Finansal Raporlama Standartlarına Göre Finansal Araçlar ve Finansal Varlıklar: Bir Literatür Çalışması

Ellerinde fazla fon bulunan kişi ya da kurumların bu fonları ihtiyacı bulunan kişi ya da kurumlara ulaştırdığı sistem finansal sistemdir. Finansal sistemde çeşitli finansal araçların değişim işlemi yapılmaktadır. Benzer şekilde finansal varlıkların da değişiminin yapıldığı bu sistemde elinde fon fazlası bulunanlar ile finansal varlıkları ellerinden çıkarmak isteyenler değişim işlemlerini yapmaktadırlar. Bir taraf tasarruf yapmak isterken diğer taraf varlık satışı yapmaktadır. Finansal araçlar finansal raporlama standartlarınca tanımlanmakta ve işlemlerin yapılış esasları bu standartlara göre belirlenmektedir.

___

  • Akdoğan, N., Aktaş, R., Deran, A., U. Erhan, D., & Acar, V. (2011). Sektörel Muhasebe. Ankara: Gazi Yayınevi.
  • Aksoy, A., & Tanrıöven, C. (2014). Sermaye Piyasası Yatırım Araçları ve Analizi (5. Baskı b.). Ankara: Detay Yayıncılık.
  • Aydın, N. (2013). Finansal Sistem ve Finansal Piyasalar. Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar (2. Baskı b., s. 1-25). içinde Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
  • Coşkun, M. (2010). Para ve Sermaye Piyasaları Kurumlar, Araçlar, Analiz (1. Baskı b.). Ankara: Detay Yayıncılık.
  • Çukacı, Y.C. & Çenberlitaş, İ. (2017). Sermaye Piyasası Aracı Kurum Kavramı ve Aracı Kurum Faaliyetlerinin Muhasebeleştirilmesi İşlemleri, Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C;7 S;13. ss: 178-202
  • Erdem, E. (2008). Para Banka ve Finansal Sistem (İkinci Baskı b.). Ankara: Detay Yayıncılık. Kaya, F. (2015). Finansal Yönetim (1. Baskı b.). İstanbul: Beta Basım Yayım.
  • KGK. (2014). TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum. Ankara: Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu.
  • Madura, J. (1992). Financial Market and Institutions (Second Edition b.). Los Angeles: West Publishing.
  • Özer, R. (2015). Para ve Sermaye Piyasaları. Ağustos 06, 2018 tarihinde Paranomist.com: https://www.paranomist.com/para-ve-sermaye-piyasalari.html/comment-page-1?bscomment-added=1#comment-4348 adresinden alındı ResmiGazete. (2012). Sermaye Piyasası Kanunu. 28513 Sayılı Resmi Gazete (30.12.2012).