The Relationship between the Instructors’ Perfectionism and Social Emotional Loneliness Levels

İşini en iyi şekilde yerine getirmek için çaba sarf eden öğretim elemanları, bu mükemmeliyetçi kişilik özelliğinden kaynaklı yalnızlık yaşayabilirler. Bu nedenle bu araştırmada, öğretim elemanlarının mükemmeliyetçilikleri ile yalnızlık düzeyleri arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. İlişkisel tarama modeline göre desenlenen araştırmaya tesadüfî örnekleme yöntemi ile seçilen gönüllü 123 öğretim elemanı katılmıştır. Araştırmada betimsel ve kanıtlamasal istatistik teknikleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğretim elemanlarının genel mükemmeliyetçilikleri görece ortalamanın üzerinde bulunmuştur. Öğretim elemanlarının kendi odaklı mükemmeliyetçilikleri en yüksek düzeydedir. Öğretim elemanlarının sosyal duygusal yalnızlık mükemmeliyetçilik ve yalnızlık düzeyleri demografik değişkenlere göre farklılık göstermemektedir. Öğretim elemanlarının mükemmeliyetçilikleri arasında pozitif yönde, orta ve yüksek düzeyde ilişkiler tespit edilmiştir. Öğretim elemanlarının sosyal odaklı mükemmeliyetçiliği dışındaki mükemmeliyetçilikleri ile sosyal duygusal yalnızlık düzeyleri arasında negatif yönde, düşük düzeyde ilişkiler bulunmuştur. Öğretim elemanlarının başkası odaklı mükemmeliyetçilik düzeyinin, yalnızlığı anlamlı şekilde yordadığı tespit edilmiştir. Ortaya çıkan bu bulguları destekleyecek çalışmalar farklı üniversitelerde yapılabilir

Öğretim Elemanlarının Mükemmeliyetçilik ve Sosyal Duygusal Yalnızlık Düzeyleri Arasındaki İlişki

Instructors who strive to do their job in the best way can experience loneliness due to this perfectionist personality trait. That’s why, in this research, it was aimed to reveal the relationship between the instructors’ perfectionism and loneliness levels. 123 volunteer instructors who were selected by random sampling method participated in the research, which was designed in relational screening model. Descriptive and provable statistical techniques were used in the research. As a result of the research, it was found that general perfectionism of the instructors was relatively above average. The instructors' self-oriented perfectionism was at the highest level. The instructors’ social emotional loneliness levels were relatively below average. The instructors’ perfectionism and loneliness levels did not differ according to demographic variables. Positive, medium and high level relationships were found among the instructors' perfectionism. There was a negative, low level relationship between the instructors’ perfectionism other than socially prescribed perfectionism and their social emotional loneliness. It was found that the instructors’ other-oriented perfectionism levels significantly predicted their loneliness. The studies that can support the findings obtained can be conducted at different universities

Kaynakça

Acuner, H. Y., Camadan, F., & Türkan, M. (2014). Ahlaki gelişim düzeyleri ile mükemmeliyetçiliğin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Değerler Eğitimi Dergisi, 12(27), 7-40.

Adler, A. (1956). The neurotic disposition. In H. L. Ansbacher & R. R. Ansbacher (Eds.), The individual psychology of Alfred Adler (pp. 239- 262). New York: Harper.

Akkaya, E. (2007). Academic procrastination among faculty of education students: The role of gender, age, academic achievement, perfectionism and depression. Unpublished master’s thesis, Middle East Technical University, Ankara.

Albano, A. R. (2011). The relationship among perfectionism, life satisfaction and socio-emotional variables in gifted children. Unpublished doctorate dissertation, Hofstra University, the USA.

Alden, L. E., Bieling, P. J., & Wallace, S. T. (1994). Perfectionism in an interpersonal context: a selfregulation analysis of dysphoria and social anxiety. Cognitive Therapy and Research, 18(4), 297-316.

Aluç, A. (2013). Kamu ve özel hastanelerde çalışan acil ve psikiyatri bölümündeki hemşirelerin mükemmeliyetçilik ve iş stresi algılarının çalışma bölümlerine göre değerlendirilmesi ve bir uygulama. Unpublished master’s thesis, Beykent Üniversitesi , İstanbul.

Asher, S. R.,Hymel, S., & Renshaw, P. D. (1984). Loneliness in children. Society for Research in Child Development and Wiley, 55(4), 1456-1464.

Asher, S. R., & Paquette, J. A. (2003). Loneliness and peer relations in childhood. Current Directions in Psychological Science, 12(3), 75-78.

Bardone-Cone, A. M. (2007). Self-oriented and socially prescribed perfectionism dimensions and their associations with disordered eating. Behaviour Research and Therapy, 45, 1977-1986.

Benk, A. (2006). Üniversite öğrencilerinde mükemmeliyetçi kişilik özelliğinin psikolojik belirtilerle ilişkisi. Unpublished master’s thesis, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Boysan M., & Kıral, E. (2016a). Associations between procrastination, personality, perfectionism, selfesteem and locus of control.British Journal of Guidance & Counselling, 1-13.

Boysan M., & Kıral, E. (2016b). An investigation into the interactions between positive and negative aspects of personality, perfectionism, coping, and locus of control: a latent profile analysis. Sleep and Hypnosis Journal of Clinical Neuroscience and Psychopathology, 18(2), 53-64.

Burns, D. D. (1980). Feeling good: The new mood therapy. New York: New American Library.

Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Can, A. (2015). Spss ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Chang, E. C., Sanna, L. J., Chang, R., & Bodem, M. R. (2008). A preliminary look at loneliness as a moderator of the link between perfectionism and depressive and anxious symptoms in college students: does being lonely make perfectionistic strivings more distressing?.Behaviour Research and Therapy, 46(7), 877-886.

Clinton, M., & Anderson, L. R. (1999). Social and emotional loneliness: gender differences and relationships with self-monitoring and perceived control. Journal of Black Psychology, 25(1), 61-77.

Comerchero, V. (2008). Gender, tenure status, teacher efficacy, perfectionism and teacher burnout. Unpublished doctorate dissertation, Fordham University, the USA.

Cook, L. C. (2012). The influence of parent factors on child perfectionism: A cross-sectional study. Unpublished doctorate dissertation, University of Nevada, the USA.

Dişbudak, Ş. K. (2016). Öğretim elemanlarının mükemmeliyetçilik ile tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişkinin farklı değişkenler açısından incelenmesi. Unpublished master’s thesis, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep.

Diteljan, B. K. (2012). How an expert gifted program teacher’s conception of perfectionism: Influences and reflects on gifted perfectionist student behaviours. Unpublished doctorate dissertation, University of Calgary, Canada.

Ekinci, N. E., Demirel, M., Demirel, D. H., & Işık, U. (2015). Lise öğrencilerinin yalnızlık algılarının rekreasyonel etkinliklere katılımları ve bireysel değişkenlere göre incelenmesi. Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(2), 71-78.

Ellis, A. (1962). Reasonandemotion in psychotherapy.New York: Lyle Stuart.

Erbaş, M. M. (2012). Öğretmen adaylarının mükemmeliyetçilik düzeylerinin red duyarlılığı ve öznel iyi oluş düzeylerine göre incelenmesi. Unpublished master’s thesis, Ondokuz Mayıs, Samsun.

Eroğluer, K., & Yılmaz, Ö. (2015). Etik liderlik davranışlarının algılanan örgüt iklimi üzerine etkisine yönelik bir uygulama: iş yaşamında yalnızlık duygusunun aracılık etkisi. Journal of Business ResearchTurk, 7(1), 280-308.

Flett, G.L., Panico, T., & Hewitt, P. L. (2011). Perfectionism, type a behavior and self-efficacy in depression and health symptoms among adolescent. Curr. Psychology, 30, 105-116.

Freud, S. (1957). On narcissism: an introduction. In J. Strachey (Eds.), The standard edition of the complete psychological works of Sigmund Freud (Vol. 14, pp. 73-102). London: Hogarth Press.

Frost, R. O., Marten, P., Lahart, C., & Rosenblate, R. (1990).The dimensions of perfectionism.Cognitive Therapy and Research, 14(5), 449-468.

Gierveld, J., & Van Tilburg, T. (2006). A 6-item scale for overall, emotional, and social loneliness: Confirmatory tests on survey data. Research on Aging, 28(5), 582-598.

Hamachek, D. E. (1978).Psychodynamics of normal and neurotic perfectionism.Psychology, 15, 27-33.

Hart, B. A., Gilner, F. H., Handal, P. J., & Gfeller, J. D. (1998). The relationship between perfectionism and self-efficacy. Personality and Individual Differences, 24(1), 99-113.

Hewitt, P. L., & Flett, G. L. (1991).Dimensions of perfectionism in unipolar depression.Journal of Abnormal Psychology, 100(1), 98- 101.

Hewitt, P. L., Flett, G. L., & Ediger, E. (1995). Perfectionism traits and perfectionistic self-presentation in eating disorder attitudes, characteristics, and symptoms.International Journal of Eating Disorders, 18(4), 317-326.

Horney, K. (1970). Neurosis and human growth: The struggle toward self-realization. New York: W.W. Norton and Company Inc.

Hu, L., & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal, 6, 1-55.

Jabalameli, P. (1993). Factors that influence the loneliness of international students studying in the United States. Unpublished doctorate dissertation, University of Houston, the USA.

Jadidi, F., Mohammadkhani, S., & Tajrishi, K. Z. (2011). Perfectionism and academic procrastination.Procedia-Social and Behavioral Sciences, 30, 534-537.

Johnson, H. D., LaVoie, J. C., Spenceri, M. C., & Mahoney-Wernli, M. A. (2001). Peer conflict avoidance: Associations with loneliness, social anxiety, and social avoidance. Psychological Reports, 88(1), 227- 235.

Kaplan, M. S. (2011). Öğretmenlerin iş yerinde yalnızlık duygularının okullardaki örgütsel güven düzeyi ve bazı değişkenler açısından incelenmesi. Unpublished master’s thesis, , Konya.

Karaduman, M. (2013). İş yaşamında yalnızlık algısının örgütsel vatandaşlık davranışı ile ilişkisi ve öğretmenler üzerinde bir uygulama. Unpublished master’s thesis, Uludağ Üniversitesi, Bursa.

Karayel, G. K. (2011). Ergenlerde yalnızlığın yordayıcısı olarak mükemmeliyetçilik. Unpublished master’s thesis, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla.

Karnick, P. M. (2005). Feeling lonely: Theoretical perspectives.Nursing Science Quarterly, 18(1), 7-12.

Kaymaz, K., Eroğlu, U., & Sayılar, Y. (2014). Effect of loneliness at work on the employees’ intention to leave.Industrial Relations and Human Resources Journal, 16(1), 38-53.

Keser, A. & Karaduman, M. (2014). İş yaşamında yalnızlık algısının örgütsel vatandaşlık davranışı ile ilişkisi ve öğretmenler üzerinde bir araştırma. Hak-İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, 3(7), 179- 197.

Kıral, B. (2016). Stres ve okul yönetimi. Ankara: EYUDER Yayınları.

Kıral, E. (2012). İlköğretim okulu yöneticilerinin mükemmeliyetçilik algısı ve kontrol odağı ile ilişkisi. Unpublished doctorate dissertation, Ankara Üniversitesi, Ankara.

Kirova-Petrova, A. (1996). Exploring children’s loneliness feelings. Unpublished doctorate dissertation, University of Alberta, the USA.

Klibert, J. J., Langhinrichsen-Rohling, J., & Saito, M. (2005). Adaptive and maladaptive aspects of selforiented versus socially prescribed perfectionism. Journal of College Student Development, 46(2), 141-156.

Kline, R. B. (2005). Principle and practice of structural equation modeling (2nded.). New York, NY:Guilford.

Kottman, T., & Ashby, J. (2000). Perfectionistic children and adolescents: implications for school counselors. Professional School Counseling, 3(3), 182-188.

Leana-Taşcılar, M.,Özyaprak, M., Güçyeter, Ş., Kanlı, E., & Camcı-Erdoğan, S. (2014). Üstün zekâlı ve yetenekli çocuklarda mükemmeliyetçiliğin değerlendirilmesi. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 11-1(21), 31-45.

Luanaigh, C., & Lawlor, B. A. (2008). Loneliness and the health of older people.International Journal of Geriatric Psychiatry, 23, 1213-1221.

Missildine, W. H. (1963). Your inner child of the past. New York: Simon & Schuster.

Moustakas, C. (1961). Loneliness. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Oğurlu, Ü., Yalın, H. S., & Birben, F. Y. (2015). Üstün yetenekli çocukların mükemmeliyetçilik özelliklerinin aile tutumu ile ilişkisi. International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 10(7), 751-764.

Oktan, V. (2014). Üniversite Öğrencilerinde Problemli İnternet Kullanımı, Yalnızlık ve Algılanan Sosyal Destek. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(1), 281-292.

Olenik-shemesh, D., Heiman, T., & Eden, S. (2012). Cyberbullying victimization in adolescence: relationships with loneliness and depressive mood. Emotional and Behavioural Difficulties, 17(3-4), 361-374.

Oruç, T. (2013). Üniversite öğrencilerinde psikososyal değişkenlere göre yalnızlık ile otomatik düşünceler ilişkisinin incelenmesi. Unpublishedmaster’sthesis, Dokuz Eylül Üniversitesi , İzmir.

Özçelik, İ. Y., İmamoğlu, O., Çekin, R., & Başpınar, S. G. (2015). Üniversite öğrencilerinin yalnızlık düzeyleri üzerine sporun etkisi. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, 6(1), 12-18.

Özçiçek, G. (2014). Çocuğun benlik kavramının olumluluğu, annenin mükemmeliyetçiliği ve anne kabul red algısı arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Unpublished master’s thesis, Arel, İstanbul.

Pamuk, M.,Atli, A., & Kış, A. (2015). Türkiye’de yalnızlık üzerine yapılan tezlerin cinsiyet bağlamında incelenmesi: meta analitik bir çalışma. Eğitimde Kuram ve Uygulama Dergisi, 11(4), 1392-1414.

Polifroni, R. B. (2011). Examining the predictive role of perfectionism on academic achievement in an early elementary school age population. Unpublished doctorate dissertation, University of Houston, the USA.

Russell, D., Cutrona, C.E., Rose, J., & Yurko, K. (1984). Social and emotional loneliness: an examination of Weiss’s typology of loneliness. Journal of Personality and Social Psychology, 46, 1313-1321.

Saddler, C. D., & Sacks, L. A. (1993). Multidimensional perfectionism and academic procrastination: relationships with depression in university students. Psychological Reports, 73(3), 863-871.

Salimi, A. (2011). Social-emotional loneliness and life satisfaction.Procedia-Social and Behavioral Sciences, 29, 292-295.

Salimi, A., & Bozorgpour, F. (2012).Perceived social support and social-emotional loneliness.ProcediaSocial and Behavioral Sciences, 69, 2009-2013.

Sarıoğlu, A. F. (2011). Öğretmen adaylarının akademik erteleme eğilimi ile mükemmeliyetçilik düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Unpublished master’s thesis, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.

Selçukoğlu, Z. (2001). Araştırma görevlilerinde tükenmişlik düzeyi ile yalnızlık düzeyi ve yaşam doyumu arasındaki ilişkinin bazı değişkenler açısından değerlendirilmesi. Unpublished master’s thesis, Selçuk Üniversitesi, Konya.

Sezen, G. (2014). Öğretmenlerin işle bütünleşme ve iş yaşamında yalnızlık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Unpublished master’s thesis, Sakarya Üniversitesi, Sakarya.

Shafran, R., Cooper, Z., & Fairburn, C. G. (2002). Clinical perfectionism: A cognitive-behavioural analysis. Behaviour Research and Therapy, 40, 773-791.

Slade, P. D., & Owens, R. G. (1998).A dual process model of perfectionism based on reinforcement theory.Behavior Modification, 22(3), 372-390.

Slaney, R. B., & Johnson, D. P. (1992).The almost perfect scale. Unpublished manuscript.Pennsylvania State University, University Park.

Softa, H. K., Karaahmetoğlu, G. U., Demirci, U., Kılınç, E., Kandemir, A., & Durak, B. (2015). Üniversite son sınıf öğrencilerinin benlik saygısı, yalnızlık düzeyleri ve etkileyen faktörlerin incelenmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 4(2), 227-243.

Stoeber, J., & Becker, C. (2008).Perfectionism, achievement motives, and attribution of success and failure in female soccer players.International Journal of Psychology, 43(6), 980-987.

Stoeber, J., Feast, A. R., & Hayward, J. A. (2009). Self-oriented and socially prescribed perfectionism: differential relationships with intrinsic and extrinsic motivation and test anxiety. Personality and Individual Differences, 47, 423-428.

Stoeber, J., & Otto, K. (2006). Positive conceptions of perfectionism: Approaches, evidence, challenges. Personality and Social Psychology Review, 10(4), 2975-319.

Stoeber, J., & Stoeber, F. S. (2009). Domains of perfectionism: prevalence and relationships with perfectionism, gender, age and satisfaction with life. Personality and Individual Differences, 46, 530- 535.

Şişman, M., & Turan, S. (2004). Bazı örgütsel değişkenler açısından çalışanların iş doyumu ve sosyalduygusal yalnızlık düzeyleri (MEB şube müdür adayları üzerinde bir araştırma). Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(1).

Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2015). Using multivariate statistics. England: Pearson.

Tan, D. (2000). Lise öğrencilerinin yalnızlık düzeyleri ile denetim odaklarının aile destek düzeyleri ve özlük nitelikleri açısından karşılaştırmalı olarak incelenmesi. Unpublished master’s thesis, Selçuk Üniversitesi, Konya.

Tanrıseven, Ö. (2014). Yatılı bölge ortaokullarında görev yapan öğretmenlerin yalnızlık düzeyleri ile örgütsel bağlılık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi: Erzurum ili örneği. Unpublished master’s thesis, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.

Terry-Short, L. A., Owens, R. G., Slade, P. D., & Dewey, M. E. (1995). Positive and negative perfectionism.Personality and Individual Differences, 18(5), 663-668.

Uçar, S. (2012). Üniversite öğrencilerinde mükemmeliyetçiliğin yordanması. Unpublished master’s thesis, Ege Üniversitesi, İzmir.

Uyanık, S. (2007). Üstün yetenekli çocuklarda mükemmeliyetçilik, yalnızlık ve kendine saygı düzeyinin sınav kaygısı üzerindeki etkileri. Unpublished master’s thesis,Uludağ Üniversitesi, Bursa.

Üstün, A., & Akdağ, M. (2015). Okul yöneticilerinin mükemmeliyetçilik algısı ile kaygı düzeyleri arasındaki ilişki. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 4(8), 126-138.

Van Baarsen, B.,Snijders, T. A. B., Smit, J. H., & Van Duijn, M. A. J. (2001). Lonely but not alone: Emotional isolation and social isolation as two distinct dimensions of loneliness in older people. Educational and Psychological Measurement, 61(1), 119-135.

Wang, Q., Fink, E. L., & Cai, D. A. (2008). Loneliness, gender, and psychological interaction: A uses and gratifications approach. Communication Quarterly, 56(1), 87-109.

Wang, K. T., Yuen, M., & Slaney, R. B. (2009). Perfectionism, depression, loneliness and life satisfaction: A study of high school students in Hong Kong. The Counseling Psychologist, 37(2), 249-274).

Weiss, R. S. (1973). Loneliness: The experience of emotional and social isolation. Cambridge, MA: MIT Press.

Weiss, R.S. (1989). Reflections on the present state of loneliness research.In M. Hojat and R. Crandall (Eds.).Loneliness: Theory, research, and applications (pp. 1-16). Newbury Park, CA: Sage.

Weiss, R. S. (1993). Loss and recovery.In M. S. Stroebe, W. Stroebe, & R. O. Hansson (Eds.).Handbook ofBereavement: Theory, Research and Intervention (pp. 271-284). UK: Cambridge University Press.

Yeh, M. C. (2002). Loneliness, alcohol and marijuana use among male college students. Unpublished doctorate dissertation, University of Connecticut, the USA.

Yılmaz, E., & Aslan, H. (2013). Öğretmenlerin iş yerinde yalnızlıklarını ve yaşam doyumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 3(3), 59-69.

Kaynak Göster