DERGİLERDE YAYINLANAN HAKEM DENETİMLİ MAKALELERİN BİBLİYOMETRİK PROFİLİ: SELÇUK İLETİŞİM ÖRNEĞİ

Bibliyometrik araştırmalarda belgelerin ya da yayınların belirli özellikleri incelenerek bilimsel iletişime ilişkin çeşitli veriler elde edilmektedir. Bu verilere bağlı olarak kişilerin, kurumların verimliliği ölçülebilmektedir. Bu araştırmanın amacı, Selçuk İletişim Dergisi'nde 1999-2013 yılları arasında yayımlanan makalelerin bibliyometrik profilini oluşturmaktır. Araştırmada cevap aranan sorular şunlardır: Selçuk İletişim Dergisi'nde en verimli yazarlar kimlerdir ve yazarlar arası ilişki durumu nedir? Çok yazarlılık durumu nedir? Dergiye katkıda bulunan yazarların kurumları nelerdir? Dergide yılda ortalama kaç makale yayınlanmıştır? Makalelerin yıllara göre dağılımı nasıldır? Dergide yayınlanan makalelerin yazarlarının durumu 80/20 kuralına, Price ve Lotka Yasalarına uymakta mıdır? Makalelerde kullanılan ortalama kaynakça sayısı nedir? Araştırmada; 1999-2013 yılları arasında yayınlanmış 467 tane makale analiz edilmiştir. En çok makale yazan yazar saptanmış, en verimli yazarların çoğunluğunun Selçuk Üniversitesi kurumuna bağlı olduğu, makalelerin büyük bir oranının ise tek yazarlı olduğu tespit edilmiştir

BIBLIOMETRIC PROFILE OF THE ARTICLES WITH PEER REFEREEING PUBLISHED IN JOURNALS: SELÇUK COMMUNICATION SAMPLE

In Bibliometric research, various data related to scholarly communication by examining the specific features of documents or publications is obtained. Based on this data the efficiency of persons and organization can be measured. The purpose of this study is to build the bibliometric profile of the articles published in Selçuk Communication Journal between the years 1999-2013. In this study the following questions are intended to be answered: who are the most efficient authors writing for Selçuk Communication Journal and what is the relationship between authors? What is the status of having multiple authors? What are the institutions of the authors who contribute to the magazine? How many articles have been published in the journal in a year? What is the range of articles by year? Do the statuses of the authors of the articles published in the journal comply with the 80/20 rules, Price and Lotka Law? What is the average number of references used in the article? In this study; 467 articles published between the years 1999-2013 have been analyzed; the most prolific writer has been found out. It has been found out that most of the most prolific writers were related to Selçuk University and a large rate of the articles has been written by only one author

___