GÖBEKLİTEPE KONULU MAKALELERİN TURİZM ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

Çalışmada hem ulusal hem de uluslararası düzeyde önemli olan ve Tarihin Sıfır Noktası olarak kabul edilen Göbeklitepe ile ilgili TR Dizin’de taranan makalelerin turizm çerçevesinde değerlendirilmesi yapılmıştır. Ulaşılan makalelerin analizinde bibliyometrik yöntem kullanılmış ve tanımlayıcı istatistiklerden faydalanılmıştır. Elde edilen veriler sonucunda Göbeklitepe ile ilgili makalelerin yayın türü olarak çoğunlukla araştırma makaleleri olduğu, yöntem olarak nitel araştırmalardan yararlanıldığı, veri toplama tekniği olarak ise doküman incelemesi tercih edildiği görülmektedir. Makalelerde en sık kullanılan anahtar kelimelerin sırası ile Göbeklitepe, Şanlıurfa, turizm, Türkiye, kültürel miras, gastronomi ve marka olduğu belirlenmiştir. Çalışmanın sonucunda, Göbeklitepe ile ilgili yapılmış araştırmaların mevcut durumu belirlenmiş ve turizm alanındaki boşluklar tespit edilerek araştırmacılara öneriler sunulmuştur.

___

 • Aslancı, S. (2022). Araştırma Sorgulamaya Dayalı Öğrenme: Bibliyometrik Bir Analiz. Scientific Educational Studies, 6(1), 1-25.
 • Başkale, H. (2016). Nitel Araştırmalarda Geçerlik, Güvenirlik ve Örneklem Büyüklüğünün Belirlenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 9(1), 23-28.
 • Besimoğlu, C. (2016). Türkiye’deki ziraat fakültelerinin tarımsal araştırma eğilimleri: 1996-2011 yılları yaşam bilimleri veri tabanı yayınlarının bibliyometrik analizi. Bilgi Dünyası, 16(2), 242-274.
 • Birinci, S., Kaymaz, Ç. K. & Camcı, A. (2018). Göbeklitepe’nin Arkeolojik Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi (Şanlıurfa). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22(3), 1351-1367.
 • Çakmak, T. F. (2020). Tarihin Seyrini Değiştiren Gizemli Mekân. Anadolu’da İnanç Turizmi: Fenomenler, Efsaneler, Kişiler ve Mekanlar içinde ed. Gürel, Ö. Ed., s: 455-472. Ankara: Nobel.
 • Çuhadar, M., & Morçin, İ. (2020). Türkiye’de Gastronomi Turizmi ile İlgili Çalışmaların Bibliyometrik Analizi. Journal Of Recreation And Tourism Research, 7(1), 92-106.
 • Değişgel, S. & Bingöl, Z. (2018). Şanlıurfa İlinin Gençlik Turizmi Potansiyelinin İncelenmesi. Opus International Journal Of Society Researches, Youth Researches Special Issue,375-390.
 • Dulgaroglu, O. (2022). Bir Kültürel Miras Değeri Olan Göbeklitepe Ören Yeri’nin Marka Kişiliği. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(1), 381-391.
 • Eraslan, Ş. (2020). Dünya Miras Alanlarında Özgünlük ve Bütünlük Üzerine Bir Değerlendirme: Göbeklitepe Arkeolojik Alanı ve Alanya Tarihi Kenti Örnekleri. Sanat Dergisi, (36), 51-62.
 • Eser, S. (2021). Ziyaretçi Deneyimleri Üzerine Nitel Bir Araştırma: Göbeklitepe Örneği. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 18(2), 478-495.
 • Girgen, M. Ü., & Oktay, S. (2022). Gastronomıc Fındıngs In Gobeklıtepe-Anatolıa. 10th Mıllennıum Bc. Journal Of Gastronomy, Hospitality And Travel (Online), 5(1), 223-237.
 • Glänzel, W. (2003). Bibliometrics As A Research Field. A Course On Theory And Application Of Bibliometricindicators. (Course Handouts).
 • Güneş, S. G., Gündoğdu, K., & Aksu, H. S. (2022). ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış Gönüllü Turizm Konulu Makalelerin Bibliyometrik Analizi. GSI Journals Serie A: Advancements in Tourism Recreation and Sports Sciences, 5(1), 1-15.
 • İlban, M. O., Karakaş, M., & Türkmen, S. (2021). Türk Turizminde Yükselen Trend Destinasyonların Konumlandırma Stratejilerinin Belirlenmesi. GSI Journals Serie A: Advancements in Tourism Recreation And Sports Sciences, 4(2), 135-146.
 • Karagün, V. (2020). Urfa İli Üzerine Yazılan Lisansüstü Tezlere Yönelik Bibliyometrik Bir İnceleme. Econharran, 4(6), 21-33.
 • Kayran, M. F., & Atçı D. (2021). Şanlıurfa'nın Coğrafi İşaretli Ürünleri ve Gastronomi Turizmi Potansiyeli. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Kayran, M. F., Erdem, A., & Şanlı Kavran, S. C. (2023). Gastronomi Festivallerinin Mesleki Kazanımlar Açısından Değerlendirilmesi (Evaluatıon of Gastronomy Festivals in Terms of Professional Gains). Journal of Tourism & Gastronomy Studies, 10(3), 1962–1978.
 • Kurt, A. O., & Göler, M. E. (2017). Anadolu’da İlk Tapınak: Göbeklitepe. Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 2 1(2), 1107-1138.
 • Mancı, A. R. (2019). Üniversite Öğrencilerinin Kültürel Miras Farkındalığı ve Deneyimleri: Harran Üniversitesi Örneği-Şanlıurfa. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(4), 1164-1177.
 • Mancı, A. R., & Tengilimoğlu, E. (2021). Tripadvisor Ziyaretçi Yorumlarının İçerik Analizi: Göbeklitepe Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(2), 1525-1545.
 • Özdöl Kutlu, S. & Türksoy, S. S. (2021). Kültür Turizminde Tarih Öncesi Arkeolojik Yerleşmeler ve Göbeklitepe Örneği. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (47), 303-315.
 • Schmidt, K. (2012). Göbeklitepe Kazısı 2010 Yılı Raporu. 33. Kazı Sonuçları Toplantısı 3. Cilt (23-28 Mayıs 2011 Malatya) içinde. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Yayınları. Ankara.
 • Sevimli, Y., Tatlı, M., & Kızıldemir, Ö. (2021). Göbeklitepe’nin Gastronomi Turizmi Bağlamında Değerlendirilmesi. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(2), 263-286.
 • Sezgin, M., & Arıcan, B. (2023). Çevrim İçi Yorumların Destinasyon Deneyimine Etkisi, Turistik Deneyim Kalitesi ve Memnuniyetinin Araştırılması: Çatalhöyük ile Göbeklitepe Kıyaslaması. Journal Of Tourism & Gastronomy Studies, 11(1), 484-511.
 • Şeref, İ., & Karagöz, B. (2019). Türkçe Eğitimi Akademik Alanına İlişkin Bir Değerlendirme: Web of Science Veri Tabanına Dayalı Bibliyometrik İnceleme. Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi, 5(2), 213-231.
 • Ünal, A. & Bayar, S. B. (2020). Turistlerin Destinasyon Alışveriş Olanaklarından Memnuniyetlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: Göbeklitepe Örneği. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 4 (2), 157-172.
 • Ünal, A. (2020). Destinasyon Konulu Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi. V. International Conference On Multidisciplinary Sciences (ICOMUS). 28-30 May 2020, Turkey.
 • Ünal, A., & Çelen, O. (2021). Türkiye'de Turizm Konulu Yayımlanmış Bibliyometrik Çalışmaların Analizine Yönelik Bir Araştırma. Pearson Journal of Social Sciences & Humanities, 6(16),267-295.
 • Yağar, F. & Dökme, S. (2018). Niteliksel Araştırmaların Planlanması: Araştırma Soruları, Örneklem Seçimi, Geçerlik ve Güvenirlik. Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi, 3(3), 1-9.
 • Yağmurlu, A. (2020). Dünya mirası ve kamu diplomasisi: Göbeklitepe örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, (49), 46-64.
 • Yavuz, G. (2021). Tanınmış Türk Şeflerin Bakış Açısıyla Türk Mutfağında İnovasyon (Innovation in Turkish Cuisine from the Perspective of Well-Known Turkish Chefs). Journal of Tourism & Gastronomy Studies, 9(1), 426-447.
 • Zeren, D., & Kaya, N. (2020). Dijital pazarlama: Ulusal yazının bibliyometrik analizi. Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(1), 35-52.
 • İnternet Kaynakçası http://www.korumakurullari.gov.tr/Eklenti/20545,499sayilikararpdf.pdf?0[Erişim Tarihi: 15.08.2023].
 • https://whc.unesco.org/en/list/1572/documents/ [Erişim Tarihi: 2.08.2023].
 • https://www.kulturportali.gov.tr/portal/2019-gobeklitepe-yili [Erişim Tarihi: 2.08.2023].
 • https://www.aa.com.tr/tr/kultur/gobeklitepe-2022-yilinda-850-bin-kisiyi-agirlayarak-ziyaretcirekorukirdi/2782304#:~:text=G%C3%B6beklitepe%2C%202021'de%20567%20bin,en%20y%C3%BCksek %20ziyaret%C3%A7i%20say%C4%B1s%C4%B1na%20ula%C5%9Ft%C4%B1.&text=Tarihi%20%C3%B6ren%20yeri%2C%202022%20y%C4%B1l%C4%B1nda,yaparak%20ziyaret%C3%A7i%20rekorunu%20k%C4%B1rmay%C4%B1%20ba%C5%9Fard%C4%B1.
 • https://trdizin.gov.tr/yardim/[Erişim Tarihi: 30.07.2023].
 • https://whc.unesco.org/en/list/1572/[Erişim Tarihi: 17.08.2023].

___

Bibtex @araştırma makalesi { saktad1342567, journal = {Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi}, eissn = {2630-6360}, address = {Karabük Üniversitesi Safranbolu Turizm Fakültesi Yeni Mahalle Mah. Prof. Dr. Metin Sözen Cad. 78600 Safranbolu / KARABÜK}, publisher = {Karabük Üniversitesi}, year = {2023}, volume = {6}, number = {2}, pages = {225 - 241}, title = {GÖBEKLİTEPE KONULU MAKALELERİN TURİZM ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {Şanlı Kayran, Sabahat Ceylin} }
APA Şanlı Kayran, S. C. (2023). GÖBEKLİTEPE KONULU MAKALELERİN TURİZM ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ . Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi , 6 (2) , 225-241 .
MLA Şanlı Kayran, S. C. "GÖBEKLİTEPE KONULU MAKALELERİN TURİZM ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ" . Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi 6 (2023 ): 225-241 <
Chicago Şanlı Kayran, S. C. "GÖBEKLİTEPE KONULU MAKALELERİN TURİZM ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ". Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi 6 (2023 ): 225-241
RIS TY - JOUR T1 - GÖBEKLİTEPE KONULU MAKALELERİN TURİZM ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ AU - Sabahat CeylinŞanlı Kayran Y1 - 2023 PY - 2023 N1 - DO - T2 - Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 225 EP - 241 VL - 6 IS - 2 SN - -2630-6360 M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi GÖBEKLİTEPE KONULU MAKALELERİN TURİZM ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ %A Sabahat Ceylin Şanlı Kayran %T GÖBEKLİTEPE KONULU MAKALELERİN TURİZM ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2023 %J Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi %P -2630-6360 %V 6 %N 2 %R %U
ISNAD Şanlı Kayran, Sabahat Ceylin . "GÖBEKLİTEPE KONULU MAKALELERİN TURİZM ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ". Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi 6 / 2 (Ağustos 2023): 225-241 .
AMA Şanlı Kayran S. C. GÖBEKLİTEPE KONULU MAKALELERİN TURİZM ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ. saktad. 2023; 6(2): 225-241.
Vancouver Şanlı Kayran S. C. GÖBEKLİTEPE KONULU MAKALELERİN TURİZM ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ. Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi. 2023; 6(2): 225-241.
IEEE S. C. Şanlı Kayran , "GÖBEKLİTEPE KONULU MAKALELERİN TURİZM ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ", , c. 6, sayı. 2, ss. 225-241, Ağu. 2023