Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin hedef kültürle bütünleştirilmiş dersler sonrasında görüşlerinin incelenmesi

Bu çalışma ERASMUS öğrenci değişim programıyla Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden Türkiye’ye gelip bir aylık süreçte bir yükseköğretim kurumunda Yabancı Dil olarak Türkçe (YDT) öğrenen 15 üniversite öğrencisiyle yürütülmüştür. Bu çalışmada katılıcıların hedef kültürle bütünleştirilmiş Türkçe dersleri hakkındaki görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç için kurs sonunda katılımcıların dil becerilerini, kültürel farkındalıklarını, hedef kültüre karşı tutumlarını ve mevcut kursu değerlendirmelerine dönük algılarını belirlemeye yönelik katılımcılara bir açık-uçlu ve dört kapalı-uçlu soru sorulmuştur. Nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseninin kullanıldığı bu araştırmada kapalı uçlu sorulardan elde edilen veriler betimsel bir yaklaşımla sayısallaştırılmıştır. Açık-uçlu soruya ait veriler ise QSR NVivo 8 programıyla tümevarımcı içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Sonuç olarak, hedef kültürle bütünleştirilmiş yabancı dil derslerinin başarıya, kültürel farkındalığa ve hedef topluma karşı tutuma olan etkisi üzerine öğrenci görüşleri ve uzman görüşleri arasında anlamlı bir benzerlik olduğu görülmüştür. Yani, hedef kültürle bütünleştirilmiş dil dersleri YDT öğrenen öğrencilerin motivasyonlarına, dil becerilerine, kültürel farkındalıklarına ve hedef kültüre karşı tutumlarına olumlu katkı sağlamıştır. Bu çalışma ayrıca yabancı dil öğretiminde hedef kültürün gerekliliğini savunan uzmanların görüşlerini somut olarak destekler görünmektedir. Bu çalışmanın temelleri henüz yeni kurulmaya çalışılan bir disiplin olmasından dolayı Yabancı Dil olarak Türkçe Öğretimi (YDTÖ) alanında kültür ve dil üzerine yapılacak olan çalışmalara bir örnek teşkil edeceği öngörülmektedir.

Kaynakça

Abdallah - Preteceille, M. (1999). L’éducation interculturelle. Paris: Presse Universitaires de France.

Bada, E. (2000). Culture in ELT. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6, 100-110.

Balcı, A. (2001). Sosyal bilimlerde araştırma - yöntem, teknik ve ilkeler. Ankara: Pegem Akademi.

Bilgin, N. (2000). İçerik analizi. İzmir: Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2007). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.

Byram, M., Nichols, A. ve Stevens, D. (2001). Developing intercultural competence in practice. Clevedon: Multilingual Matters.

Byram, M. ve Zarate, G. (1997). Definitions, objectives and assessment of sociocultural competence. In

M. Byram, G. Zarate ve G. Neuner (Eds.), Sociocultural Competence in Language Learning and Teaching (pp. 9-39). Strasbourg: Council of Europe.

Byram, M. ve Morgan, C. (1994). Teaching and learning language and culture. Clevedon: Multilingual Matters Ltd.

Byram, M. ve Esarte-Sarries, V. (1991). Investigating cultural studies in foreign language teaching. Clevedon: Multilingual Matters Ltd.

Byram, M. (1989). Cultural studies in foreign language education. Clevedon: Multilingual Matters Ltd.

Byram, M. (1994). Culture and language learning in higher education. Clevedon: Multilingual Matters Ltd.

Byram, M. (1997). Face to face: Learning-and-culture through visits and exchanges. London: CILT.

Chomsky, N. (1965). Aspects of the theory of syntax. Cambridge: MIT Press. Clément, R., Dörnyei, Z. ve Noels, K. A. (1994). Motivation, self-confidence and group cohesion in the foreign language classroom. Language Learning, 28 (1), 55-68.

Crystal, D. (1965). Linguistics, language and religion. London: Burns Oates/New York: Hawthorn Books.

Derida, J. (1998). Yapıbozum ve pragmatizm üzerine düşünceler (T. Birkan, Trans.). İstanbul: Sarmal Yayın. (Orginal work published 1998)

Hammerly, H. (1985). An integrated theory of language teaching. Columbia: Second Language Publications.

Hymes, D. (1972). Introduction. In Courtney B. Cazden, Vera P. John and Dell Hymes (Eds.), Functions of Language in the Classroom. New York: Teachers College Press.

Işık-Güler, H. (2006). Syllabus for TURK 101 Introduction to Turkish Language and Culture I. Retrieved June 10, 2009,from http://www.metu.edu.tr/~hisik/documents /TURK/TURK_101syllabus_hale_winter.doc

Iverson, K. E. (1980). Notation as a tool of thought, Communications of the ACM, 23, 444-465.

Kachru, B. (1992). Models for non-native English. In Braj B. Kachru (Eds.), The Other Tongue. English Across Cultures (pp. 48-74). Urbana: University of Illinois Press.

Kitao, K. (2000). Teaching culture in foreign language instruction in the Unites States. Doshisha Studies in English, 52, 285-306.

Koçer, Ö. ve Dinçer, A. (2011). The effect of culture integrated languages courses on foreign language education. US-China Education Review, 8(2), 20-27.

Kramsch, C. (2004). Language thought and culture. USA: Berkeley University Press.

Lado, R. (1957). Linguistic across cultures. Ann Arbor: University of Michigan Press.

LeBlanc, C., Courtel, C. ve Trescases, P. (1990). Le syllabus culture : Étude nationnelle sur les programmes de français de base, Ottawa : Association Canadienne des Professeurs de langues secondes.

Lessard-Clouston, M. (1992). Assessing culture learning: issues and suggestions. The Canadian Modern Language Review, 48 (2), 156-341.

McKay, S. L. (2003). The cultural basis of teaching English as an international language. TESOL matters, 13(4), 35-49.

Miles, M. B. ve Huberman, M. A. (1994). An expanded sourcebook qualitative data analysis. London: Sage.

Morse, J. M. (1991). Approaches to qualitative-quantitative methodological triangulation. Nursing Research, 40, 120-123.

Neuner, G. (1998). Le rôle de la compétence socioculturelle dans l’enseignement et l’apprentissage des langues vivantes. Le français dans le monde, Numéro Spécial: Apprentissage et Usage des Langues dans le Cadre Européen. Hachette Edicef. New York: Harper Collins College Publishers.

Ögel, B. (1971). Türk kültür tarihine giriş-I, Türkler’de köy ve şehir hayatı. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.

Pulverness, A. (2003). Distinctions & dichotomies: Culture-free, culture-bound. English Teaching Professional, 14, 17-25.

Sapir, E. (1962). Culture, language and personality. Berkeley: University of California Press.

Saussure, F. de. (1967). Cours de linguistique générale. Paris: Grande Bibliothèque Payot.

Seelye, H. (1984). Teaching culture: strategies for foreign language educators. Skokie, IL: National Textbook Cooperation.

Singerman, A. (1993). The cultural component of foreign language learning: A common core defined at four levels of competence with pedagogical aids applied to the French speaking world. American Association of Teachers of French National Commission on Cultural Competence. Draft version.

Tabachnick, B. G. ve Fidell, L. S. (2007). Using multivariate statistics. Boston: Allyn and Bacon.

Whorf, B. L. (1956) Language, thought and reality: Selected writings of Benjamin Lee Whorf (Eds.), John B. Carroll. Cambridge: MIT Press.

Yaylı, D. ve Bayyurt, Y. (2009). Yabancılara Türkçe öğretimi. Ankara: Anı yayıncılık.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Kaynak Göster