ÇEVRE EĞİTİMİNDE KAMUSAL HALKLA İLİŞKİLER VE STK'LAR İLE İŞBİRLİĞİ

Hemen herkesin hayatını etkileyen çevre kirliliği ve çevre sorunlarının çözümü için toplumsal sorumluluk paylaşımına ve bunun için de kişilerin konu ile ilgili duyarlılık ve farkındalığının artırılmasına ihtiyaç vardır. Halkla ilişkiler etkinlikleri hem halkın bilgi ve bilinç düzeyinin yükseltilmesine hem de toplumun en geniş kesimlerine ulaşılabilmesi için alanda faaliyet gösteren başta sivil toplum kuruluşları olmak üzere tüm tarafların desteğinin sağlanması ve artırılmasına katkıda bulunabilir. Bu çalışma, çevre eğitimi ve çevrenin korunması gibi kamunun desteği olmadan başarı şansı bulunmayan bir konuda halkla ilişkiler etkinliklerinin kullanımının ve alandaki sivil toplum kuruluşları ile işbirliğinin önemini örnek bir proje üzerinden ortaya koymayı amaçlamaktadır

GOVERNMENTAL PUBLIC RELATIONS AND COOPERATION WITH NGO'S IN ENVIRONMENTAL EDUCATION

Social responsibility sharing and raising of environmental awareness of the people for environmental pollution affecting everyone's life and solution of environmental problems is a vital need. Public Relations (PR) activities may be useful on this way. PR activities can contribute to improve the public's knowledge and awareness on the environment also to gain support of all parties including non-governmental organizations primarily. This study aims to demonstrate the importance of PR activities on a sample project and also cooperation with Non-Governmental Organizations (NGOs) for the environmental education which is a subject that needs support of the public

___