SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARINDA YER ALAN GENEL AĞ HABERLERİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Sosyal bilgiler dersi konularının aktarımı esnasında genel ağ haberlerinin kullanımının önemli bir amacı da, güncel bilgiler yoluyla ders içeriği somutlaştırmaya yardımcı olmaktır. Genel ağ haberlerinin ders kitaplarında kullanılması ders içeriğini ve müfredatını zenginleştirerek güncel olaylarla bağdaştırıp tamamlamakta, Sosyal Bilgiler ders kitaplarının kapsamında mevcut olan kavram ve genellemeleri öğrencilerin öğrenebileceği canlı ve güncel materyaller haline getirmektedir. Bu çalışmanın amacı, sosyal bilgiler ders kitaplarında yer alan genel ağ haberlerinin kapsama, yeterliliğe ve yararlarına ilişkin öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesidir. Öğretmenlerin görüşlerini elde etmek için nitel araştırma yaklaşımı kullanılmış ve veriler araştırmacılar tarafından oluşturulmuş beş sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla elde edilmiştir. Araştırma, Diyarbakır ilinde çalışan 20 Sosyal Bilgiler öğretmeni ile gerçekleştirilmiştir. Veri analiz tekniği olarak betimsel analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda sosyal bilgiler öğretmenlerinin ders kitaplarında kullanılan Genel ağ haberlerinin dersin içeriği ile uyumlu, etkileyici ve yararlı oldukları konusunda görüş bildirmişlerdir. Ayrıca Genel ağ haberlerinin akademik başarıyı artırıcı ve kazanımları destekleyici yönü vurgulanmıştır. Bununla birlikte genel ağ haberlerinin daha fazla kullanılması gerektiği belirtilmiş olup kullanılan genel ağ haberlerinin yurt içi olduğu kadar yurt dışı haberlerle desteklenmesi görüşü ön plana çıkmıştır. Ayrıca öğretmenlerin ders kitaplarına konulan genel ağ haberlerinin güncel olması ve görsellerle desteklenmesi konusunda görüşlerini belirtmişlerdir.

TEACHERS' VIEWS ON INTERNET NEWS IN SOCIAL STUDIES TEXTBOOKS

___

 • Akdaş, H. B. (2013). Sosyal bilgiler dersinde güncel olaylardan yararlanmanın öğrencilerin karar verme becerilerine etkisi. [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü: Ankara.
 • Akengin, H. & İbrahimoğlu, Z. (2010). Sosyal bilgiler dersinde karikatür kullanımının öğrencilerin akademik başarısına ve derse ilişkin görüşlerine etkisi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29 (2), 1–20.
 • Akkan, M. & Akhan, N. E. (2020). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının güncel olayları argümantasyon tekniği ile değerlendirmeleri. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 8 (21), 118 – 139.
 • Anderman, E. M. & Johnston, J. (1994). Motivational influences on adolescents’ current events knowledge. Paper presented at the Annual Meeting of the Society for Research on Adolescence (San Diego, CA, Şubat 1994).
 • Batti, Ö. (2016). Güncel olayların sosyal bilgiler dersinde kullanımının öğrencilerin akademik başarı ve barış değer düzeylerinin gelişimine etkisi. [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü: İstanbul.
 • Bekret D. (2019). Kanıt temelli güncel olayların sosyal bilgiler dersinde kullanımına yönelik bir eylem araştırması. [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü: İstanbul.
 • Creswell, J. W. and Miller, D.N. (2000). Determining Validity in Qualitative Inquiry. Theory Into Practice. 39 (3), 124- 130.
 • Chmiliar, l. (2010). Multiple-case designs. In A. J. Mills, G. Eurepas & E. Wiebe (Eds.), Encyclopedia of case study research (pp 582-583). USA: SAGE Publications
 • Demirkaya Gedik, H. (2010). Güncel olayların ilköğretim sosyal bilgiler derslerinde kullanımı ve öğrenci görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 97-118.
 • Demirtaş, A.ve Barth, J. L. (1997). İlköğretim sosyal bilgiler öğretimi: öğrenci kılavuzu. Ankara: YÖK/Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi.
 • Deveci, H. (2005). Sosyal Bilgiler Dersinde Gazete Kullanımı, The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET, 4 (3): 159-166.
 • Deveci, H. (2007). Sosyal bilgiler dersinde güncel olayların öğretimine ilişkin öğretmen görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 7 (1), 417-451.
 • Deveci, H. & Arın, D. (2008). Sosyal bilgiler dersinde güncel olayların kullanımının öğrenci başarısına ve hatırda tutma düzeyine etkisi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 7(26), 170–185.
 • Dinç, E. & Acun, A. (2017). Sosyal bilgiler dersinde ekonomi ve sürdürülebilir kalkınma ile ilgili konuların öğretiminde güncel olayların kullanımına ilişkin öğretmen görüşleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41, 29-46.
 • Erden, M. (.... ?). Sosyal bilgiler öğretimi. Ankara: Alkım Kitapçılık Yayıncılık.
 • Eryılmaz, Ö. & Köse, T. Ç. (2017). Sosyal bilgiler dersinde güncel olay kullanımının öğrencilerin sosyal problemlere duyarlılıklarına etkisi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 16 (62), 985-1000.
 • Eryılmaz, Ö. (2015). Sosyal bilgiler dersinde güncel olaylardan yararlanmanın öğrencilerin sosyal problemlere duyarlılıklarına etkisi. [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü: Eskişehir.
 • Gedik, D. H.(2008). Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Güncel Konular, TSA, 12, S.1: 117-134.
 • Gündoğan Bayır, Ö. (2010a). Current events in 4th and 5th grade primary education social studies program. Procedia Social and Behavioral Sciences. 9, 923–928.
 • Gündoğan Bayır, Ö. (2010b). Sosyal bilgiler dersinde güncel olaylardan yararlanmanın öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerine etkisi. [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü: Eskişehir.
 • H. (2007). Sosyal bilgiler dersinde güncel olayların öğretimine ilişkin öğretmen görüşleri. Kuram ve uygulamada eğitim bilimleri, 7 (1), 417-451.
 • Haas, M. E. & Laughlin, M. A. (2000). Teaching current events: Its status in social studies today. Paper Presented at the Annual Meeting of the American Education Research Association (New Orleans, LA, April 24-28, 2000).
 • Journell, W. (2010). The influence of high-stakes testing on high school teachers’ willingness to incorporate current political events into the curriculum. The High School Journal, 93 (3), 111-125.
 • Kabapınar, Y. ve Baysal, N. Z. (2004). İlköğretim Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimine Yaşamın Kendisini Taşımak: Gazete Haberinin Kullanıldığı Bir Öğretimin Tasarlanması ve Değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada EğitimYönetimi, 39: s. 384-419.
 • Kadıoğlu, A. K. (1996). Bazı kimyasal kavramların öğretilmesinde güncel olaylardan yararlanma. [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü: Trabzon.
 • Kaltsounis, T. (1987). Teaching social studies in the elementary school the basics for citizenship. New Jersey: Englewood Cliffs.
 • Kee, C. P.,İbrahim, F. &Mustafa N. (2010). Framing a Pandemic: Analysis of Malaysan Mainstream Newspapers in the H1N1 Coverage Journal of Media and Information Warfare Vol. 3: 105-122.
 • Libresco, A. (2003). Current Events Matters... For Elementary Social Studies Methods Students. The International Social Studies Forum. 3, (1): 273-276.
 • Marshall, C. & Rossman, G. B. (2014). Designing Qualitative Research. New York: Sage.
 • Memişoğlu, H. & Güçin, G. (2017). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin görüşlerine göre güncel konuların öğretimi. International Journal of Social Sciences and Education Research, 3(4), 1274-1295.
 • Michaelis, J. U. and Garcia J. (1996). Social studies for children a guide to basic ınstruction (Eleventh Edition). Boston: Allyn and Bacon.
 • Munck, C., S. (2007). Using newspapers and news magazines to teach history. A Master’s Project For ED 7999. Wayne State University.
 • Smith, D. O. (1963). Current events in the intermediate grades of a modern elementary school. [MS Thesis, Kean University]. Fielding University Press.
 • Street, C. (2002) Teaching with the Newspaper, The Social Studies. 93,3: 131-133, DOI:10.1080/00377990209599897.
 • Tangülü, Z. (2013).8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersinde Gazete Kullanımının Öğrencilerin Bu Derse İlişkin Tutum ve Başarısına Etkisi, Turkish Studies – International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/5 Spring 2013, http://www.turkishstudies.net/DOI:Number:http://dx.doi.org/10.7827/Turkish Studies. 5010, p.779-788.
 • Taşkın, A. & Memişoğlu, H. (2019). Sosyal bilgiler ders kitaplarında güncel konulara yer verilme durumunun incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 27, 599–610.
 • Türk Dil Kurumu. (2014). Gazete. Büyük Türkçe Sözlük içinde. http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&view=bts adresinden edinilmiştir.
 • Uygur, M. ve Yelken,Y., T. (2010). Sosyal Bilgiler Dersinde Grup Çalışmasıyla Gazete Kupürlerinden Poster Oluşturma Tekniğinin Öğrenciler Üzerindeki Etkileri, Milli Eğitim Dergisi, 39 (185): 314-327.
 • Ünlüer, G. (2008). Sosyal Bilgiler Dersinde Gazete Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Tutumlarına Etkisi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. (Yayımlanmamış Doktora Tezi).
 • Wilson, E., Sunal, C., Haas, M. & Laughlin, M. (1999). Teachers’ perspectives on incorporating current controversial issues into the curriculum. Paper presented at the Annual Meeting of the National Council for the Social Studies (79th, Orlando, FL, November 19-21, 1999).
 • Yaşar, Ş. ve Gültekin M. (2009). Sosyal Bilgiler Öğretiminde Araç-Gereç Kullanımı. Öztürk, C. (Ed.) Sosyal Bilgiler Öğretimi Demokratik Vatandaşlık Eğitimi (310-342). Ankara: Pegem Akademi
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2003). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (Tıpkı Basım 3.Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayıncılık
 • Zemin, S. (2013). İlköğretim 5. sınıf sosyal bilgiler dersinde güncel olayların öğrenci başarısına ve hatırda tutma düzeyine etkisi. [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü: İzmir.
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi-Cover
 • ISSN: 1304-0278
 • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
 • Başlangıç: 2002
 • Yayıncı: Cahit AYDEMİR