Opinions of Teachers and Students on Free Dress Code Applications

Çalışmanın amacı; okullarda serbest kıyafet uygulamasının öğrenciler ve öğretmenler açısından değerlendirilmesidir. Çalışma alanı olarak; Gaziantep ve Kilis illerinde Tabakalı Örneklem Seçimi yöntemiyle belirlenen ve sosyoekonomik düzeylere göre sınıflandırılan bazı lise ve ortaokullar seçilmiştir. Toplamda 10 adet lise ile 15 adet ortaokul seviyesindeki eğitim kurumlarından seçilmiş olan 500 öğrenciden veri toplanmıştır. Ayrıca bu okullarda çalışan 25 öğretmenin uygulamaya yönelik görüşlerine başvurulmuştur. Bu amaçla; öğrenciler için bir ölçek ve bir anket kullanılmış; öğretmenler için de yarı yapılandırılmış görüşme formu düzenlenmiştir. Araştırma modeli olarak ise nicel ve nitel araştırma yöntemleri birlikte kullanılmıştır. Nicel kısımda tarama, nitel kısımda durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Çalışma sonucunda öğrencilerin, okullarda serbest kıyafet uygulamasına geçilmesi yönünde alınan kararın; okullarda güvenlik zafiyeti doğuracağına, okul harcamalarını (ekonomik boyut) arttıracağına; devam-devamsızlık, psikolojik, ve sosyo-ekonomik alanlarda çeşitli etkiler yaratacağına dair ortak kanaatler geliştirdiği görülmüştür. Araştırmanın diğer kolunu oluşturan öğretmenler okullarda serbest kıyafet uygulamasını uygulanabilirlik açısından yerinde bulmamışlardır

Öğretmen ve Öğrencilerin Serbest Kıyafet Uygulamasına İlişkin Görüşleri

The aim of this study is to assess free dress code in schools from the perspective of students and teachers. Some high schools and secondary schools in Kilis and Gaziantep were chosen via stratified sampling and categorized based on socio-economic levels. Data were collected from 500 students chosen from 10 high schools and 15 secondary schools and 25 teachers. A scale and a questionnaire were used for collecting data from the students while a semi-structured interview form was designed for collecting data from the teachers. Using both quantitative and qualitative methods, survey model was employed as a quantitative method, and case study design was employed as a qualitative method. Based on some common views expressed by the students in the present study, it can be said that the decision on the implementation of free dress code has resulted in security gap in schools, increased school expenses, and possibly has had impacts on attendance-absence in schools in addition to psychological and socio-economical impacts. The teachers, on the other hand, think in general that the decision on the implementation of free dress code in schools is not an effective application

Kaynakça

A & G (2013). Serbest kıyafetle ilgili araştırma sonuçları. Retrieved August 8, 2016, from http://www.agarastirma.com.tr/arastirmalar/serbest-kiyafetle-ilgili-arastirma-sonuclari/

Akyüz, Y. (1989). Türk eğitim tarihi - Başlangıçtan 1988’e. Ankara: Eğitim Bilimleri Publishing No:160.

Alspach, K. (2007). Measured look at uniforms: Alternative to dress code. Boston Globe, MA, May 17, 2007 .

Brunsma D. & K.A. Rockquemore. (1998). Effects of student uniforms on attendance, behavior problems, substance abuse, and academic achievements. The Journal of Educational Research, 92 (1), 53-62.

Brunsma, D.L. (2002). School uniforms: A critical review of the literature. From inquiry to practice. ERIC Document Reproduction Service No. ED 464 420. Retrieved August 11, 2013, from https://eric.ed.gov/?id=ED464420

Brunsma, D. L. (2004). The school uniform movement and what it tells us about American Education: A symbolic crusade. Lanham, MD: Scarecrow Education.

Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (13th ed.). Ankara: Pegem Akademi.

Cohn, C. A. (1996). Mandatory school uniforms. The School Administrator, 53(2), 22-25.

Cohn, CA & Siegel, L. (1996). Should students wear uniforms? Yes. Learning, 25(2), 38-39.

Creswell, J. W. (2009). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.

Çimen, E.E. (2012). Uluslararası Amerikan Okulu matematik eğitiminin incelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(3), 44-54.

Dees, S.C. (2002). Making a casefor student uniforms. llIinois school board journal. July/August. Retrieved August 22, 2013, from http://www.iasb.com/files/j2070804.htm

Ergin, O. (1977). Türk maarif tarihi (V. 1-5). İstanbul: Eser Publishing.

Gedik, H.Ü. (2007). Japon ve Türk eğitim sistemlerinin karşılaştırılması. Retrieved March 18, 2013, from http://www.acilveilkyardim.com/egitim/japonveturkegitimsistemi.htm

Gentile, E. & Imberman,S. (2011). Dressed for success? The effect of school unıforms on student achıevement and behavıor. National Bureau of Economic Research 1050 Massachusetts AvenueCambridge, MA02138Working Paper 17337. Retrieved December 11, 2013, from http://www.nber.org/papers/w17337

Gök, F.(1999). 75. yılda eğitim. İstanbul: Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Publishing.

Hargreaves-Mawdsley, W. N. (1963). A history of academical dress in Europe until the end of the eighteenth century. Oxford: Clarendon Press.

Hughes, E. (2006). Effects of mandated school uniforms on student attendance, discipline referrals, and classroom environment. (In D. L. Brunsma, Ed.) Uniforms İn Public Schools: A Decade Of Research And Debate (pp.51-77). Lanham, MD: Rowman& Littlefield Education.

Kıran, H. (2001). İlköğretimde öğrenci kıyafetine ilişkin tutumlar. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(5), 79- 84.

King Keith A. (1998). Should school uniforms be mandated in elementary school. Journal of School Health. 68(1),32-38.

MoNE (1981). “Date 22.07.1981, No:8/3349, Milli Eğitim Bakanlığı ile diğer bakanlıklara bağlı okullardaki görevlilerle öğrencilerin kılık kıyafetlerine ilişkin yönetmelik”, Ankara: Resmi Gazete, (07.12.1981/17537)

MoNE (1989). “Date 17.08.1989, No:14861, İlköğretim Genel Müdürlüğü Genelgesi” MoNE (1990). “Date 09.02.1990, No:4165, İlköğretim Genel Müdürlüğü Genelgesi” MoNE (2009). ‘Date: 29.06.2009, Okul kıyafetlerini değerlendirme çalıştayı’ Retrieved August 20, 2013, from http://www.meb.gov.tr/haberler/haberayrinti.asp

MoNE (2012). ‘Date 22.11.2012, No:28480, Milli Eğitim Bakanlığı ile diğer bakanlıklara bağlı okullardaki görevlilerle öğrencilerin kılık kıyafetlerine ilişkin yönetmelik”, Ankara: Resmi Gazete, (22.11.2012/28480) (Değişik fıkra:25/07/2013 tarihli ve 28718 sayılı R. G. )

MoNE DRDE (1997). “İlk ve ortaöğretimde öğrenci kıyafetleri” Ankara: MEB Eğitim Araştırma ve Geliştirme Dairesi(EARGED) Başkanlığı Publishing.

Meşeci-Giorgetti, F. & Hesapçıoğlu M. (2009). Siyah önlük beyaz yakanın kökeni. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 9 (4), 1717-1750.

NAESP (National Association of Elementary School Principals) (1998). Principals report on extent and impact of uniform trend: Benefits to educational environment deemed significant. Retrieved November 15, 2013, from http://www.naesp.org/comm/prss31998.htm

Ortaylı İ, (1987). İmparatorluğun en uzun yüzyılı. İstanbul: Hil Publishing.

Pate, S. S. (2006). The influence of a mandatory school uniform policy in a rural and an urban school district. (In D. L. Brunsma, Ed.). Uniforms in public schools: A decade of research and debate (pp. 3– 11). Lanham, MD: Rowman & Littlefield Education.

Robers, S., Zhang, J., Truman, J. & Snyder, T.D. (2012). Indicators of school crime and safety: 2011 (Nces 2012-002/Ncj 236021). Washington, DC: National Center for Education Statistics, U.S. Department of Education, and Bureau of Justice Statistics, Office of Justice Programs, U.S.Department of Justice. Retrieved February 14, 2014, from http://bjs.ojp.usdoj.gov/content/pub/pdf/iscs11.pdf

Tucker, W. H. (1999). How student uniforms ımpact teacher perceptions of climate in urban public middle schools. Unpublished doctorate dissertation. University of Minnesota.

UK Department for Education. (2012). School uniform guidance. Retrieved November 12, 2013, from http://education.gov.uk/schools/leadership/schoolethos/b0014144/schooluniform US Department of Education. (1996). Manual on school uniforms. Retrieved June 15, 2013, from http://www2.ed.gov/updates/uniforms.html

Wade, K. K. & Standford, M. E.(2003). Public school uniforms: Effect on perceptions of gang presence, school climate, and student self-perceptions. Education and Urban Society, 35 (4), 399-420.

Yavuz, M. (2013). Okul kıy(afet)i: Farklı ülkelerden uygulamalar ve ülkemiz için öneriler. Retrieved December 25, 2013, from http://www.kamudanhaber.com/okul-kiy-afet-i-farkliulkelerdenuygulamalar-ve-ulkemiz-icin-oneriler-makale,1773.html

Yeung, R. (2008). Are school uniforms a good fit? Results from the ECLS-K and NELS. Retrieved June 25, 2013, from http://student.maxwell.syr.edu/ryyeung/research.htm

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (7th ed.), Ankara: Seçkin Publishing

Kaynak Göster