Müjde KERKEZ, Behice ERCİ

Birinci Basamakta Çalışan Sağlık Personelinin Çevre Etiği Farkındalığı ve Çevre Sorunlarına Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Bingöl Üniversitesi Sağlık Dergisi

2021-Cilt: 2 - Sayı: 2

83-92

çevre sorunları, sağlık personeli, çevre etiği

7921

Benzer Makaleler

Sosyal Bilim Araştırmaları Etik Onay Süreci Hakkında Bir Örnek Olay Araştırması

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi

Rıfat MİSER

ÖĞRENCİLERİN MUHASEBE MESLEK ETİĞİ ALGISI: ALTSO MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ

Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Süleyman UYAR, Ata KAHVECİ, Murat YETKİN

Rol Belirsizliği Ve Rol Çatışmasının Örgütsel Bağlılık İle İlişkisi (Ankara İli Bir Kamu Hastane Örneği)

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Zekai ÖZTÜRK, Gülizar Gülcan ŞEREMET

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTA KULLANICILARININ BİLGİ VE MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ANKARA İLİNDE BİR UYGULAMA

Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi

Emine ORHANER, Engin YAVAŞ

Ebeveynler ve Online Sağlık Bilgisi Arama Davranışı: Sağlık Okuryazarlığı Kapsamında Bir İnceleme

TRT Akademi

Ezgi EYÜBOĞLU

JOSEPH JARDİNS'İN ÇEVRE ETİĞİ: ÇEVRE FELSEFESİNE GİRİŞ ADLI ESERİNİN İNCELENMESİ

İnönü Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi

Fatih ÖZTÜRK

SAĞLIK SİGORTASI SİSTEMİNE DEVLET MÜDAHALESİNİN SEVİYESİNİN ÖLÇÜMÜ: ÜLKELER ARASI KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ

Sağlık ve Sosyal Refah Araştırmaları Dergisi

Resmiyye ABDULLAYEVA, Samir MAHMUDOV

Doğum sonrası annenin sağlık sorunları ve bakım hizmetleri kapsamının belirlenmesi: Aydın ili örneği

Sağlık Akademisyenleri Dergisi

Nurcan TÜLEK AY, Zekiye KARAÇAM