FACEBOOK'TA BENLİK SUNUMU VE TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ

Günümüzde hızla gelişen internet teknolojileri toplumsal cinsiyet rollerine yönelik sunumların incelenmesi için yeni bir mecra olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışma, bir sosyal paylaşım sitesi olan Facebook'ta benlik sunumunu toplumsal cinsiyet rolleri açısından ele almaktadır. Bu doğrultuda Facebook kullanıcılarının profil ve kapak resimleri incelenmiştir. Facebook profilleri uygun gelen örneklem yöntemi ile belirlenmiş olup veriler içerik analizi yöntemi ile toplanmıştır. Bu kapsamda 464 Facebook kullanıcısına ait profil ve kapak resimleri incelenmiştir. Araştırma sonuçları yaş ve medeni durum değişkenlerine göre cinsiyetler arasında profil ve kapak resmi özellikleri açısından anlamalı farklar olduğunu ortaya koymuştur

SELF-PRESENTATION AND GENDER ROLES ON FACEBOOK

Nowadays, rapidly developing internet technologies appears as a new medium to examine self-presentation for gender roles. This paper discusses self-presentation on Facebook, a social networking site, in terms of gender roles. In this sense Facebook users' profile and cover pictures were analyzed. Facebook profiles were determined by convenience sampling method and data were collected by content analysis method. In this context profile and cover pictures of 464 Facebook users' were analyzed. Results show that in different age groups and marital status there are significant differences between genders with regards to features of profile and cover pictures

___

 • Armağan A (2013) Gençlerin Sanal Alanı Kullanım Tercihleri ve Kendilerini Sunum Taktikleri, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6 (27), 79-92.
 • Biçer S (2014) Akademisyenlerin Sosyal Ağlarda Bulunma Motivasyonları: Facebook Örneği. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (40), 59-80.
 • Bond B J (2009) He Posted, She Posted: Gender Differences In Self-Disclosure On Social Networking Sites, Rocky Mountain Communication Review, 6(2) 29-37.
 • Boz N (2012) Yeni İletişim Ortamlarında Dijital Kimlik ve Benlik Sunumu, Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Dökmen Z (2010) Toplumsal Cinsiyet: Sosyal Psikolojik Açıklamalar, Remzi Kitabevi, İstanbul.
 • Ellison N, Heino R ve Gibbs J (2006) Managing Impressions Online: SelfPresentation Processes In The Online Dating Environment, Journal of ComputerMediated Communication, 11(2) 415-441.
 • Erbaş T (2011) Türkiye'de TUMBLR Blog Ortamındaki Popüler Blogcuların Kullanım Pratikleri, Yüksek Lisans Tezi, Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Erdoğan İ (2012) Pozitivist Metedoloji ve Ötesi, Erk Yayınları, Ankara.
 • Facebook Factsheet (2010). _____http://www.facebook.com/press/info.php?factsheet>. 09.10.2013 tarihinde erişilmiştir.
 • Goffman E (2009) Günlük Yaşamda Benliğin Sunumu, Barış Cezar (çev), Metis, İstanbul.
 • Gonzales A L ve Hancock J T (2008) Identity Shift in Computer-Mediated Environments, Media Psychology, 11(2), 167-185.
 • Guadagno R E, Muscanell N L, Okdie B M, Burk N M ve Ward T B (2011) Even in Virtual Environments Women Shop And Men Build: A Social Role Perspective On Second Life, Computers in Human Behavior, 27 (1), 304-308.
 • Hancock J T ve Toma C T (2009) Putting Your Best Face Forward: The Accuracy Of Online Dating Photographs, Journal of Communication, 59 (2), 367-386.
 • http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/ 09.10.2013 tarihinde erişilmiştir.
 • http://www.alexa.com/topsites/countries/TR 09.10.2013 tarihinde erişilmiştir.
 • Hum N J, Chamberlin P E, Hambright B L, Portwood A C, Schat A C ve Bevan J L (2011) A Picture Is Worth A Thousand Words: A Content Analysis Of Facebook Profile Photographs, Computers in Human Behavior, 27(5), 1828-1833.
 • Junco R ve Cole-Avent G A (2008) An Introduction To Technologies Commonly Used By College Students, New Directions for Student Services (124), 3-17.
 • Kassarjian H H (1977) Content Analysis in Consumer Research, Journal of Consumer Research, 4 (1), 8-18.
 • Lenhart A (2009) PEW Internet Project Data Memo. PEW Internet & American Life Project, 2, 17, http://www.pewinternet.org/~/media/Files/Reports/2009/PIP_ Adult_ social_networking_data_memo_FINAL.pdf.pdf 12.10.2013 tarihinde eri- şilmiştir.
 • Melcombe M (2011) Women's Perceptıons Of Identıty Constructıon On Facebook, Master Thesis, Gonzaga University, Washington.
 • Mesch G S ve Beker G (2010) Are Norms Of Disclosure Of Online And Offline Personal Information Associated With The Disclosure Of Personal Information Online?, Human Communication Research, 36 (4), 570-592.
 • Morgan E M, Snelson C ve Elison-Bowers P (2010) Image And Video Disclosure Of Substance Use On Social Media Websites, Computers in Human Behavior, 26(6), 1405-1411.
 • Pempek T A, Yermolayeva Y A ve Calvert S L (2009) College Students' Social Networking Experiences, Journal of Applied Developmental Psychology, 30(3) 227-238.
 • Reichart S L ve Cooley S (2008) Face-ism On Facebook: An Analysis Of SelfInflicted Face-Ism In Online Profile Pictures. Paper presented at annual convention of the International Communication Association, Chicago, IL.
 • Stern L A ve Taylor K (2007) Social Networking on Facebook, Journal of the Communication, Speech, and Theatre Association of North Dakota, (20) 9-20.
 • Sussman N M ve Tyson D H (2000) Sex and Power: Gender Differences In Computer Mediated Interactions, Computers in Human Behavior, (16) 381-394.
 • Şahan H G (2013) Lokasyon Bazlı Sosyal Ağlar Aracılığıyla Selektif Benlik Sunumu, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Utz S (2010) Show Me Your Friends and I Will Tell You What Type Of Person You Are: How One's Profile, Number Of Friends, And Type Of Friends Influence Impression Formation On Social Network Sites, Journal of ComputerMediated Communication, 15 (2), 314-335.
 • Valenzuela S, NamsuPark ve Kee K F (2009) Is There Social Capital In A Social Network Site? Facebook Use And College Students' Life Satisfaction, Trust, And Participation, Journal of Computer-Mediated Communication, 14 (4), 875-901.
 • Walker K (2000) It's Difficult To Hide It': The Presentation Of Self On Internet Home Pages, Qualitative Sociology, 23(1), 99-120.
 • Walther J B, Van Der Heide B, Sang-Yeon K, Westerman D ve Tom Tong S (2008) The Role Of Friends' Appearance And Behavior On Evaluations Of Individuals On Facebook: Are We Known By The Company We Keep?, Human Communication Research, 34(1), 28-49.
 • Yıldırım A ve Şimşek H (2011) Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • Yurchisin J, Watchravesringkan K ve McCabe D B (2005) An Exploration Of Identity Re- Creation In The Context Of Internet Dating, Social Behavior and Personality, 33(8), 735-750.
 • Watson S W, Smith Z ve Driver J (2006) Alcohol, Sex, And Illegal Activities: An Analysis Of Selected Facebook Central Photos In Fifty States, (ERIC Document Reproductive Service No. ED493049), http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED 493049.pdf 12.10.2013 tarihinde erişilmiştir.
 • Zhang J (2010) Self-Enhancement On A Self-Categorization Leash: Evidence For A Dual-Process Model Of First- And Third-Persona Perceptions, Human Communication Research 36 (2), 190-215.
 • Zhao S, Grasmuch S ve Martin J (2008) Identity Construction On Facebook: Digital Empowerment In Anchored Relationships, Computers in Human Behavior, 24(5), 1816-1836.