ÖĞRENCİLERİN MUHASEBE MESLEK ETİĞİ ALGISI: ALTSO MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ

Bu araştırmanın amacı ALTSO Meslek Yüksekokulu muhasebe ve vergi uygulamaları programı birinci ve ikinci sınıf öğrencilerinin muhasebe meslek etiği algısını ölçmektir. Araştırmanın bir diğer amacı ise meslek etiği dersi alan öğrencilerle almayanlar arasındaki etik algısı farklılığını araştırmaktır. Araştırmada elde edilen bulgular öğrencilerin muhasebe mesleğinde etik dışı uygulamaların olduğuna yönelik algılarının varlığını göstermektedir. Yapılan analizlerde meslek etiği dersi almış olup/olmamanın öğrencilerin meslek etiğine ilişkin algılarında bir farklılık yaratmadığı saptanmıştır.

ÖĞRENCİLERİN MUHASEBE MESLEK ETİĞİ ALGISI: ALTSO MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ

The aim of this research is tome a sure the accounting professional ethics perception of the first and second grade accounting and tax practices department students of ALTSO Vocational School. This research also aims to find out that does perception level of Professional ethics differs according to students who had business ethics lecture or not. The findings show that students have a perception hatunethicalissuesare common in accounting profession. It is found in the conducted analysis hat attending or not attending he business ethics lecture does not have any influence on the students’ perception to ward professional ethics

___

 • Acar, Durmuş; TETİK, Nilüfer (2013), Genel Muhasebe, Detay Yayıncılık, Ankara.
 • Ağyar, Evren; KUTLUK, Angay Filiz; CENGİZ, Emre (2012), “Meslek Yüksekokulları Muhasebe Bölümü Öğrencilerinin Sosyo-Ekonomik Değişkenler Işığında Mesleki Etiğe Bakış Açılarının İncelenmesi (Akdeniz Üniversitesi Örneği)”, Journal of Yasar University, 25(7); 4203-4228.
 • Akdoğan, Habib (2008), “İktisat ve İşletme Alanlarında Verilen Eğitim İçerisinde Meslek Etiğinin Yeri ve Önemi”, Ekonomik Yaklaşım, 19 (67); 79-90.
 • Akın, Osman; ÖZDAŞLI, Kürşat (2014), "Muhasebe Meslek Mensuplarının Mesleki Faaliyetlerinde Uymaları Gereken Etik İlkelere Uyma Düzeyine Yönelik Meslek Mensupları İle Meslek Yüksek Okulu Muhasebe Bölümü Öğrencilerinin Algıları", Muhasebeve Finansman Dergisi, Temmuz, 59-74.
 • Armstrong, Mary Beth; KETZ,J. Edward; OWSEN, Dwight (2003),"Ethics Education in Accounting: Moving Toward Ethical Motivation and Ethical Behavior", Journal of Accounting Education, (21); 1-16.
 • Ay, Mustafa; GÜLER, Ender (2011), “Öğrencilerin Etik Değerleri: Meslek Yüksekokulu Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma”, III. Ulusal Kurumsal Yönetim, Yolsuzluk, Etik ve Sosyal Sorumluluk Konferansı, Nevşehir.
 • İnayet, Aydın (2002), Yönetsel Mesleki ve Örgütsel Etik, Pegem Yayıncılık, İstanbul.
 • Daştan, Abdulkerim (2009), “Etik Eğitimin Muhasebe Eğitimindeki Yeri ve Önemi: Türkiye Değerlendirmesi”, Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 26(1); 281-311.
 • Fıdan, Meral Erol; SUBAŞI, Şerife (2014)“Muhasebe Meslek Mensubu Adaylarının Etik Algıları: İstanbul İli Örneği”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, (64); 111-130.
 • Grant, M. Robert; VISCONTI, Massimo (2006), "The Strategic Background to Corporate Accounting Scandals", LongRange Planning, 39(4); 361-383.
 • Güredin, Ersin (2010),Denetim ve Güvence Hizmetleri, Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2010.
 • HıltebeıteL,M. Kenneth; SCOTT K. Jones (1992), "An Assessment of Ethics Instruction in Accounting Education", Journal of Business Ethics, 11(1); 37-46.
 • Hıtt,A. Michael; MİDDLEMİST, R.Dennis; MATHİS,L. Robert (1986,) Management: Concepts and Effective Practice, West Publishing Company, New York.
 • Jennıngs,M. Marianne(2004), "Incorporating Ethics And Professionalism into Accounting Education and Research: A Discussion of the Voids and Advocacy for Training in Seminal Works in Business Ethics", Issues in Accounting Education, 19(1); 7-26.
 • Kalaycı, Şeref (2010), SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Asil Yayın Dağıtım, Ankara
 • Kurnaz, Niyazi; GÜMÜŞ, Yusuf (2010), “Muhasebe Bölümü Öğrencilerinin Muhasebe Mesleği İle İlgili Etik Dışı Davranışlara İlişkin Algı Analizi: Dumlupınar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Örneği”, Muhasebeve Finansman Dergisi, 46; 157-174.
 • Kutlu, Hüseyin Ali (2008), “Muhasebe Meslek Mensupları ve Çalışanlarının Etik İkilemleri: Kars Ve Erzurum İllerinde Bir Araştırma”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 63(02); 143-170.
 • Kutluk, Angay Filiz; ERSOY, Ayten (2011),“Muhasebe Meslek Üyelerinin Etik Yargı Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma”, Ege Akademik Bakış Dergisi, 11(3); 425-438.
 • Lewıs, PhillipV. (1985), "Defining ‘Business Ethics’: Like Nailing Jello to a Wall" Journal of Business Ethics, 4(5); 377-383.
 • Muhasebe Meslek Mensuplarının Etik Eğitimi ve Etik Sözleşme Yapılması Hakkında Tebliğ., T.C. Resmi Gazete, 28954, 27 Mart 2014.
 • Özgener, Şevki (2009),İş Ahlakının Temelleri Yönetsel Bir Yaklaşım, Nobel Yayınevi, Ankara.
 • Özkan, Azzem; HACIHASANOĞLU, Tansel (2012), “Muhasebe Meslek Mensuplarının Kişilik Özellikleri ve Etik Karar Verme Davranışları Arasındaki İlişkiler”, Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5(2); 37-52.
 • Sakarya, Şakir; KARA Suat. (2010), "Türkiye’de Muhasebe Meslek Etiğine Yönelik Düzenlemeler ve Meslek Mensupları Tarafından Algılanması Üzerine Bir Alan Araştırması", KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 12 (18); 57-72.
 • Selimoğlu, Seval Kardeş (1997), "Muhasebe Meslek Ahlakı (Etik) Yaklaşımı", III. Türkiye Muhasebe Denetim Sempozyumu Bildiri Kitabı (30 Nisan-4 Mayıs 1997, Alanya), İSMMMO Yayınları, (20);146-159.
 • Serbest Muhasebeci Malî Müşavirlik ve Yeminli Malî Müşavirlik Kanunu., T.C. Resmi Gazete, 20194, 13 Haziran 1989.
 • Serbest Muhasebeci Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik., T.C. Resmi Gazete, 20391, 03 Ocak 1990.
 • Serbest Muhasebeciler, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlerin Mesleki Faaliyetlerinde Uyacakları Etik İlkeler Hakkında Yönetmelik., T.C. Resmi Gazete, 26675, 19 Ekim 2007.
 • Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Malî Müşavirlik ve Yeminli Malî Müşavirlik Meslek Ahlâk Kuralları ile İlgili Mecburî Meslek Kararı, T.C. Resmi Gazete, 24557, 18 Ekim 2001.
 • Şımga-Mugan, Can; ÖNKAL-ATAY, Dilek (2003), "Contextual Effects on Ethical Sensitivity and Penalty Judgments", Teaching Business Ethics, 7(4); 341-363.
 • Yalçın, Selçuk (2011), “Muhasebe Meslek Mensupları ve İşletmelerin Etik Konusunda Tutumları: Türkiye Araştırması”, Muhasebeve Finansman Dergisi,Ekim,(64); 47-66.
 • Yıldız, Gülsevil (2010), “Muhasebe Mesleğinde Meslek Etiği ve Kayseri İl Merkezinde Bir Uygulama” Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (36); 155-178.
 • Yılmaz, Recep; KAYA, Murat (2014),“Kurumsal Yönetim İlkelerinin Muhasebe Etik Kuralları ile İlişkisi”, İşletme Bilimi Dergisi, 2(1); 17-35.