An Evaluation on Functionality of the Workbook for Social Studies for the 7th Graders

The aim of this study is to examine the 7th graders' perceptions over the workbook for social studies course. Of the qualitative research designs, the phenomenology design was used in the research. The data was collected through the semi-structured interview form developed by the researcher. Within the scope of the research, 93 7thgraders from 3 different schools in Adıyaman were interviewed. The working group of the research was determined through the easy accessible case sampling method. The collected data was analyzed through the descriptive analysis technique. In the research most of the students (75.24%) were found out to have negative perspective on the workbook for social studies course for the 7th grade. It was revealed that the students find activities in the workbook boring and do not want to do the activities. It was concluded that activities in the workbook were mostly assigned as homework for the students by their teachers. It can be said that teachers' negative attitudes and statements about workbooks contribute to students' not taking this important course material seriously. It was discovered that the workbooks which should be used with course subjects together in the classroom are used to give performance grades. It can be said that combination of course books and workbooks can increase effectiveness of these books

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Öğrenci Çalışma Kitabının İşlevselliğine Yönelik Bir Değerlendirme

Bu çalışmanın amacı 7. sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersi öğrenci çalışma kitabına ilişkin algılarını incelemektir. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden, olgubilim deseni kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırma kapsamında Adıyaman'da 3 farklı ortaokulda 7. sınıfta öğrenim gören 93 öğrenci ile görüşme yapılmıştır. Çalışma grubunun belirlenmesinde kolay ulaşılabilir durum örneklemesi yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen veriler betimsel çözümleme tekniği ile analiz edilmiştir. Araştırmada öğrencilerin büyük bir bölümünün (%75.24) 7. sınıf sosyal bilgiler dersi öğrenci çalışma kitabına karşı olumsuz bir bakış açısına sahip oldukları ortaya çıkmıştır. Öğrencilerin çalışma kitabındaki etkinlikleri sıkıcı buldukları, etkinlikleri yapmak istemedikleri tespit edilmiştir. Çalışma kitabındaki etkinliklerin öğretmenler tarafından öğrencilere çoğu zaman ödev olarak verildiği sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenlerin çalışma kitapları ile ilgili sergiledikleri olumsuz tutum ve sözlerinin öğrencilerin bu önemli ders materyalini ciddiye almamalarına neden olduğu söylenebilir. Sınıf içinde ders konuları ile birlikte kullanılması gereken çalışma kitaplarının öğretmenler tarafından sözlü notu vermek için bir araç olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Ders kitabı ile öğrenci çalışma kitaplarının birleştirilmesinin bu kitapların etkinliğini artıracağı söylenebilir

Kaynakça

Akdağ, H. (2008). İlköğretim 6. ve 7. sınıf sosyal bilgiler öğretim programının öğretmen ve öğrenci açısından uygulama dönütleri (Konya ili örneği). Unpublished doctorate dissertation, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Aykaç, N. (2007). İlköğretim programında yer alan etkinliklerin öğretmen görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 8 (2), 19-35.

Aytekin, S., & Pala, Ç. B. (2013). 6. ve 7. Sınıf sosyal bilgiler dersi öğrenci çalışma kitaplarının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 265- 286.

Bakar, E., Keleş, Ö., & Koçakoğlu, K. (2009). Öğretmenlerin MEB 6. sınıf fen ve teknoloji dersi kitap setleriyle ilgili görüşlerinin değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 10 (1), 41-50.

Baki, Ç. (2012). 6. ve 7. Sınıf sosyal bilgiler dersi öğrenci çalışma kitaplarının kullanım durumlarının öğretmen ve öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi (Rize örneği). Unpublished master's thesis, Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.

Baran, H. İ. (2015). 8. Sınıflarda okutulan Türkçe dersi öğretmen kılavuz kitapları ve öğrenci çalışma kitaplarının yapılandırmacılığa uygunluğunun incelenmesi ve karşılaştırılması. Unpublished master's thesis, Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Çelik, H., & Katılmış, A. (2010). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin derslerindeki öğrenci başarısını etkileyen unsurlara ilişkin görüşleri. Marmara Coğrafya Dergisi, 22 128-153.

Demirel, Ö., Seferoğlu, S., & Yağcı, E. (2001). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Ankara: PegemA Yayıncılık.

Doğu, Y. (2010). İlköğretim altıncı sınıf Türkçe dersi öğrenci çalışma kitabındaki etkinliklerin uygulanabilirliğinin öğretmen görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi. (Aksaray örneği). Unpublished master's thesis, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Demirci, B., & Albuz, A. (2010). 2006 İlköğretim müzik dersi öğretim programına dayalı olarak hazırlanan öğretmen kılavuz ve öğrenci çalışma kitaplarının uygulamadaki görünümüne yönelik bir değerlendirme. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7 (2), 247-267.

EARGED. (2008). İlköğretim okulu ders kitaplarının değerlendirilmesi, Ankara: MEB Yayınları. Erden, M. (1997). Sosyal bilgiler öğretimi. İstanbul: Alkım Yayınları.

Göçer, A. (2010). İlköğretim ikinci kademede kullanılan Türkçe öğrenci çalışma kitaplarının işlevselliğinin belirlenmesi, Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 5/4, 116-1134.

Gömleksiz, M. N., Kılınç, H.H., & Cüro, E. (2011). Öğrenci çalışma kitaplarında yer alan etkinliklerin öğrenme sorumluluğunu geliştirmeye etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 12 ( 4), 119-141.

Güven, S. (2010). İlköğretim hayat bilgisi dersi ders ve öğrenci çalışma kitaplarını öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Eğitim ve Bilim, 35 (156), 84-95.

Hayırsever, F. (2010). Sosyal bilgiler ders, öğretmen kılavuz ve öğrenci çalışma kitaplarının sosyal bilgiler öğretim programında kazandırılması hedeflenen temel beceriler açısından değerlendirilmesi, Unpublished doctorate dissertation, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

İnce, F. (2015). Ortaokul fen ve teknoloji öğretiminde kullanılan çalışma kitaplarının kullanım durumunun öğretmen ve öğrenci görüşleri doğrultusunda incelenmesi. Unpublished master's thesis, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kahramanmaraş.

İzmirligil, G. N. (2008). İlköğretim matematik ders ve öğrenci çalışma kitaplarının yapısalcı yaklaşım açısından değerlendirilmesi. Unpublished master's thesis, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Kabapınar, Y. (2009). Yeni öğrenme anlayışının ışığında sosyal bilgiler ders kitapları. Cemil Öztürk (Ed), Sosyal bilgiler öğretimi: demokratik vatandaşlık eğitimi (pp.367-401). Ankara: PegemA Yayıncılık.

Kaya, N., Artvinli, E., & Önal, H. (2007). Sosyal bilgiler programına göre öğrenci çalışma kitaplarının beceri ve değerleri gerçekleştirebilme düzeyi (pp. 2-11). I. Ulusal İlköğretim Kongresi, Ankara.

Kayabaşı, B. (2003). İlköğretim sosyal bilgiler ders kitapları ile ilgili öğretmen ve öğrenci görüşleri. Unpublished master's thesis, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.

Kılıç, A., & Seven, S. (2006). Konu alanı ders kitabı incelemesi.(6. Eds), Ankara: PegemA Yayıncılık. Komisyon. (2010). Hoş geldin öğretmenim. Ankara: MEB Yayınları.

Kulantaş, N. (2007). 4. ve 5. Sınıf sosyal bilgiler dersinde kullanılan öğrenci ders ve çalışma kitapları ile öğretmen kılavuz kitaplarının, öğretmen, öğrenci ve veli görüşlerine göre değerlendirilmesi. Unpublished doctorate dissertation, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

MEB. (2006). Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim okullarında okutulacak ders kitaplarının yarışma yoluyla hazırlatılmasına ilişkin şartname, Tebliğler Dergisi, 2563, 740-762.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded source book. Thousandoaks, CA: Sage.

Odabaşı, N. (2007). Öğretmenlerin görüşlerine göre 4. sınıf Türkçe öğrenci çalışma kitabı etkinliklerinin kazanımları gerçekleştirme düzeyi (Nevşehir ili örneği). Unpublished master's thesis, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde.

Sönmez, Ö. F., & Yıldırım, F. (2015). 8. Sınıf T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük dersi öğrenci çalışma kitabı hakkında sosyal bilgiler öğretmenlerinin görüşlerinin değerlendirilmesi, Elektronik Sosyal Bilgiler Dergisi, 2 (1), 17-36.

Palandökenlier, İ. (2008). İlköğretim sosyal bilgiler dersi çalışma kitaplarında yer alan etkinliklerin yaratıcı düşünme becerisi açısından değerlendirilmesi. Unpublished master's thesis, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

Türnüklü, A. (2000). Eğitimbilim araştırmalarında etkin olarak kullanılabilecek nitel bir araştırma tekniği: görüşme, Kuramdan Uygulamaya Eğitim Yönetimi, 6 (24), 543-560.

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2000). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (2. Eds.). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Kaynak Göster