Fatıma Betül DEMİR, Ülkü ULUKAYA ÖTELEŞ

Öğretmenlerin Gözüyle Çevre Sorunları ve Çevre Sorunlarına İlişkin Çözüm Önerileri

Environmental Problems and Solution Suggestions for Environmental Problems from the Perspective of Teachers

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

2023-Cilt: 23 - Sayı: 1

379-396

Çevre sorunları, sosyal bilgiler, öğretmen görüşleri.

Environmental problems, social studies, teacher opinions.

45768

Benzer Makaleler