Mısır üretiminde enerji bilançosu

Bu çalışmada, Konya koşullarında mısır üretiminde enerji bilançosu ortaya konulmuştur. Bu amaçla, işletmelerde kullanılan alet-makine varlığı, ekonomik ömürleri, iş başarısı, yakıt-yağ tüketimleri ve makina ağırlıkları gibi temel veriler bölgede yapılan diğer çalışmalar ile test raporlarından temin edilmiştir. Mısır üretiminde, toplam girdi enerjileri içerisinde kullanım oram en yüksek olanın gübre enerjisi olduğu bulunmuştur.. Bunu sırayla tohumluk, alet-makine ve yakıt-yağ enerjileri izlemiştir. Yakıt tüketimi ve makine kullanım enerji değerleri gelişmiş ülkelere göre düşük düzeyde iken, gübre ve tohumluk enerjilerinin daha yüksek olduğu görülmektedir.

Energy balance at corn production

The aim of this study, in grown corn of energy balance sheet is shown in Konya. With this aim, a number of equipment-machine used in management, economic life's, work efficiency, consumption of fuel-oil, weight of machine etc. data bases were obtained from test reports, and the study done in region. In grow corn; it was found that the highest energy usage proportion, in total input energy is fertilizer energy, followed by seed equipment-machine and fuel-oil energies respectively. Although, fuel consumption and value of machine energy usage lower level than developed country, energy of fertilizer and seed higher level are shown in region.

Kaynakça

Anonymus, 1989. Energy Consumption and Input-Output Relation of Field Operation, FAO, Rome.

Anonymus, 1990. Devlet Su İşleri Bülteni.

Alpkent, A., 1984. Tarımda Enerji Kullanımı ve Enerji Tasarrufu, mpm. No:296, Ankara.

Arın, S., Akdemir, B., 1987. Tekirdağ'da Soğan Üretiminde Mekanizasyonun Enerji Bilançosu Yaklaşımı ile, İncelenmesi. 3. Uluslararası Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Sempozyumu, İzmir/TURKEY.

Baş, İ., Öğüt, H., 1997. Altınova Tarım İşletmesinde Bitkisel Üretimde Mekanizasyon Özellikleri ve Enerji Bilançosunun Belirlenmesi. Tarımsal Mekanizasyon 17. Ulusal Kongresi, Tokat.

Dinçer, H., 1976. Tarım İşletmelerinde Makine Kullanım Masrafları. Türkiye Zirai Donatım Ku¬rumu Mesleki Yayınları, Ankara.

Önal, İ., Tozan, M., 1986. Sanayi Tipi Domates Yetiştiriciliğinde Alternatif Üretim Sistemlerinin İş Gücü Gereksinimleri. Tarımsal Mekanizasyon 10. Ulusal Kongresi, Adana.

Özsert, İ., Kara, M., 1987. Kuru Tarım Tahıl Üretiminde Değişik Toprak İşleme Ekim Sistemleri ve Enerji Gereksinimleri. 3. Uluslararası Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Sempozyumu, İz¬mir/TURKEY

Sade, B., 2002. Mısır Tarımı. Konya Ticaret Borsası Yayın No: 1

Tozan, M., Ergüneş, G., Özgün, E., 2001. Gökhöyük Tarım İşletmesinde Bitkisel Üretimde Tarımsal Mekanizasyon Özelliklerinin ve Enerji Bilançosunun Belirlenmesi. Tarımsal Mekanizasyon 20. Ulusal Kongresi 13-15 Eylül, Şanlıurfa.

Pelizzi, G., 1992. Use of Energy and Labour in İtalian Agriculture. Journal of Agricultural Engineering Research. 111-M9. İtaly

Pimentel, D., 1980. Handbook of Energy Utulization in Agriculture. CRC Press, İne..Florida.

Yaldız, O., Öztürk, H.H., Zeren, Y., Başçetinçelik, A., 1990. Türkiye Tarla Bitkileri Üretiminde Enerji Kullanımı. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 3 (1-2), 51-62, Antalya.

Yağcıoğlu, A., 1999. Tarım Ürünlerini Kurutma Tek¬niği. Ege Üniversitesi Yayınları No:536, Bornova/İzmir.

Kaynak Göster

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (:Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi)
  • ISSN: 1300-5774
  • Yayın Aralığı: Yılda 0 Sayı
  • Başlangıç: 2018

13319

Sayıdaki Diğer Makaleler

Çeşitli organik materyallerin buğday bitkisinin mineral madde alımı üzerine etkisi

Refik UYANÖZ, Ümmühan ÇETİN, Emel KARAASLAN

Portland çimentosunun oluşturduğu toprak agregat stabilitesine donma-çözülme ve sıcaklığın etkisi

Cevdet ŞEKER

Ereğli koyunculuk üretme istasyonu'nda yetiştirilen akkaraman, İvesi ve İvesi X Akkaraman melezi $(F_1xİG_1)$ koyunlarında kırkım sonu canlı ağırlık ve bazı yapağı verim özelliklerini etkileyen faktörlerin parametrelerinin tahmini

MURAT ELİBOL, Birol DAĞ

Konya ili Çumra ilçesinde arazi toplulaştırması sonrası farklı parsel genişliklerinin birim maliyetler üzerine etkisi; Küçükköy örneği

Cennet OĞUZ, ZEKİ BAYRAMOĞLU

Arazi toplulaştırması yapılmış tarım alanlarında girdi tasarrufu üzerine bir araştırma, Çumra Küçükköy örneği

ZEKİ BAYRAMOĞLU, Cennet OĞUZ

Mısır üretiminde enerji bilançosu

Mustafa KONAK, TAMER MARAKOĞLU, OSMAN ÖZBEK

Endemik geven (Astragalus polemoniacus bunge) bitkisinin yaprak sapı ve yaprak ekspalntlarından yüksek oranda adventif sürgün rejenerasyonu

SEMRA MİRİCİ

Konya koşullarında yetiştirilen değişik lale soğanlarında Penicillium spp. enfeksiyonu ve kimyasal mücadelesi üzerine bir araştırma

Ayşe YAŞAR, Nuh BOYRAZ

Kent parkı kavramı ve Konya kenti için bir kent parkı örneği

AHMET TUĞRUL POLAT, SERPİL ÖNDER

Broyler rasyonlarına ilave edilen organik selenyum ve vitamin E' nin performans, Karkas karakterleri ve bazı dokularda selenyum konsantrasyonuna etkileri

Burhan DAĞDAŞ, Alp Önder YILDIZ