ŞEYTANIN AVUKATI'NDAN BAŞKANIN ADAMLARI'NA: ASİMETRİK İLETİŞİM VE SPİN DÖNGÜSÜNDE GERÇEKLİK ÜRETİMİ

Politikada ve ekonomi alanında gerçeklik üretimini stratejik iletişim çalışmalarıyla gerçekleştirme girişimleri, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde 1980'li yıllardan sonra sıklıkla gündeme gelmiştir. Stratejinin kazan-kaybet kurgusunda biçimlendiği asimetrik iletişim çalışmaları, etik kaygı güdülmeden gerçekleştirilen halkla ilişkiler uygulamalarının tehlikesini göstermektedir. Amerikan ve İngiliz siyasal iletişiminde spin etkisi, ikna çekiciliğinin örneklerini teşkil etmektedir. Bu çalışma, Hollywood üretimi beş filmde çeşitli metaforların kullanılması yoluyla asimetrik iletişim ve spin doctor girişimleriyle özdeşlik kurulmasına yönelmektedir. Göstergebilim metoduyla film çözümlemesi yapılarak asimetrik iletişim ve spin olguları üzerine odaklanılmaktadır. Çalışma kapsamında halkla ilişkiler retoriğinin sınırlarının doğru çizilmediğinde ve "gerçek olmayan gerçeklik üretiminin" stratejik iletişimde yer edindiğinde ortaya çıkan olumsuz sonuçlarının yansımaları gösterilmektedir

FROM DEVIL'S ADVOCATE TO WAG THE DOG: THE REALITY PRODUCTION OF ASYMMETRIC COMMUNICATION AND SPIN CYCLE

The attempts about reality production with strategic communication works in politics and economy fields have acquired currency especially in US after 1980's years. Asymmetrical communication works which are formed with a win-lose situation indicate the danger position of public relations applications without any ethical concerns. Spin effect in American and English political communication are the samples of persuasive appeal. The paper tends to identify with asymmetrical communication and spin doc initiatives by creating various metaphors in the context of five movies of Hollywood production. It focuses on the phenomenon of asymmetric communication and spin with a semiotic analysis. We demonstrate the reflections of negative results while you do not determine public relations rhetoric in an ethical way or you take "unreal reality production" in strategic communication within the scope of the study

___

 • Baudrillard J (2011) Simülakrlar Ve Simülasyon, O Adanır (çev.), Doğu Batı Ya- yınları, Ankara.
 • Baudrillard J (2013) Sessiz Yığınların Gölgesinde, O Adanır (çev.), Doğu Batı Ya- yınları, Ankara.
 • Becerikli S Y (2008) Kuram Ve Halkla İlişkiler: İki Yönlü Sokak mı, Çıkmaz Sokak mı?, S Y Becerikli (der.), ...Ve Halkla İlişkiler: Şeytanın Avukatlığından Arabulu- culuğa; Bir Disiplinin Eleştirel Analizi, Karınca Yayınları, Ankara, 59-194.
 • Bitirim S (2011) Postmodernizm Perspektifinden Halkla İlişkilerde Etkinlikler &
 • İmajlar: Halkla İlişkiler Etiğinin Değerlendirilmesi, S Y Becerikli (der.), Halkla İlişkiler Ve Reklamın Anatomisi: Eleştirel Bir Kavrayış, Ütopya Yayınları, Anka- ra, 119-148. Dilenschneider R L (1998) Book Reviews: Spin Cycle, Public Relations Review, 24 (4), 557-561.
 • Encyclopedia of Public Relations (2005) Vol 2, R L Heath (Ed.), SAGE Publica- tions, Thousand Oaks CA.
 • Erdoğan İ (2008) Teori Ve Pratikte Halkla İlişkiler, Erk Yayınları, Ankara.
 • Ewen S and Ewen E (2000) Channels of Desire: Mass Images and the Shaping of
 • American Consciousness, University of Minnesota Press, Minneapolis. Foa M (2006) Görünmez Tehlike: Spin Doktorları Medya Etik Kurallarını Nasıl
 • Atlarlar, H Eraslan (çev.), İletişim Kuram Ve Araştırma Dergisi, 23, 205-210. Grunig J and Hunt T (1984) Managing Public Relations, Belmont CA:
 • Wadsworth/Thomson Learning. Gündeş S (2003) Film Olgusu: Kuram ve Uygulayım Yaklaşımları, İnkılap Yayın- ları, İstanbul.
 • Hutton J G (1999) The Definition, Dimension and Domain of Public Relations,
 • Public Relations Review, 25 (2): 199-214. Kalender A (2008) Halkla İlişkiler: Kavramlar, Tanımlar Ve Uygulama Alanları,
 • A Kalender ve M Fidan (eds), Halkla İlişkiler, Tablet Yayınları, Konya, 11-47. Kıran Z (2002) Dilbilime Giriş (Dilbilgisinden Dilbilime), Seçkin Yayıncılık, An- kara.
 • L'Etang J (2002) Halkla İlişkiler Ve Retorik, J L'Etang ve M Pieczka (der.), Halkla
 • İlişkilerde Eleştirel Yaklaşımlar, Vadi Yayınları, Ankara, 189-213. Mickey T J (1997) A Postmodern View of Public Relations: Sign and Reality, Pub- lic Relations Review, 23 (3), 271-284.
 • Monaco J (2001) Bir Film Nasıl Okunur Sinema Dili, Tarihi ve Kuramı, Oğlak Yayınları, İstanbul.
 • Mutlu E (2004) İletişim Sözlüğü, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara.
 • Rifat M (1996) Homo Semioticus, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.
 • Rifat M (2008) XX. Yüzyılda Dilbilim Ve Göstergebilim Kuramları: 1. Tarihçe Ve Eleştirel Düşünceler, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.
 • Saussure F de (1985) Genel Dilbilim Dersleri, B Vardar (Çev.), Birey ve Toplum Yayınları, Ankara.
 • Schiller H (2005) Zihin Yönlendirenler, C Cerit (çev.), Pınar Yayınları, İstanbul.
 • Tellan D (2009) Öteki Olarak Halkla İlişkiler, D Tellan (der.), Halkla İlişkiler: Teo- ri Ve Uygulama, Ütopya Yayınevi, Ankara, 13-50.
 • Ulağlı S (2006) İmgebilim: "Öteki"nin Bilimine Giriş, Sinemis Yayınları, Ankara.
 • Ustakara F (2014) Küreselleşmenin Sürükleyici Gücü Halkla İlişkiler Ve Halkla
 • İlişkileri Dönüştüren Küreselleşme, Global Media Journal TR Edition, 5 (9), 338- Vos T P (2011) Explaining the Origins of Public Relations: Logics of Historical
 • Explanation, Journal of Public Relations Research, 23 (2), 119-140. White C and Park J (2010) Public Perceptions of Public Relations, Public Relations Review, 36 (2010), 319-324.
 • Wollen P (2004) Sinemada Göstergeler ve Anlam, Metis Yayıncılık, İstanbul. Film kaynakçası
 • Başkanın Adamları (İng. Wag the Dog), 1997, Barry Levinson.
 • Örnek Aile (İng. Joneses), 2009, Derric Borte.
 • Zirveye Giden Yol (İng. The Ides of March), 2011, George Clooney.
 • Tanıdığım İnsanlar (İng. People I Know), 2002, Daniel Algrant.
 • Şeytanın Avukatı (İng. Devil's Advocate), 1997, Taylor Hackford.