Hidayet GÜNEŞ

AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİN BİREYSEL EMEKLİLİK OKURYAZARLIĞININ TESPİTİ: MAKÜ ÖRNEĞİ

DETERMİNATİON OF PRİVATE PENSİON LİTERACY OF ACADEMİC AND ADMİNİSTRATİVE STAFF: THE EXAMPLE OF MAKÜ

Muhasebe ve Finans İncelemeleri Dergisi

2022-Cilt: 5 - Sayı: 1

39-51

Bireysel Emeklilik, , Finansal Okuryazarlık, , Bireysel Emeklilik Okuryazarlığı Ölçeği

5841

Benzer Makaleler

GENEL OLARAK FİNANSAL OKURYAZARLIK : ADANA İLİ’NDE BİR ARAŞTIRMA

Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Toprak Ferdi KARAKUŞ, Hatice DOĞUKANLI

Lise Öğretmenlerinin Finansal Okuryazarlık Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

Ahi Evran Akademi

Fatma Hümeyra YÜCEL

TÜRKİYE’DE GÖNÜLLÜ KATILIM ESASLI EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ PERFORMANS ÖLÇÜMÜ: EMEKLİLİK ŞİRKETİ ÖZELİNDE VAKA ANALİZİ

Akademik Hassasiyetler

Bülent İLHAN

COVID-19 PANDEMİ DÖNEMİNDEKİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE KATILIM DİNAMİKLERİ

Journal of Research in Business

Erdem KILIÇ, Orhan ÖZAYDIN

Borsa İstanbul'da İşlem Gören Bazı Teknoloji Şirketlerinin Finansal Performanslarının TOPSIS Yöntemi ile Değerlendirilmesi

Fırat Üniversitesi Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Emre BULUT, Ahmed İhsan ŞİMŞEK

Türkiye’de PISA Finansal Okuryazarlık Sorularının Uygulanması: Ön lisans Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlık Düzeylerinin Belirlenmesi Örneği

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Abdullah ÖZKALE, Emel ÖZDEMİR ERDOĞAN

Türkiye’de PISA Finansal Okuryazarlık Sorularının Uygulanması: Ön lisans Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlık Düzeylerinin Belirlenmesi Örneği

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Abdullah ÖZKALE, Emel ÖZDEMİR ERDOĞAN

Finansal Raporlama Standartlarına Göre Finansal Araçlar ve Finansal Varlıklar: Bir Literatür Çalışması

Cihanşümul Akademi Sosyal Bilimler Dergisi

Muhammed KÜÇÜK