Doğal vejetasyondan seçilen adi fiğ (Vicia sativa L:) hatları arasındaki bazı farklılıkların belirlenmesi

Bu araştırma doğal vejetasyondan seçilen adi fiğ (Vida sativa L.) hatları arasındaki bazı farklılıkların belirlenmesi çımacı ile iki lokasyonda (Çumra ve Selçuk Üniversitesi Kampusu) yapılmıştır. Araştırma materyali olarak 10 fiğ hattı ve kontrol olarak da 2 fiğ çeşidi kullanılmıştır. Araştırmada; bitki boyu, biyolojik verim, tohum verimi ve bin tohum ağırlığı üzerinde durulmuştur. İki lokasyon ortalamasına göre bitki boyu 41.0 - 54.3 cm, biyolojik verim 281.3 - 333.4 kg/da, tohum verimi 30.7-63.8 kg/da ve bin tohum ağırlığı 38.0 -51.2 g arasında değişmiştir.

The determination of some variations among common vetch (Vicia sativa L.) lines selected from nature

Some of the variations among ten common vetch (Vicia sativa L.) lines selected from nature and two varieties (controls) were investigated at two locations (Cumra and Selçuk University Campus area). Plant height (41.0 - 54.3 cm), biological yield (2813 - 3334 kg $ha^{-1}$ ), seed yield (307 - 638 kg $ha^{-1}$ ) and thousand seed weight (38.0 -51.2 g) showed significant variations among genotypes tested.

Kaynakça

Açıkgöz, E., 1991. Yem Bitkileri. Uludağ Üniversitesi Basımevi, Bursa.

Açıkgöz, E., Çakmakçı, S., Turgut, İ., Bulur, V., Uzun, A. ve Aydoğdu, L., 1996. Adi Fiğ (Vicia sativa L.) Islah Çalışmaları. Türkiye 3. Çayır Mer'a ve Yem Bitkileri Kongresi, 17-19 Haziran 1996, s: 219-223. Erzurum.

Anonymous, 1995. Gerplasm Program. Legume International Nurseries and Trials. İCARDA, Aleppo, Syria.

Anonymous, 2001. Tarımsal Değerleri Ölçme Denemeleri Teknik Talimatı. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı. Tohumluk Tescil ve Sertifıkasyon Merkezi Müdürlüğü. Ankara.

Avcı, M.A. ve Tamkoç, A., 2001a. Adi Fiğ (Vicia sativa L.) Hatları Arasındaki Farklılıkların Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 25(15): 54-65.

Avcı, M.A. ve Tamkoç, A., 2001b. Doğal Vejetasyondan Seçilen Adi Fiğ (Vicia sativa L.) Hatlarında Dane Verimi ve Verim Unsurlarının Belirlenmesi. S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 25(15): 145-158.

Avcıoğlu, R. ve Soya, H., 1977. Adi Fiğ. Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Derneği, Y. No: 5. Bilgehan Matbaası, Bornova, İzmir.

Elçi, Ş. ve Açıkgöz, E., 1993. Baklagil (Leguminosae) ve Buğdaygil (Gramineae) Yem Bitkileri Tanıtma Klavuzu. TİGEM. Afşaroğlu Matbaası. Ankara.

Elçi, Ş. ve Orak, A., 1991. Tekirdağ Koşullarına Adapte Olabilecek Adi Fiğ (Vicia sativa L.) Hatlarının Belirlenmesine ilişkin Bir Araştırma. Ege Ü. Ziraat Fak. Türkiye 2. Çayır -Mer'a ve Yem Bitkileri Kongresi, 17-19 Haziran 1996, s: 540-551. İzmir.

Ekiz, H. ve Özkaynak, İ., 1984. Türkiye'de Yetiştiri¬len Bazı Burçak (Vicia ervilia (L.) Willd) Çeşit¬lerinin Önemli Morfolojik, Biyolojik ve Tarımsal Karakterleri Üzerinde Araştırmalar. Ankara Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü Yayın No: T.B.5 Ankara.

Fırıncıoğlu, H.K., Uncuer, D., Ünal, S. ve Aydın, F., 1996. Bazı Fiğ (Vicia sp.) ve Mürdümük (Lathyms sp.) Türlerinin Tarımsal Özellikleri Ü-zerine Bir Araştırma. Türkiye 3. Çayır Mer'a ve Yem Bitkileri Kongresi, 17-19 Haziran 1996, s: 17-19. Erzurum.

Gökkuş, A., Bakoğlu, A., ve Koç, A., 1996. Bazı Adi Fiğ (Vicia sativa L.) Hat ve Çeşitlerinin Erzurum Sulu Şartlarına Adaptasyonu Üzerinde Bir Çalış¬ma. Türkiye 3. Çayır Mer'a ve Yem Bitkileri Kongresi, 17-19 Haziran 1996, s: 674-678. Erzu¬rum.

Kerestecioğlu, Ş.R, 1953. Özel Tarla Ziraatı. Çelik Cilt Matbaası. İstanbul. Kiffman, R., 1952. Morphologie und Systematik den Landwirt Schaftlich Bedeutsaman Wicken (Vicia) und Linsen (Lens) Arten. Z.F. Ackerund Pflanzenbau. 94:449-453.

Özkaynak, İ., 1981. Türkiye'de Yetiştirilen Adi Fiğ (Vicia sativa L.) Yerel Çeşitlerinden Seleksiyon ile İslah Edilen Formların Önemli Bazı Karakter¬leri Üzerinde Araştırmalar. Ankara Üniv. Ziraat Fak. Y. No: 758. Bilimsel Araştırma ve İnceleme¬ler: 446. Ankara.

Sabancı, CO., 1996. Değişik Yörelerden Toplanan Fiğlerin (Vicia sativa L.) Bazı Karakterler Yö¬nünden Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma. Türkiye 3. Çayır Mer'a ve Yem Bitkileri Kongre¬si, 17-19 Haziran 1996, s: 253-259. Erzurum.

Siddique, K.H, ve Loss, S.P., 1996. Growth and Seed Yield of Vethes (Vicia spp.) in South Western Australia. Australia Journal of Experimental Agriculture, 36: 87-93.

Soya, H., 1987. Ege Bölgesi Kıyı Kesimi Yerel Adi Fiğ (Vicia sativa L.) Çeşitlerinde Sıra Arası Me- safesi ve Tohumluk Miktarının Verim ve Verim Karakterlerine Etkisi. Ege Üniv. Ziraat Fak. Der¬gisi, Cilt:24, No:2, Bornova, İzmir.

Şılbır, Y., Polat, T., Sağlamtimur, T. ve Tansı, V., 1994. Harran Ovası Şartlarında Fiğ (Vicia sativa L.) Çeşitlerinde Tohum Verimi ve Karakterler Arası İlişkilerin Saptanması Üzerinde Bir Araştırma. Ege Üniv. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Kongresi, Cilt:III, s:6-10, Bornova, İzmir.

Tamkoç, A. ve Avcı, M.A., 1997. Yabancı Kökenli Fiğ Hatlarının (Vicia sativa L.) Adaptasyonu ve Bazı Tarımsal Özellikler Arası İlişkiler. Türkiye II. Tarla Bitkileri Kongresi, 22-25 Eylül 1997. Ondokuz Mayıs Üniv., Samsun.

Tamkoç, A., 1999. Fiğ Tarımı. Konya Ticaret Borsası Dergisi. Sayı:5, Yıl:2, Konya.

Tekeli, S., Orak, A. ve Tuna, M., 1994. Ekim Zamanlarının Adi Fiğ (Vicia sativa L.) Verim ve Verim Komponentlerine Etkisi. Ege Üniv. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Kongresi, Cilt:III, s: 11-16, Borno¬va, İzmir.

Tosun, F., 1974. Baklagil ve Buğdaygil Yem Bitkileri Kültürü. Atatürk Üniv. Yayın No:242, Ziraat Fak. Yayın No: 123. Ders Kitapları Serisi No:8, Erzurum.

Tosun, M., Altınbaş, M. ve Soya, H., 1991. Bazı Fiğ (Vicia sp.) Türlerinde Yeşil Ot ve Dane Verimi ile Kimi Agronomik Özellikler Arasındaki İlişkiler. Ege Ü. Ziraat Fak. Türkiye 2. Çayır -Mer'a ve Yem Bitkileri Kongresi, 17-19 Haziran 1996, s: 574-583. İzmir.

Tyurin, Y. ve Ivshin, G., 1991. Vicia sativa c.v. Lugovskaya 85. Selektsiya Semenıvodstvo-Moskva. No:6, 44-45. (Field Crops Abs. 1992. 045-06387).

Vavilov, N.I., 1951. The Origin, Variation, Immunity and Breeding of Cultivated Plants. Chronica Botanica Comp. 13: 33-76.

Kaynak Göster

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (:Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi)
  • ISSN: 1300-5774
  • Yayın Aralığı: Yılda 0 Sayı
  • Başlangıç: 2018

13219

Sayıdaki Diğer Makaleler

Endemik geven (Astragalus polemoniacus bunge) bitkisinin yaprak sapı ve yaprak ekspalntlarından yüksek oranda adventif sürgün rejenerasyonu

SEMRA MİRİCİ

Ereğli koyunculuk üretme istasyonu'nda yetiştirilen akkaraman, İvesi ve İvesi X Akkaraman melezi $(F_1xİG_1)$ koyunlarında kırkım sonu canlı ağırlık ve bazı yapağı verim özelliklerini etkileyen faktörlerin parametrelerinin tahmini

MURAT ELİBOL, Birol DAĞ

Konya koşullarında yetiştirilen değişik lale soğanlarında Penicillium spp. enfeksiyonu ve kimyasal mücadelesi üzerine bir araştırma

Ayşe YAŞAR, Nuh BOYRAZ

Konya ili Çumra ilçesinde arazi toplulaştırması sonrası farklı parsel genişliklerinin birim maliyetler üzerine etkisi; Küçükköy örneği

Cennet OĞUZ, ZEKİ BAYRAMOĞLU

Kuşyemi (Phalaris canariensis L.) bitkisinde değişik azot ve fosfor dozlarında Diuraphis noxia (Kurdjumov) (Hom.: Aphididae)' nın populasyon gelişimi ile bunun bazı verim özelliklerine etkisi

Tevfik TURANLI, Meryem UYSAL

Arazi toplulaştırması yapılmış tarım alanlarında girdi tasarrufu üzerine bir araştırma, Çumra Küçükköy örneği

ZEKİ BAYRAMOĞLU, Cennet OĞUZ

Süt sığırlarında laktasyon eğrilerinin farklı matematik modellerle belirlenmesi ve kontrol aralığının tespiti

İSMAİL KESKİN, Abdurrahman TOZLUCA

Injecting the prepubertal laboratory mice with a mixture of serine and threonine and its effects on spermatogenic function

Hüseyin Baki ÇİFTÇİ

Broyler rasyonlarına ilave edilen organik selenyum ve vitamin E' nin performans, Karkas karakterleri ve bazı dokularda selenyum konsantrasyonuna etkileri

Burhan DAĞDAŞ, Alp Önder YILDIZ

Bitki hastalıklarına dayanıklılıkta fenoliklerin rolleri

Nuh BOYRAZ, Barış SÜREL