DERGİ TAM METNİ (BİRLEŞTİRİLMİŞ TEK PDF DOSYASI)

Tam Metin İndir
Anahtar Kelimeler:

-

___

 • Anderson P ve Wood M E, Modernizm, Post-Modernizm ya da Kapitalizm, A. T. Erdağı, Ç. Ünal (çev), Bilim Yayınları, İstanbul. Aslan S ve Yılmaz A (2001) Modernizme Bir Başkaldırı Projesi Olarak Postmo- dernizm, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 2, 93-108.
 • Bauman Z (2000a) Siyaset Arayışı, Tuncay Birkan (çev), Metis Yayınları, İstanbul.
 • Bauman Z (2000b) Postmodernlik ve Hoşnutsuzlukları, İlter Türkmen (çev), Ay- rıntı Yayınları, İstanbul.
 • Bauman Z (2001) Parçalanmış Hayat, İlter Türkmen (çev), Ayrıntı Yayınları, İs- tanbul.
 • Bauman Z (2003) Modernlik ve Müphemlik, İsmail Türkmen (çev), Ayrıntı Ya- yınları, İstanbul.
 • Bauman Z (2005) Bireyselleşmiş Toplum, Yavuz Alogan (çev), Ayrıntı Yayınları,
 • Birinci Basım, İstanbul. Bayart J F (1999) Kimlik Yanılsaması, Mehmet Moralı (çev), Metis Yayınları, İs
 • Berman M (1982) All That is Solid Melts into Air, The Experience of Modernity, New York.
 • Berman M (2002) Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor, Ümit Altuğ ve Bülent Peker
 • (çev), İletişim Yayınları, Beşinci Basım, İstanbul. Best S ve Kellner D (1998) Postmodern Teori, Eleştirel Soruşturmalar, Mehmet
 • Küçük (çev), Ayrıntı Yayınları, Birinci Basım, İstanbul. Binark M (2001) "Kadının Sesi" Radyo Programı ve Kimliği Konumlandırma Stra- tejisi, Toplumbilim, Sayı: 14, Bağlam Yayınları, Ankara, 75-90.
 • Binay A (2010) Tüketim Vasıtasıyla Oluşturulan Postmodern Kimlikler, Global
 • Media Journal Turkish Edition, 1 (1), 18-31. Conolly W E (1995) Kimlik ve Farklılık; Siyasetin Açmazlarına Dair Demokratik
 • Çözüm Önerileri, Fermâ Lekesizalın (çev), Ayrıntı Yayınları, Birinci Basım, İs- tanbul. Deliormanlı E (2006) Fatih Akın'ın "Aksanlı" Sineması, Yayımlanmamış Yüksek
 • Lisans Tezi, AÜ Sos Bil Enst, Ankara. Eagleton T (1999) Postmodernizmin Yanılsamaları, Mehmet Küçük (çev), Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
 • Frisby D (1985) Fragments of Modernity, Polity Press, Cambridge.
 • Gibbins R J ve Reimer B (1999) The Politics of Postmodernity An Introduction to
 • Contemporary Politics and Culture, London, Thousand Oaks, Sage Publications, New Delhi. Guibernau M (1997) 20. Yüzyılda Ulusal Devlet ve Milliyetçilikler, Neşe Nur
 • Domaniç (çev), Sarmal Yayınevi Yayınları, İstanbul. Güvenç B (2000) Türk Kimliği, Remzi Kitabevi Yayınları, İstanbul.
 • Hall S (1998) Kültürel Kimlik ve Diaspora, J. Rutherford (Der) Kimlik: Toplu- luk/Kimlik/Farklılık, İrem Sağlamer (çev), Sarmal Yayınevi, İstanbul, 173-191.
 • Harvey D (1998) Postmodernliğin Durumu, Sungur Savran (çev), Metis Yayınları, İstanbul.
 • Hassan I (1987) Postmodern Turn ‘Essays in Postmodern Theory and Culture’,
 • Ohio State University Press, Columbus. Hutcheon L (1995) The Politics of Postmodernism, Routledge, Londonand New York.
 • Jameson F (1983) Postmodernism and The Costumer Society, N. Foster (ed)
 • Postmodern Culture, Seatle. Jameson F (1984) Postmodernism or TheCulturel Logic of Late Capitalism, New Left Review, 3-92.
 • Karaduman S (2010) Modernizmden Postmodernizme Kimliğin Yapısal Dönü- şümü, Journal of Yaşar University, 17(5), 2886-2899.
 • Kellner D (1989) Critical Theory, Marxism and Modernity, Cambridge Polity Press.
 • Kellner D (2001) Popüler Kültür ve Postmodern Kimliklerin İnşası, Doğu-Batı Dergisi, Sayı 15.
 • Kızılçelik S (1994) Postmodernizm: Modernlik Projesine Bir Başkaldırı, Türkiye Günlüğü, Sayı 30, 86-96.
 • Köker L (1990) Modernleşme, Kemalizm ve Demokrasi, İletişim Yayınları, 1. Bas- kı, İstanbul.
 • Lyotard J F (1994) Postmodern Durum, Ahmet Çiğdem (çev), Vadi Yayınları, Ankara.
 • Jeanniere A (1994) Modernite Nedir?, Mehmet Küçük (der), Modernite versus
 • Postmodernite, Vadi Yayınları, Ankara, 4-16. Murphy J W (1995) Postmodern Toplumsal Analiz ve Postmodern Eleştiri, Hü- samettin Arslan (çev), Eti Yayınları.
 • Özdemir Yavuz; Şimşek Ufuk; Aktaş Elif, (2008), Postmodernite ve Etnisite, Ata- türk Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(2), 325-336.
 • Öztolga O (2012) Postmodernite ve Siyasal Kimlikler, Gazi Üniversitesi Sosyal
 • Bilimler Enst, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara. Rosenau P M (1998) Post-Modernizm ve Toplum Bilimleri, Tuncay Birkan (çev),
 • Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara. Sarup M (1995) Post-Yapısalcılık ve Postmodernizm, A. Baki Güçlü (çev), Ark
 • Yayınevi, 1. Basım, Ankara. Şaylan G (1996) Çağdaş Düşünce Akımları: Postmodernizm (Ders Notları),
 • TODAİE Yayınları, Ankara. Şaylan G (2002) Postmodernizm, İmge Kitabevi, 2. Baskı, Ankara.
 • Toffler A (1997) Dünyayı Nasıl Bir Gelecek Bekliyor?, Murat Çiftkaya (çev), İz Yayıncılık, İstanbul.
 • Varol S F (2014) Medyada Yer Alan Temsillerin Kimliklenme Sürecindeki Rolü,
 • The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Doi number: http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2398 Number: 26, Summer II., 301-313.
 • Wakchaure S (2012) What is Postmodernism?, Proceedings of National Seminar on Postmodern Literary Theory and Literature , Nanded. http://www.igcollege.org/files/pdf/1%20post.pdf
 • Weeks J (1998) “Farklılığın Değeri” Kimlik, İrem Sağlamer (çev), Sarmal Yayıne- vi, İstanbul.
 • Woodward K (2004) Questions of Identity. Woodward, K. (der.). Questioning
 • Identity: Gender, Class, Ethnicityiçinde, 2. Edition, Milton Keynes: Open Univer- sity, 5-41. Yıldız N (2013) Aşk Yüzyılı Bitti; Aşk’ta, İş’te, Siyaset’te Yeni Zamanlar, Doğan
 • Kitap, 1. Baskı, İstanbul. Akter T (2009) Merkeziyetsiz Medya: İnternet ve Etik, Fırat Üniversitesi İletişim
 • Fakültesi Medya ve Etik Semp, 07-09 Ekim 2009, Elazığ.
 • Altıparmak K (2013) http://www.turk-internet.com/portal/yazigoster.phd? yaziid= 42879# , erişim tarihi: 27.03.2015.
 • Arslantaş S, Binark M, Dikmen E Ş, Fidaner I B, Küzeci E ve Özaygen A (2012)
 • Türkiye’de Dijital Gözetim: T.C. Kimlik Numarasından E-Kimlik Kartlarına Yurt- taşın Sayısal Bedenlenişi, http://ekitap.alternatifbilisim.org/turkiyede-dijital- gozetim.html, erişim tarihi: 27.03.2014, 39-110.
 • Atabek Ü (2005) İletişim Teknolojileri ve Yerel Medya İçin Olanaklar, Sevda
 • Alankuş (ed), Yeni İletişim Teknolojisi ve Medya, IPS İletişim Vakfı Yayınları, İstanbul, 61-90. Binark M (2007) Yeni Medya Çalışmaları, Dipnot Yayınları, Ankara.
 • Binark M ve Bayraktutan G (2013) Ayın Karanlık Yüzü: Yeni Medya ve Etik, Kal- kedon Yayınları, İstanbul.
 • Binark M ve Çomu T (2012) Sosyal Medyanın Nefret Söylemi İçin Kullanılması
 • İfade Özgürlüğü Değildir , https://yenimedya.wordpress.com/2012/01/20/sosyal- medyanin-nefret-soylemi-icin- kullanilmasi-ifade-ozgurlugu-degildir/, erişim tarihi: 17.04.2014.
 • Binark M ve Löker K (2011) STÖ’ler İçin Bilişim Rehberi, STGM, Ankara.
 • Coleman B (2012) Hello Avatar, Emrah Bilge (çev), Mediacat Yayınları, İstanbul.
 • Çavdar G (2009) Kamu Hizmeti Yayıncılığı ve Etik, Fırat Üniversitesi İletişim
 • Fakültesi Medya ve Etik Semp, 07-09 Ekim 2009, Elazığ.
 • Demir V (2006) Medya Etiği, Beta Yayınları, İstanbul.
 • Deuze M ve Dimoudi C (2002) Online Journalists in the Netherlands: Towards a
 • Profile of a New Profession, Journalism Studies, 3 (1), 85-100
 • Erol G (2009) Medya ve Etik: İnternet Haberciliğinde Nesnellik, Etik İlkelerin
 • İçeriği, Uygulamadaki Sorunlar ve Televizyon Haberciliği İle Karşılaştırılması, Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya ve Etik Semp, 07-09 Ekim 2009, Elazığ.
 • Giddens A (2008) Ulus Devlet ve Şiddet, Kalkedon Yayınları, İstanbul.
 • Gürel T (2009) Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Etik Kavramlarının Kuramsal
 • Jenkins H (2006) Convergence Culture:Where Old and New Media Collide, New
 • York University Press, New York. Kaplan A ve Haenlein M (2010) Users of The World Unite The Challenges and Opportunities of Social Media, Business Horizons, 53(1).
 • Küçükyılmaz M (2013) Sosyal Medyada Henüz Reşit Olamadık, Star Gazetesi, 02013.
 • Küzeci E (2010) Kişisel Verilerin Korunması, Turhan Yayınları, Ankara.
 • Lievrouw L A ve Livingstone S (2007) The Social Shaping and Consequences of
 • ICTs, The Handbook of New Media, Sage Pub. London. Lister M, Dovey J, Giddens S, Grant I ve Kelly K (2009) New Media: A Critical
 • Introduction, Routledge, New York. Mavnacıoğlu K (2009) İnternette Kullanıcıların Oluşturduğu ve Dağıttığı İçerikle- rin Etik Açıdan İncelenmesi: Sosyal Medya Örnekleri, Fırat Üniversitesi İletişim
 • Fakültesi Medya ve Etik Semp, 07-09 Ekim 2009, Elazığ.
 • ODIHR (2009) Hate Crime Laws A Practical Guide, http://www.osce.org/odihr
 • /36426?download =true, erişim tarihi: 28.03.2015.
 • OECD (2008) Measuring User-Created Content: Implications for the ICT Access and Use by Households and Individuals Surveys, http://www.oecd.org/ da- taoecd/ 44/58/40003289.pdf., erişim tarihi: 11.05.2012.
 • Sanlav Ü (2014) Sosyal Medya Savaşları, Hayat Yayınları, İstanbul.
 • Şen E (2014) Kişisel Verilerin Kaydedilmesi, http://www.haber7.com/yazarlar/ prof-dr-ersan-sen/1235168-kisisel-verilerin-kaydedilmesi, erişim tarihi: 14.05. 20
 • Taş O (2012) Gazetecilik Etiğinin Meslek Sınırları: Profesyonellik, Piyasa ve So- rumluluk, İletişim Yayınları, İstanbul.
 • Töreci E (2014) İnternet Etiği, http://bilisimdergisi.org/s158, erişim tarihi: 02014.
 • Uzun R (2005) Haber ve Telif Hakları, İnternet Gazeteciliğinde İntihal, İletişim Yayınları, İstanbul.
 • Van Dijk J (2004) Digital Media, The Sage Handbook of Media Studies, John D H
 • Downing, Denis McQuail, Philip Schlesinger, Ellen Wartella (eds) Sage , London, 145-1
 • Yengin D (2012) Yeni Medya ve Dokunmatik Toplum, Derin Yayınları, İstanbul
 • Armağan A (2013) Gençlerin Sanal Alanı Kullanım Tercihleri ve Kendilerini Su- num Taktikleri, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6 (27), 79-92.
 • Biçer S (2014) Akademisyenlerin Sosyal Ağlarda Bulunma Motivasyonları: Fa- cebook Örneği. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (40), 59-80.
 • Bond B J (2009) He Posted, She Posted: Gender Differences In Self-Disclosure On
 • Social Networking Sites, Rocky Mountain Communication Review, 6(2) 29–37. Boz N (2012) Yeni İletişim Ortamlarında Dijital Kimlik ve Benlik Sunumu, Dok- tora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Dökmen Z (2010) Toplumsal Cinsiyet: Sosyal Psikolojik Açıklamalar, Remzi Ki- tabevi, İstanbul.
 • Ellison N, Heino R ve Gibbs J (2006) Managing Impressions Online: Self
 • Presentation Processes In The Online Dating Environment, Journal of Computer- Mediated Communication, 11(2) 415-441. Erbaş T (2011) Türkiye’de TUMBLR Blog Ortamındaki Popüler Blogcuların Kul- lanım Pratikleri, Yüksek Lisans Tezi, Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensti- tüsü, Ankara.
 • Erdoğan İ (2012) Pozitivist Metedoloji ve Ötesi, Erk Yayınları, Ankara.
 • Facebook Factsheet (2010). . 02013 tarihinde erişilmiştir.
 • Goffman E (2009) Günlük Yaşamda Benliğin Sunumu, Barış Cezar (çev), Metis,
 • Gonzales A L ve Hancock J T (2008) Identity Shift in Computer-Mediated Envi- ronments, Media Psychology, 11(2), 167-185.
 • Guadagno R E, Muscanell N L, Okdie B M, Burk N M ve Ward T B (2011) Even in Virtual Environments Women Shop And Men Build: A Social Role Perspective
 • On Second Life, Computers in Human Behavior, 27 (1), 304–308. Hancock J T ve Toma C T (2009) Putting Your Best Face Forward: The Accuracy
 • Of Online Dating Photographs, Journal of Communication, 59 (2), 367–386. http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/ 09.10.2013 tarihinde erişilmiştir. http://www.alexa.com/topsites/countries/TR 09.10.2013 tarihinde erişilmiştir.
 • Hum N J, Chamberlin P E, Hambright B L, Portwood A C, Schat A C ve Bevan J L (2011) A Picture Is Worth A Thousand Words: A Content Analysis Of Facebook
 • Profile Photographs, Computers in Human Behavior, 27(5), 1828–1833.
 • Junco R ve Cole-Avent G A (2008) An Introduction To Technologies Commonly
 • Used By College Students, New Directions for Student Services (124), 3–17. Kassarjian H H (1977) Content Analysis in Consumer Research, Journal of Con- sumer Research, 4 (1), 8-18.
 • Lenhart A (2009) PEW Internet Project Data Memo. PEW Internet & American
 • Life Project, 2, 17, http://www.pewinternet.org/~/media/Files/Reports/2009/PIP_
 • Adult_ social_networking_data_memo_FINAL.pdf.pdf 12.10.2013 tarihinde eri- şilmiştir.
 • Melcombe M (2011) Women’s Perceptıons Of Identıty Constructıon On Facebook,
 • Master Thesis, Gonzaga University, Washington. Mesch G S ve Beker G (2010) Are Norms Of Disclosure Of Online And Offline
 • Personal Information Associated With The Disclosure Of Personal Information Online?, Human Communication Research, 36 (4), 570–592. Morgan E M, Snelson C ve Elison-Bowers P (2010) Image And Video Disclosure
 • Of Substance Use On Social Media Websites, Computers in Human Behavior, 26(6), 1405–1411.
 • Pempek T A, Yermolayeva Y A ve Calvert S L (2009) College Students’ Social
 • Networking Experiences, Journal of Applied Developmental Psychology, 30(3) 227–238. Reichart S L ve Cooley S (2008) Face-ism On Facebook: An Analysis Of Self
 • Inflicted Face-Ism In Online Profile Pictures. Paper presented at annual conven- tion of the International Communication Association, Chicago, IL. Stern L A ve Taylor K (2007) Social Networking on Facebook, Journal of the Communication, Speech, and Theatre Association of North Dakota, (20) 9–20.
 • Sussman N M ve Tyson D H (2000) Sex and Power: Gender Differences In Com- puter Mediated Interactions, Computers in Human Behavior, (16) 381–394.
 • Şahan H G (2013) Lokasyon Bazlı Sosyal Ağlar Aracılığıyla Selektif Benlik Sunu- mu, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Utz S (2010) Show Me Your Friends and I Will Tell You What Type Of Person
 • You Are: How One’s Profile, Number Of Friends, And Type Of Friends Influ- ence Impression Formation On Social Network Sites, Journal of Computer- Mediated Communication, 15 (2), 314–335. Valenzuela S, NamsuPark ve Kee K F (2009) Is There Social Capital In A Social
 • Network Site? Facebook Use And College Students’ Life Satisfaction, Trust, And Participation, Journal of Computer-Mediated Communication, 14 (4), 875–901. Walker K (2000) It’s Difficult To Hide It’: The Presentation Of Self On Internet
 • Home Pages, Qualitative Sociology, 23(1), 99–120. Walther J B, Van Der Heide B, Sang-Yeon K, Westerman D ve Tom Tong S (2008)
 • The Role Of Friends’ Appearance And Behavior On Evaluations Of Individuals On Facebook: Are We Known By The Company We Keep?, Human Communi- cation Research, 34(1), 28–49. Yıldırım A ve Şimşek H (2011) Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri,
 • Seçkin Yayıncılık, Ankara. Yurchisin J, Watchravesringkan K ve McCabe D B (2005) An Exploration Of Iden- tity Re- Creation In The Context Of Internet Dating, Social Behavior and Person- ality, 33(8), 735–750.
 • Watson S W, Smith Z ve Driver J (2006) Alcohol, Sex, And Illegal Activities: An
 • Analysis Of Selected Facebook Central Photos In Fifty States, (ERIC Document Reproductive 4930pdf 12.10.2013 tarihinde erişilmiştir. No. ED493049), http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED
 • Zhang J (2010) Self-Enhancement On A Self-Categorization Leash: Evidence For
 • A Dual-Process Model Of First- And Third-Persona Perceptions, Human Com- munication Research 36 (2), 190–215. Zhao S, Grasmuch S ve Martin J (2008) Identity Construction On Facebook: Digi- tal Empowerment In Anchored Relationships, Computers in Human Behavior, 24(5), 1816–1836.
 • Tercihi, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, No: 2, 329-352. Aydemir E (2011) 2008 ABD Başkanlık Seçimlerinde Demokratik Parti ve Cum- huriyetçi Parti’nin Kampanya Faaliyetlerinin Karşılıklı İncelenmesi, Yayımlan- mamış Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi Sos. Bil. Enst., Kayseri.
 • Aziz A (2011) Siyasal İletişim, Nobel Basım, Dağıtım, Ankara.
 • Bauman Z (2000) Siyaset Arayışı, Tuncay Birkan (çev), Metis Yayınları, İstanbul.
 • Bilgin N (2006) Sosyal Bilimlerde İçerik Analizi, Siyasal Kitabevi, Ankara.
 • Binark M (2007) Yeni Medya Çalışmalarında Yeni Sorular ve Yöntem Sorunu,
 • Yeni Medya Çalışmaları, Mutlu Binark (der.) Dipnot Yayınları, Ankara,: 21-44. Çankaya E (2008) İktidar Bu Kapağın Altındadır, BoyutYayıncılık, İstanbul.
 • Elitaş T ve Keskin S (2014) Sanal Aidiyet Bağlamında Zihinsel Diaspora: Fa- cebook Örneği, Atatürk İletişim Dergisi, Sayı: 7, 161-186.
 • Erdoğan İ(2007) Pozitivist Metodoloji, Erk Yayınları, Ankara.
 • Erzen M Ü ve Yalın B E (2011) Siyasal Kültürün Temel Paradigmaları Üzerine:
 • Kültürden, Siyasal Toplumsallaşma, Örgütlenme ve Katılma Süreçlerine Yansı- yanlar, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, No:41, 49-61. Featherstone M (2013) Postmodernizm ve Tüketim Kültürü, Mehmet Küçük
 • (çev), Ayrıntı Yayınları, İstanbul. Giddens A (2012) Modernliğin Sonuçları, Ersin Kuşdil (çev), Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
 • Güney A (2002) Türk Siyasal Kültüründe Devlet Anlayışı, Yayımlanmamış Yük- sek Lisans Tezi Süleyman Demirel Üniversitesi, Sos. Bil. Enst., Kamu Yönetimi
 • Ana Bilim Dalı , Isparta. https://about.twitter.com/tr/company, Erişim Tarihi 12. 2014 http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5 3b61ae664a1c2.76918200 Erişim Tarihi: 12. 2014 http://www.usasabah.com/Guncel/2014/04/15/turkiyede-twitter-ve-rakamlar Eri- şim Tarihi: 12. 2014
 • Karakulakoğlu S E (2012) Sosyal Medyanın Karanlık Yüzü, The Turkish Online
 • Journal of Design, Art and Communication-TOJDAC., No:2, 32-40. Koçak G N (2012) Bireylerin Sosyal Medya Kullanım Davranışlarının Ve Moti- vasyonlarının Kullanımlar Ve Doyumlar Yaklaşımı Bağlamında İncelenmesi:
 • Lilleker D (2013) Siyasal İletişim: Temel Kavramlar, Abdullah Altın ve diğ. (çev),
 • Kaknüs Yayıncılık, İstanbul. Meyer T ve Hincman L (2002) Medya Demokrasisi, Ahmet Fethi (çev), Türkiye İş
 • Bankası Kültür Yayınları, İstanbul. Özkan A (2004) Siyasal İletişim: Partiler, Seçimler, Stratejiler, Nesil Yayınları,
 • Taneri A (1997). Türk Devlet Geleneği, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul.
 • Tokgöz O (2010) Seçimler, Siyasal Reklamlar ve Siyasal İletişim, İmge Yayıncılık,
 • Vasquez L M G ve Vitez I S (2011) Social Media as a Strategic Tool for Corporate
 • Communication, Revista İnternacional de Relaciones Publicas, 1(2), 157-174. Yıldız N (2002) Türkiye’de Siyasetin Yeni Biçimi: Liderler, İmajlar ve Medya,
 • Phoenix Yayınları, İstanbul. Computer Game Research, 1 (1), Aarseth E (2003) Playing Research: Methodological Approaches to Game Analy- sis. Computer Game Theory Compendium, G. Calleja (Der.), Güz 2007, IT Uni- versity of Copenhagen
 • Aarseth E, Smedstad S M ve Sunnana L (2003) A Multidimensional Typology of
 • Games. Digra 2003 Conference Proceedings, Utrecht University, 48-53
 • Akgündüz H, Oral B ve Avanoğlu Y (2006) Bilgisayar Oyunları ve İnternet Sitele- rinde Sanal Şiddet Öğelerinin Değerlendirilmesi, Milli Eğitim Dergisi, Sayı 171, Yaz 2006, 67-83
 • Armorgames (2014) The Company of Myself, Oyun Sayfası, http://armorgames. com/play/4918/the-company-of-myself, Erişim tarihi: 13.11.2014
 • Bronkhorst Q (2012) Games vs. Movies: Who wins?, http://businesstech.co.za/ news/general/19901/games-vs-movies-who-wins/ Erişim Tarihi: 20.3.2015
 • Dahlskog S Kamstrup A Aarseth E (2009) Mapping the Game Landscape: Loca- ting Genres Using Functional Classification, Breaking New Ground: Innovation in http://dspace.mah.se/dspace/bitstream/handle/2043/12205/09287-47544.pdf?sequ Theory, ence=2 Erişim tarihi: 13.11.2014 Digra 2009 Proceedings,
 • Çakır H (2013) Bilgisayar Oyunlarına İlişkin Ailelerin Görüşleri ve Öğrenci Üze- rindeki Etkilerinin Belirlenmesi, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı 2. 138-150
 • Demirbaş Y (2008) Bir İletişim Formu Olarak Bilgisayar Oyunlarında "Auteur
 • Oyun" Kuramı, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi. Elverdam C ve Aarseth E (2007) Game Classification & Game Design: Construc- tion Through Critical Analysis, Games and Culture, Cilt 2, Sayı 1, 3-22
 • Fencott C Clay J Lockyer M ve Massey P (2012) Game Invaders: The Theory and Understanding of Computer Games, New Jersey: John Wiley & Sons
 • İnal Y ve Kiraz E (2008) Bilgisayar Oyunları İdeoloji İçerir Mi?,Türk Eğitim Bilim- leri Dergisi, 6( 3), 523-544
 • Jarvinen A (2009) Games Without Frontiers: Methods for Game Studies and De- sign, VDM Verlag, http://ocw.metu.edu.tr/pluginfile.php/4468/ mod_resource/ content/0/ceit706/week3_new/AkiJarvinen_Dissertation.pdf, Erişim tarihi: 2014
 • Juul J (2005) Half-Real: Video Games Between Real Rules and Fictional Worlds, MIT Pres.
 • Juul J (2010) A Casual Revolution, MIT Pres.
 • Karaaslan İ A (2015) Dijital Oyunlar ve Dijital Şiddet Farkındalığı: Ebeveyn ve Çocuklar Üzerinde Yapılan Karşılaştırmalı Bir Analiz. Uluslararası Sosyal Araş- tırmalar Dergisi, 8 (36), 806-818
 • Kongregate (2014) Immortall, Oyun Sayfası Okuyucu Yorumları, http://www. kongregate.com/games/Pixelante/immortall?acomplete=immortall Erişim Tarihi: 2014
 • Maliet S ve Meyer G (2005) The History of The Video Game, Hankbook of Com- puter Game Studies, J Raessens ve J Goldstein (Ed.), Cambridge ve London: MIT Press, 23-45
 • Parker F (2013) An Art World for Artgames. Loading: The Journal of the Cana- dian Game Studies Association, 7(11), 41-60
 • Schell J (2008) The Art of Game Design: A Book of Lenses. Burlington: Morgan Kaufmann Publishers
 • Tüker Ç (2014) Video Oyunları Bir Sanat Formu Olabilir mi?, Saraydan Sokağa
 • Oyun, F Özyürek ve G Özturanlı (Ed.), İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 179-198
 • Wolf M J P (2001) Genre and the Video Game,The Medium of the Videogame, M
 • J P Wolf (Ed.), University of Texas Press, 113-134
 • Zimmerman E ve Salen K (2004) Rules of Play: Game Design Fundamentals.
 • Cambridge ve London: MIT Press DİJİTAL OYUNLAR (LUDOGRAFİ) Braid (2008) Call of Duty (2003) Crayon Physics (2008) Diablo (1996) Immortall (2010) Lemmings (1991) Loved(2010)
 • Neverwinter Nights (2002) Pac-Man (1980) Simcity (1989) Spacewar (1960) Starcraft (1998) Super Mario Bros. (1985) Tetris (1984)
 • The Company of Myself (2009) Time Kufc (2009)
 • World of Warcraft (2004) Immortall, 2010 Loved, 2010
 • The Company of Myself, 2009 Time Kufc, 2009
 • Avcı Ö (2012) İstanbul’da Dindar Üniversite Gençliği: İki Dünya Arasında,
 • Baudrillard J (2013) Similarklar ve Simülasyon. Oğuz Adanır (çev), Doğu Batı Yayınları, Ankara.
 • Bell D (1996) The Cultural Contradictions Of Capitalism, Basic Books, New York.
 • Beville H (1948) The Challenge of the New Media: Television, FM, and Facsimile,
 • Journalism Quarterly. Vol. 25, 3-11. Binark M (2007) Yeni Medya Çalışmaları. M Binark (der), Dipnot Yayınları, An- kara.
 • Brecht B (1964) The Radio as an Apparatus of Communication, Brecht on Theatre:
 • The Development of an Aesthetic, John Willet (ed), Hill and Wang. Cemiloğlu Altunay M (2010) Gündelik Yaşam ve Sosyal Paylaşım Ağları: Twitter ya da - Pıt Pıt Net, İletişim Dergisi, Galatasaray Üniversitesi Yayınları, Sayı 12, 31
 • Castells M (2008) Ağ Toplumunun Yükselişi, Ebru Kılıç (çev), Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
 • Elkind D (2007) The Power of Play: Learning What Comes Naturally, DeCopa
 • Life Long Book, Berkeley. Giddens A (2012) Sosyoloji, Kırmızı Yayınları, İstanbul.
 • Gitelman L and Pingree G B (2003) New Media, 1740–1915. MIT Press, London.
 • Livingstone S and Bovill M (2000) Young People, New Media, Media Culture Online, London. http://mo2.lmz.navdev.de/fileadmin/bibliothek/livingstone_young_people/living stone_young_people.pdf erişim tarihi: 06-03-2015
 • McLuhan M (2005) Yaradanımız Medya, Ünsal Oskay (çev), Turkuvaz Kitap, İstanbul.
 • Manovich L (2002) The Language Of New Media, MIT Press, London
 • Manovich L (2003) New Media from Borges to HTML, New Media Reader, MIT Press, London.
 • Marvin C (1988) When Old Technologies Were New: Thinking About Electric
 • Communication in the Late Nineteenth Century, Oxford University Press, New York. O'Reilly T (2005) "What Is Web 2.0". O'Reilly Network, http://oreilly.com/ web2/archive/what-is-web-20.html, erişim tarihi: 06-03-2015
 • Pavlik J and McIntosh S (2004) Converging Media: An Introduction to Mass
 • Communication. Pearson Books, Boston. Prensky, M (2001) Digital Natives, Digital Immigrants. On the Horizon 9(5): 1-6. http://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20%20Digital%20Natives,%20D igital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf, erişim tarihi: 06-03-2015.
 • Taşçı E (2010) Sosyal Medya Araçlarının Yerel Yönetimlere Etkisi ve Katkısı: Be- lediye 2.0, Türkiye Bilişim Derneği Bilişim Dergisi, Yıl: 38, Sayı: 126, s. 23-26.
 • Toprak A, Yıldırım A, Aygül E, Binark M, Börekçi S ve Çomu T (2009) Toplumsal
 • Paylaşım Ağı Facebook: Görüyorum Öyleyse Varım, Kalkedon Yayınları, İstan- bul. Van Dijk J (2006) The Network Society, Van Dijk J (ed), Sage Publications, Lon- don.
 • Wright J C, Aletha C H, Kimberlee C M, Michelle St. P, Marites P, Ronda S and Jennifer K (2001) The Relations of Early Television Viewing to School Readiness and Vocabulary of Children From Low-income Families: The Early Window Pro- ject, Child Development, 72(5), 1347-1366. lum Kuruluşları, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 5(1), 210-221.
 • Bahar M (2000) Üniversite Öğrencilerinin Çevre Eğitimi Konularındaki Ön Bilgi
 • Düzeyi, Kavram Yanılgıları, 5. Uluslararası Ekoloji ve Çevre Sorunları Sempoz- yumu, 1-3 Kasım 2000, Ankara.
 • Bamberg S and Moeser G (2007) Twenty Years After Hines, Hungerford, and Tomera:
 • Pro-environmental Behaviour, Journal of Environmental Psychology, 27(1), 14-25. Meta-analysis of Psycho-social Determinants of Biber A (2009) Halkla İlişkiler Çalışmalarının Dünü, Bugünü ve Geleceğine İliş- kin Bir Değerlendirme, İletişim, 29, 134-148.
 • Bozkurt O ve Cansüngü Ö (2002) İlköğretim Öğrencilerinin Çevre Eğitiminde
 • Sera Etkisi ile İlgili Kavram Yanılgıları, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 24-34. Bozkurt Ö (1998) Kamu Yönetimi Sözlüğü, TODAİE, Ankara.
 • Budak S (2000) Avrupa Birliği ve Türkiye Çevre Politikası, Büke Yayınları, İstan- bul.
 • Cutlip S M and Center A H (1978) Effective Public Relations, Englewood Cliffs, NJ:Prenctice Hall.
 • Çakmak A ve Kilci F (2011) Kamu Yönetiminde Halkla İlişkilerin Yeri ve Önemi, Kamu-İş, 11(4), 219-270.
 • Çevre Durum Raporu (2010) T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Ge- nel Müdürlüğü, Ankara.
 • Erten S (2005) Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Çevre Dostu Davranışlarının
 • Araştırılması, Hacettepe Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 91-100. Geray H (2002) Halk Eğitimi (2. Baskı), İmaj Yayınevi, Ankara.
 • Haktanır G ve Çabuk B (2000). Okulöncesi Dönemindeki Çocukların Çevre Algı- ları, IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, 6-8 Eylül 2000, Ankara, 76-81.
 • Huckle J (1993) Environmental Education: A View From Critical Theory, J Fien
 • (Eds), Environmental Education: A Pathway to Sustainability, Deakin Universitiy Press, Geelong, 41-69. Karataş A (2014) Toplumda Çevre Bilincinin Yaygınlaştırılmasında Sivil Toplum
 • Kuruluşlarının Rolü: Türkiye Örneği, Turkish Studies - International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish, 9 (2) Winter, 855-867. Kazancı M (1997) Kamuda ve Özel Sektörde Halkla İlişkiler, Turhan Kitabevi, Ankara.
 • Kırışık F (2013) Çevre Alanındaki Faaliyetlerde Yaklaşım Değişimi: İdare ile Sivil
 • Toplum Kuruluşlarının Ortak Çalışması, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 9 (19), 333-346. Ledinghama J (2001) Government-Community Relationships: Extending the Re- lational Theory of Public Relations, Public Relations Review, 27(3), 285–295.
 • Özdemir O (2007) Yeni Bir Çevre Eğitimi Perspektifi: “Sürdürülebilir Gelişme
 • Amaçlı Eğitim”, Eğitim ve Bilim, 32 (145), 57-64. Özdemir O (2010) Doğa Deneyimine Dayalı Çevre Eğitiminin İlköğretim Öğren- cilerinin Çevrelerine Yönelik Algı ve Davranışlarına Etkisi, Pamukkale Üniversi- tesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 125-138.
 • Özer A (2002) Türkiye’de Çevre Sorunlarının Çözümünde Kamuoyu Desteğinin
 • Önemi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. Öztaş F ve Kalıpçı E (2009) Teacher Candidates’ Perception Level of Environmen- tal Pollutant and Their Risk Factors, International Journal of Environmental &
 • Science Education, 4 (2), 185-195. Palmer J A (1998) Environmental Education in the 21st Century: Theory, Practice,
 • Progress and Promise, Routledge, New York. Ryfman P (2007) Non-governmental Organizations: An Indispensable Player of
 • Humanitarian Aid, International Review of the Red Cross, 89 (865), 21-45. Sancar K N (2005) Çevre İçin Halk Eğitimi Türkiye Japonya Örneği, Yayınlan- mamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, An- kara.
 • Şahin N F, Cerrah L, Saka A ve Şahin B (2004) Yüksek Öğretimde Öğrenci Mer- kezli Çevre Eğitimi Dersine Yönelik Bir Uygulama, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24 (3), 113-128.
 • Şentürk M (2005) STK’larda Halkla İlişkiler Uygulamaları, Sivil Toplum, 3 (9), 99
 • Şirin S (2002) Türkiye’de Çevre Politikalarının Oluşum Sürecinde Gönüllü Çevre
 • Kuruluşlarının Rolü, TODAİE, Ankara. www.cevreormanegitimi.cob.gov.tr, erişim tarihi: 01.06.2013 www.yesilkutu.net, 02.04.2015 wwwcevreorman.gov.tr/Ucep.html, erişim tarihi: 02.04.2015
 • Yavaş H ve Palabıyık H (2006) Sivil Toplum Kuruluşlarının Çevre Koruma ve Kullanma Dengesi Açısından Rolü ve Önemi, 3. Uluslararası STK’lar Kongresi,
 • Erişim Tarihi: 09.06.2015, http://members.comu.edu.tr/hpalabiyik/makale/b7.pdf.
 • Yılmaz A, Bozkurt Y ve Taşkın E (2005) Doğal Kaynakların Korunmasında Çevre
 • Yönetiminin Etkinliği, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13 (1), 15