılıp kullandırılmadığını denetleme zorunlulukları başta gelmektedir. Yasa bunların yanında ve alt işveren işçilerini koruma gayesiyle kamu (asıl) işverenlerine kıdem tazminatı ödeme yükümlülüğü açısından önemli sorumluluklar getirmektedir. Bu çalışma 6552 sayılı Yasa’nın bütününü değil, bahsedilen asıl işveren-alt işveren ilişkileri boyutunu incelemeyi amaçlamaktadır.

Employer-subcontractor relations after the law no: 6552

Beside some subjects related to other fields of labour law, the Law No: 6552 brought new rules about the subcontractor. The duties of the employer to check if the subcontractor is paying the wages and if the subcontractor is giving the annual paid leave to his employees are the most important ones among these new provisions. Else, the Law 6552 has put the burden of severence pay to the shoulders of the public sector employer instead of the subcontractor. This article aims to explore the new provisions of the Law No: 6552 related to the subcontractor.

Kaynakça

Aktay, Nizamettin; Arıcı, Kadir ve E. Tuncay Senyen/Kaplan (2012) İş Hukuku, B.5, Ankara.

Akyiğit, Ercan (2010) “Alt İşverenlik ve Benzer İlişkilerden Farkı”, TUHİS, C.22, S.4-5.

Akyiğit, Ercan (2011) “İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda Alt İşverenlik- Taşeronluk İlişkisi”, Ankara.

Arslan Ertürk, Arzu (2009) “İşe İade Kararı ve İşveren Başvuruda Bulunma Koşulu”, Legal İSGH Dergisi, S.24.

Aydın, Ufuk ve Burcu Ezer (2014) “İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatına Aykırılık Sebebiyle Uygulanan İdari Para Cezalarına İlişkin Sorunlar”, Çalışma ve Toplum, S.43, No:2014/4.

Aykaç, Hande Bahar (2011) “İş Hukukunda Alt İşveren”, İstanbul.

Çankaya, Osman Güven (2006) “4857 Sayılı İş Kanunu’na Göre, Asıl İşveren- Alt İşveren İlişkisi”, Sicil, Eylül.

Çelik, Nuri; Caniklioğlu, Nurşen ve Talat Canbolat (2014) İş Hukuku Dersleri, B.27, İstanbul.

Çelik, Nuri (2006) İş Hukuku Dersleri, B.19, İstanbul.

Güleşçi, Yusuf (2013) “Kamu İşyerlerinde Alt İşveren Uygulaması”, Ankara.

Güven, Ercan ve Ufuk Aydın (2013) Bireysel İş Hukuku, B.4, Eskişehir, 2013.

Mollamahmutoğlu, Hamdi ve Muhittin Astarlı (2011) İş Hukuku, Ankara, B.4, Ankara.

Sayın, Ali Kemal (2014) “6552 Sayılı Kanun: Çalışma Hayatına İlişkin Düzenlemeler”, İşveren, C.52, S.5, Ekim.

Soyer, M. Polat (2006) “4857 Sayılı İş Kanunu Açısından Asıl İşveren- Alt İşveren İlişkisinin Kurulması ve Sonuçları”, Sicil, Mart.

Süzek, Sarper (2010a) “Muvazaalı Alt İşveren İlişkisi”, Legal İSGH Dergisi, C.7, S.27.

Süzek, Sarper (2010b) “Alt İşveren İlişkisinin Kurulması”, Legal İSGH Dergisi, S.25.

Süzek, Sarper (2014) İş Hukuku, B.10, İstanbul.

Tarcan, Nurseli (2006) “Yasalar Herkes İçin Eşit Değil mi? Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisinde Kamu-Özel Ayırımcılığı”, Sicil, Eylül.

Tuncay, A. Can (1999) Toplu İş Hukuku, Nisan, İstanbul.

Yenisey, Kübra Doğan (2013) “İş Hukukunun Temel Kavramları”, Bireysel İş Hukuku (AÖF Yayınları), Eskişehir.

Yılmaz, Ejder (2006) “İşe İade Davalarında Yargılama Usulü ile İlgili Özellikler”, Sicil, Aralık.

Kaynak Göster