LİDERLER VE TAKİPÇİLERİ: SİYASİ PARTİ LİDERLERİNİN TWİTTER PERFORMANSLARI VE TAKİP İLİŞKİSİ

Türk devlet ve siyaset gelenekleri bağlamında incelendiğinde, liderlerin siyasi süreçlerdeki etkin konumu göze çarpmaktadır. Devlete ve liderlere yüklenen kutsaniyet, Orta Asya göçebe devletlerinden, yayılmacı bir imparatorluk olan Osmanlı İmparatorluğuna kadar siyasi aktiviteler üzerinde belirleyici olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte demokratik bir toplumsal formasyon içerisinde sürdürülen siyasi ilişkiler, bireyin edilgenliğinin ortadan kalktığı ve kutsaniyet etkisinin azalmaya başladığı bir siyasi anlayışı beraberinde getirmiştir. Ancak binlerce yıllık kutsanmış devlet anlayışının güçlü etkisi, köklerini henüz salmaya başlamış demokrasi odaklı siyasal ilişkilerin gelişmesini yavaşlatmıştır. Bu nedenle Türk siyasal kültüründeki geleneksel yapının başatlığında örüntülenen demokratik unsurlar, liderlerin ön planda olduğu siyasal bir sistemi inşa etmektedir. Nitekim post-modernizm etkisinde şekillenen yeni siyasal iletişim faaliyetleri de lider imajını ön plana çıkartan stratejiler içermektedir. Siyasal iletişim açısından önemli bir uzam olan Twitter'dakitakipçi sayıları ve ilişkileri, liderlerin, bağlı oldukları partilerden daha fazla ilgi gördüklerini ortaya koymaktadır. Bu araştırmadayapılaniçerik analiziyle, liderlerin siyasal kültür etkisinde şekillenen iletişim süreçlerindeki konumu, Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Devlet Bahçeli'nin Twitter'dakitakip ilişkileri özelinde anlaşılmaya çalışılmıştır.

___

 • Akıncı M ve Akın E (2013) Siyasetin Gösterileşmesi, Lider Olgusu ve Seçmen Tercihi, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, No: 2, 329-352.
 • Aydemir E (2011) 2008 ABD Başkanlık Seçimlerinde Demokratik Parti ve Cumhuriyetçi Parti'nin Kampanya Faaliyetlerinin Karşılıklı İncelenmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi Sos. Bil. Enst., Kayseri.
 • Aziz A (2011) Siyasal İletişim, Nobel Basım, Dağıtım, Ankara.
 • Bauman Z (2000) Siyaset Arayışı, Tuncay Birkan(Çev), Metis Yayınları, İsyanbul.
 • Bilgin N (2006) Sosyal Bilimlerde İçerik Analizi, Siyasal Kitabevi, Ankara.
 • Çankaya E (2008) İktidar Bu Kapağın Altındadır, BoyutYayıncılık, İstanbul.
 • Erdal M (2007) İşletmelerde Dönüştürücü Liderlik Davranışının Analizi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sos. Bil.Enst., İşletme Anabilim Dalı, Kahramanmaraş.
 • Erdoğan İ(2007) Pozitivist Metodoloji, Erk Yayınları, Ankara.
 • Erzen M Ü ve Yalın B E (2011) Siyasal Kültürün Temel Paradigmaları Üzerine: Kültürden, Siyasal Toplumsallaşma, Örgütlenme ve Katılma Süreçlerine Yansıyanlar, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, No:41, 49-61.
 • Featherstone M (2013) Postmodernizm ve Tüketim Kültürü, Mehmet Küçük(Çev), Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
 • Giddens A (2012) Modernliğin Sonuçları, Ersin Kuşdil(Çev), Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
 • Güney A (2002) Türk Siyasal Kültüründe Devlet Anlayışı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi Süleyman Demirel Üniversitesi, Sos. Bil. Enst., Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, , Isparta.
 • Karakulakoğlu S E (2012) Sosyal Medyanın Karanlık Yüzü, The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication-TOJDAC., No:2, 32-40.
 • Lilleker D (2013) Siyasal İletişim: Temel Kavramlar, Abdullah Altın ve diğ.(Çev), Kaknüs Yayıncılık, İstanbul.
 • Meyer T ve Hincman L (2002) Medya Demokrasisi, Ahmet Fethi(Çev), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul.
 • Oktay C (2007) Siyaset Bilimi İncelemeleri, Alfa Basım, Yayım, Dağıtım, İstanbul.
 • Özkan A (2004) Siyasal İletişim: Partiler, Seçimler, Stratejiler, Nesil Yayınları, İstanbul.
 • Taneri A (1997). Türk Devlet Geleneği, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul.
 • Tokgöz O (2010) Seçimler, Siyasal Reklamlar ve Siyasal İletişim, İmge Yayıncılık, İstanbul.
 • Weber M (1995. Toplumsal ve Ekonomik Örgütlenme Kuramı, Özer Ozankaya(Çev), İmge Yayınları, İstanbul.
 • Yıldız N (2002) Türkiye'de Siyasetin Yeni Biçimi: Liderler, İmajlar ve Medya, Phoenix Yayınları, İstanbul.
 • https://about.twitter.com/tr/company Erişim Tarihi 12. 2014
 • http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.53b61ae664a1c2.76918200 Erişim Tarihi: 12. 2014
 • http://www.usasabah.com/Guncel/2014/04/15/turkiyede-twitter-ve-rakamlar Erişim Tarihi: 12. 2014