TURİZM İŞLETMELERİNDE MİSAFİR MEMNUNİYETİ YÖNETİM ARACI OLARAK MİSAFİR ŞİKÂYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Misafir geri bildirimleri, yöneticilerin eksik oldukları alanları veya konuları belirleyerek gelecekte tekrarlanabilecek muhtemel şikâyetlerin önüne geçilmesi, misafir memnuniyetinin sağlanması, artırılması, misafirlerin tekrar ziyaret etme davranışında bulunmaları ve yeni misafirler kazanmaları açısından yol gösterici olmaktadır. Buradan hareketle bu araştırmada, küresel boyutta faaliyet gösteren ve önemli turizm merkezlerinden biri olan Antalya Belek bölgesinde faaliyet gösteren beş yıldızlı zincir bir otel işletmesinde misafirler tarafından yüz yüze yapılan şikâyetlerin departmanlara ve temalara göre sınıflandırılması amaçlanmıştır. Araştırmada Otelpuan.com ve Tripadvisor.com web siteleri tarafından ödül alan en iyi otellerden biri seçilmiş ve misafir şikâyeti raporlarından yararlanılarak içerik analizi gerçekleştirilmiştir. Elde edilen verilerin analizinde NVivo 10 programı kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, misafir şikâyetlerinin “Bilgi İşlem, Bahçe, Diğer/Acente, Eğlence/Animasyon, Yiyecek & İçecek, Mutfak, Ön Büro, Golf Kulübü, Misafir İlişkileri, Güvenlik, Kat Hizmetleri, Kalite Yönetimi, Spa, Teknik Servis, Yönetim, Genel” olmak üzere 16 departman odağında yapıldığı görülmüştür. Ayrıca misafirlerin en çok sırasıyla “Genel, Kat Hizmetleri, Yiyecek & İçecek ve Mutfak (F&B), Teknik Servis” departmanlarından kaynaklı olumsuzluklardan şikâyetçi oldukları belirlenmiştir.

___

 • Alrawadieh, Z. (2017). Konaklama işletmelerinde misafirlerin e-şikâyetlerine yönelik içerik çözümlemesi: Ürdün otel pazarına yönelik bir araştırma, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Üniversitesi, İstanbul.
 • Assaf, A. G., Josiassen, A., Cvelbar, L. K. ve Woo, L. (2015). The Effects of Customer Voice on Hotel Performance. International Journal of Hospitality Management, 44, 77-83.
 • Ayyıldız, A. Y. ve Baykal, M. (2020). Otel İşletmelerine Yönelik E-Şikâyetlerin İçerik Analizi ile İncelenmesi: Kuşadası 5 Yıldızlı Otel İşletmeleri Örneği. OPUS International Journal of Society Researches, 16(30), 2659-2683.
 • Barlow, J., & Moller C. (2009). Her Şikâyet Bir Armağandır. İstanbul: Rota Yayınları.
 • Berezina, K., Bilgihan, A., Cobanoglu, C. ve Okumus, F. (2016). Understanding Satisfied and Dissatisfied Hotel Customers: Text Mining of Online Hotel Reviews. Journal of Hospitality Marketing & Management, 25(1), 1-24.
 • Chittiprolu, V., Samala, N. ve Bellamkonda, R. S. (2021). Heritage Hotels and Customer Experience: A Text Mining Analysis of Online Reviews. International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research, 15(2), 131-156.
 • Cook, S. (2012). Complaint management excellence: Creating costomer loyalty through service recovery. Kogan Page.
 • Çimenci, M. ve Ayyıldız, Y. A. (2021). Pamukkale’de Faaliyet Gösteren 4 ve 5 Yıldızlı Termal Otel İşletmelerine Yönelik E-Şikâyetlerin İncelenmesi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(3),1945-1960.
 • Çulha, O., Hacıoğlu, G. ve Kurt, G. (2009). Otel Müşterilerinin E-Şikâyetlerine Yönelik Bir İçerik Çözümlemesi. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 6(4), 42-49.
 • Demirci, S. ve Köseli, M. (2009). İkincil Veri ve İçerik Analizi. K. Böke (Ed.), Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri (s.309-350), Alfa Yayınları.
 • Dinçer, M. Z. ve Alrawadieh, Z. (2017). Negative Word of Mouse in The Hotel Industry: A Content Analysis of Online Reviews on Luxury Hotels in Jordan. Journal of Hospitality Marketing & Management, 26(8), 1-44.
 • Efendi, M. (2021). Çeşme’de Bulunan Küçük Ölçekli Konaklama Tesisleri; Covid-19 Süreci ve EŞikâyetlerin İncelenmesi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(1), 103-118.
 • Ekiz, E. H., Ragavan, N. A. ve Hussain, K. (2011). How to Manage Guest Complaints: Global Implications From Hong Kong Hoteliers. Global Journal of Management and Business Research, 11(1), 1-14.
 • Genç, K. ve Batman, O. (2018). Tarihi Konak İşletmelerine Yönelik E-Şikâyetlerin Değerlendirilmesi: İpekyolu Ayaş-Sapanca Koridoru Üzerine Bir Araştırma. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 14(1), 283-296.
 • Göktepe, S. (2010, 17 Ekim). Turizm ve Otelcilik Portalı, Otel Misafiri ve Beklentileri. [Online] http://www.goktepe.net/otel-misafiri-ve-beklentileri.html [Erişim Tarihi: 24.05.2023].
 • Güleş, H. K., Akgemci, T. ve Civelek, A. (2005). Stratejik Bir Rekabet Aracı Olarak Müşteri İlişkileri Yönetimi: Konaklama İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama. Selçuk Üniversitesi İ.İ.B.F. Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 5(9), 273-290.
 • Güllü, K. ve Akçay, S. (2021). Covid-19 Pandemisi Sürecinde Konaklama Sektöründe EŞikâyetlerin Analizi. Business & Management Studies: An International Journal, 9(4), 1640-1655.
 • Gürbüz, E. ve Ormankıran, G. A. (2020). Otel İşletmelerine İlişkin Müşteri Pozitif Yorum ve Şikayetlerinin Yoğunlaştığı Konulara İlişkin Nitel Bir Değerlendirme. Journal of Applied Tourism Research, 1(1), 17-32.
 • Gürkan, G. Ç. ve Polat, D. D. (2014). Ege ve Akdeniz Bölgesi’nde Faaliyet Gösteren Resort Konaklama İşletmeleri Hakkında Yapılan Şikâyetler Üzerine Nitel Bir Araştırma. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 11(2), 45-61.
 • Güzel, F. Ö. (2014). Marka İtibarını Korumada Şikâyet Takibi: Çevrimiçi Seyahat 2.0 Bilgi Kanallarında Bir Uygulama. Journal of Internet Applications and Management, 5(1), 5-19.
 • Heung, V. C. S. ve Lam, T. (2003). Customer Complaint Behaviour Towards Hotel Restaurant Services. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 15(5), 283-289.
 • Kandampully, J. ve Suhartanto, D. (2000). Customer Loyalty in the Hotel Industry: The Role of Customer Satisfaction and Image. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 12(6), 346-351.
 • Karcı, F. (2021). Gezifatihi, Belek Otelleri Rehberi. [Online] https://gezifatihi.com/belek-otellerirehberi/ [Erişim Tarihi: 24.05.2023].
 • Keskin, G., Bilgiç, M. Y. ve Ayyıldız, A. Y. (2022). Covid-19 Sürecinde Otel İşletmelerine Yönelik E-Şikâyetlerin İncelenmesi. Pazarlama İçgörüsü Üzerine Çalışmalar, 6(1), 1-12.
 • Kılıç, B. ve Ok, S. (2012). Otel İşletmelerinde Müşteri Şikâyetleri ve Şikâyetlerin Değerlendirilmesi. Journal of Yasar University, 25(7), 4189-4202.
 • Kızıldemir, Ö., İbiş, S. ve Çöp, S. (2019). Afyonkarahisar’da Faaliyet Gösteren Beş Yıldızlı Otel İşletmelerine Yönelik Yapılan Yorumların ve E-Şikâyetlerin Değerlendirilmesi, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 18(71), 1315-1324.
 • Kozak, M. (2018). Bilimsel Araştırma: Tasarım, Yazım ve Yayım Teknikleri. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Lee, C. C., & Hu, C. (2005). Analyzing Hotel Customers' E-Complaints From an Internet Complaint Forum. Journal of Travel & Tourism Marketing, 17(2-3), 167-181.
 • Levy, S. E., Duan, W. ve Boo, S. (2013). An Analysis of One-Star Online Reviews and Responses in the Washington, D.C., Lodging Market. Cornell Hospitality Quarterly, 54(1), 49-63.
 • Maslow, A. H. (1943). A Theory of Human Motivation. Psychological Review, 50(4), 370–396.
 • Mattila, A. S. ve Mount, D. J. (2003). The Impact of Selected Customer Characteristics and Response Time on E-Complaint Satisfaction and Return Intent. International Journal of Hospitality Management, 22(2), 135-145.
 • Maurer, C. ve Schaich, S. (2011). Online Customer Reviews Used as Complaint Management Tool. In Information and Communication Technologies in Tourism, 499-511.
 • Memarzadeh, F. ve Chang, H. J. (2015). Online Consumer Complaints about Southeast Asian Luxury Hotels. Journal of Hospitality Marketing & Management, 24(1), 76-98.
 • Ngai, E. W., Heung, V. C., Wong, Y. H. ve Chan, F. K. (2007). Consumer Complaint Behaviour of Asians and Non‐Asians About Hotel Services: An Empirical Analysis. European Journal of Marketing, 41(11/12), 1375-1391.
 • Otelpuan.com (2023). 2023 Otelpuan Ödülleri Sahiplerini Buldu!. [Online] https://www.otelpuan.com/tr/Odullu-Tesisler/5 [Erişim Tarihi: 2.06.2023].
 • Perçin, N. Ş. ve Yiğit, S. (2020). Tripadvisor'da Yer Alan Yiyecek ve İçecek İşletmeleri Hakkındaki E-Şikâyetlerin Değerlendirilmesi: Kapadokya Bölgesi Örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 8(4), 2985-3001.
 • Qin, H. ve Prybutok, V. (2009). Service Quality, Customer Satisfaction, and Behavioral İntentions in Fast-Food Restaurants. International Journal of Quality and Service Sciences, 1(1), 78-95.
 • Sak, R., Sak, İ. T. Ş., Şendil, Ç. Ö. ve Nas, E. (2021). Bir Araştırma Yöntemi Olarak Doküman Analizi. Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi, 4(1), 227-256.
 • Sharma, S. ve Srivastava, S. (2018). Relationship between Service Quality and Customer Satisfaction in Hotel Industry. TRJ Tourism Research Journal, 2(1), 42-49.
 • Soruç, K. ve Şengül, S. (2019). Dört ve Beş Yıldızlı Kış Otellerinin Yiyecek İçecek Departmanlarına Yönelik E-Şikâyetlerin Analizi. 1. Uluslararası Kış Turizm Kongresi, Erzurum, Türkiye.
 • Sujithamrak, S. ve Lam, T. (2005). Relationship between Customer Complaint Behavior and Demographic Characteristics: A Study of Hotel Restaurants' Patrons. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 10(3), 289-307.
 • Tantawy, A. ve Losekoot, E. (2000). An Assessment of Key Hotel Guest Contact Personnel in Handling Guest Complaints. Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism, 1(4), 21-43.
 • Ünal, A. (2019). Otel Müşterilerinin E-Şikâyetlerinin Sınıflandırılmasına Yönelik Bir Çalışma. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 15(2), 561-581.
 • Vásquez, C. (2011). Complaints Online: The Case of Tripadvisor. Journal of Pragmatics, 43(6), 1707-1717.
 • Yavas, U., Karatepe, O. M., Babakus, E. ve Avci, T. (2004). Customer Complaints and Organizational Responses: A study of Hotel Guests in Northern Cyprus. Journal of Hospitality & Leisure Marketing, 11(2-3), 31-46.
 • Yeşilyurt, H., Çalışkan, C. ve Okat, Ç. (2020). Potansiyel Turizm Destinasyonlarında Bulunan Otellerle İlgili E-Şikâyetlerin Coğrafi Bakışla Değerlendirilmesi: Adıyaman Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(3), 2003-2017.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2003). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

___

Bibtex @araştırma makalesi { saktad1325211, journal = {Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi}, eissn = {2630-6360}, address = {Karabük Üniversitesi Safranbolu Turizm Fakültesi Yeni Mahalle Mah. Prof. Dr. Metin Sözen Cad. 78600 Safranbolu / KARABÜK}, publisher = {Karabük Üniversitesi}, year = {2023}, volume = {6}, number = {2}, pages = {174 - 195}, title = {TURİZM İŞLETMELERİNDE MİSAFİR MEMNUNİYETİ YÖNETİM ARACI OLARAK MİSAFİR ŞİKÂYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {Tuzcu, Nilgün} }
APA Tuzcu, N. (2023). TURİZM İŞLETMELERİNDE MİSAFİR MEMNUNİYETİ YÖNETİM ARACI OLARAK MİSAFİR ŞİKÂYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ . Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi , 6 (2) , 174-195 .
MLA Tuzcu, N. "TURİZM İŞLETMELERİNDE MİSAFİR MEMNUNİYETİ YÖNETİM ARACI OLARAK MİSAFİR ŞİKÂYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ" . Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi 6 (2023 ): 174-195 <
Chicago Tuzcu, N. "TURİZM İŞLETMELERİNDE MİSAFİR MEMNUNİYETİ YÖNETİM ARACI OLARAK MİSAFİR ŞİKÂYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ". Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi 6 (2023 ): 174-195
RIS TY - JOUR T1 - TURİZM İŞLETMELERİNDE MİSAFİR MEMNUNİYETİ YÖNETİM ARACI OLARAK MİSAFİR ŞİKÂYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ AU - NilgünTuzcu Y1 - 2023 PY - 2023 N1 - DO - T2 - Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 174 EP - 195 VL - 6 IS - 2 SN - -2630-6360 M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi TURİZM İŞLETMELERİNDE MİSAFİR MEMNUNİYETİ YÖNETİM ARACI OLARAK MİSAFİR ŞİKÂYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ %A Nilgün Tuzcu %T TURİZM İŞLETMELERİNDE MİSAFİR MEMNUNİYETİ YÖNETİM ARACI OLARAK MİSAFİR ŞİKÂYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2023 %J Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi %P -2630-6360 %V 6 %N 2 %R %U
ISNAD Tuzcu, Nilgün . "TURİZM İŞLETMELERİNDE MİSAFİR MEMNUNİYETİ YÖNETİM ARACI OLARAK MİSAFİR ŞİKÂYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ". Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi 6 / 2 (Ağustos 2023): 174-195 .
AMA Tuzcu N. TURİZM İŞLETMELERİNDE MİSAFİR MEMNUNİYETİ YÖNETİM ARACI OLARAK MİSAFİR ŞİKÂYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. saktad. 2023; 6(2): 174-195.
Vancouver Tuzcu N. TURİZM İŞLETMELERİNDE MİSAFİR MEMNUNİYETİ YÖNETİM ARACI OLARAK MİSAFİR ŞİKÂYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi. 2023; 6(2): 174-195.
IEEE N. Tuzcu , "TURİZM İŞLETMELERİNDE MİSAFİR MEMNUNİYETİ YÖNETİM ARACI OLARAK MİSAFİR ŞİKÂYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ", , c. 6, sayı. 2, ss. 174-195, Ağu. 2023