Türkiye’de PISA Finansal Okuryazarlık Sorularının Uygulanması: Ön lisans Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlık Düzeylerinin Belirlenmesi Örneği

Bu çalışmanın amacı önlisans düzeyinde finansal alanda eğitim gören öğrencilerin finansal okuryazarlık düzeylerinin PISA soruları aracılığıyla belirlenmesidir. Bununla birlikte öğrencilerin finansal okuryazarlık becerileri PISA okuryazarlık yapısını oluşturan bağlam, içerik ve süreç boyutlarına bağlı olarak da incelenmiştir. Bu amaçla PISA’da 2012 ve 2015 yıllarında sorulmuş ve paylaşılmış olan 10 finansal okuryazarlık sorusundan oluşan başarı testi bu uygulamanın veri toplama aracı olarak belirlenmiştir. Sınav uygulaması ve değerlendirmesi, öğrencilerin başarı düzeyleri ve sınıflandırılmasında da PISA yöntemlerinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin 2. seviye finansal okuryazarlık düzeyinde yığıldıkları, finansal alanda eğitim almalarına rağmen finansal okuryazarlık becerilerinin zayıf olduğu belirlenmiştir. Bu yönüyle Türkiye’de henüz uygulanmayan finansal okuryazarlık eğitimi çalışmalarının yoğunlaştırılması ve finansal okuryazarlığın eğitim sistemine entegrasyonunun gerçekleştirilmesi için girişimlerin hızlandırılması önerilmektedir.

Implementation of Financial Literacy Section of PISA in Turkey: An Example for Determine Students’ Financial Literacy Level in Associate Degree Program

The aim of this study was to determine associate degree financial program students’ performance on financial literacy questions by using PISA questions and its evaluation criteria. In addition, the financial literacy skills of the students were discussed in terms of the context, content and process dimensions that constitute the PISA literacy structure. For this purpose, 10 financial literacy questions of PISA 2012 and 2015 tests were used.  The participants were 40 students of a state university in the West Mediterranean region of Turkey. PISA methods were used in the implementation of the study, in the evaluation and classification of the students’ levels of performance. As a result of the study, it was determined that students were stacked at level 2 financial literacy level and financial literacy skills were weak despite having received financial education. It was concluded that more studies about financial literacy education are needed and financial literacy should be integrated into the education system.

___

Alkaya, A., ve Yağlı, İ. (2015). Finansal Okuryazarlık-Finansal Bilgi, Davranış ve Tutum: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İİBF Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama. Journal of International Social Research,8(40), 585-599. Aprea, C., Wuttke, E., Breuer, K., Koh, N. K., Davies, P., Greimel-Fuhrmann, B., and Lopus, J. S. (Eds.). (2016). International handbook of financial literacy. Singapore: Springer. Büyüköztürk, S., Kilic Cakmak, E., Akgun, O. E., Karadeniz, S., ve Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi. Ergün, B., Şahin, A., ve Ergin, E. (2014). Finansal okuryazarlık: İşletme bölümü öğrencileri üzerine bir çalışma. Journal of International Social Research, 7(34), 143-162. FODER. (2018). www.fo-der.org/foder-visa-turkiyenin-finansal-okuryazarlik-haritasini-cikardi/ Güvenç, H., (2017). Öğretim Programlarımızda Finansal Okuryazarlık, İlköğretim Online, 16(3), 935-948. doi: 10.17051/ilkonline.2017.330233 Jorgensen, B. L. and Savla, J. (2010). Financial literacy of young adults: The importance of parental socialization. Family Relations, 59(4), 465-478. Karasar, N., (2002). Bilimsel Araştırma Yöntemi (11. baskı). Ankara: Nobel yayınları. Kılıç, Y., Ata, H. A., ve Seyrek, İ. H. (2015). Finansal okuryazarlık: Üniversite öğrencilerine yönelik bir araştırma. Journal Of Accounting ve Finance. 66, 129-150. Lusardi, A. (2012). Numeracy, financial literacy, and financial decision-making, National Bureau of Economic Research. Lusardi, A., and Wallace, D. (2013). Financial Literacy and Quantitative Reasoning in the High School and College Classroom. Numeracy, 6 (2). Lusardi, A., and Mitchell, O. S. (2014). The Economic Importance of Financial Literacy: Theory and Evidence. Journal of Economic Literature, 52(1), 5-44. Lusardi, A. (2015). Financial literacy skills for the 21st century: Evidence from PISA. Journal of Consumer Affairs, 49(3), 639-659. MEB. (2017b). Ortaöğretim matematik dersi öğretim programı. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basım Evi. Miles, M.B., & Huberman, A.M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded Sourcebook, 2nd Ed., Sage Publications. NCTM. (2000). Principles and standards for school mathematics. VA: Reston. OECD, (2005). Improving financial literacy: Analysis of issues and policies. Paris: OECD Publications. OECD (2014), PISA 2012 Results: Students and Money: Financial Literacy Skills for the 21st Century (Volume VI), PISA, OECD Publishing. OECD (2016a), PISA 2015 financial literacy framework, in PISA 2015 assessment and analytical framework: science, reading, mathematic and financial literacy, OECD Publishing, Paris. OECD. (2016b) Financial Education in Europe: Trends and Recent Developments, OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/9789264254855-en OECD. (2017). PISA 2015 Results (Volume IV): Students’ financial literacy, PISA, OECD Publishing, Paris. Ontario. (2010). A sound investment financial literacy education in Ontario Schools. Report of the Working Group on Financial Literacy. Ministry of Education Ontario Working Group on Financial Literacy, Toronto: Ministry of Education Ontario. Özkale, A. ve Erdoğan, Ö. E. (2017). Finansal okuryazarlık ve Türkiye matematik öğretim programlarındaki konumu. International Journal of Human Sciences 14(4).4869-4883. Özkale, A. (2018). Finansal Okuryazarlık ve Matematiksel Okuryazarlık Perspektifinde Türkiye ve Kanada (Ontario) Öğretim Programlarının İncelenmesi ve Bir Model Önerisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Sherin, M. G. (2000). Facilitating meaningful discussion of mathematics. Mathematics teaching in the middle school, 6(2), 122. Shim, S., Barber, B. L., Card, N. A., Xiao, J. J., and Serido, J. (2010). Financial socialization of first-year college students: The roles of parents, work, and education. Journal of youth and adolescence, 39(12), 1457-1470. Schuchardt, J., Hanna, S. D., Hira, T. K., Lyons, A. C., Palmer, L., and Xiao, J. J. (2009). Financial literacy and education research priorities. Journal of Financial Counseling and Planning, 20(1), 84-95. Sole, M. A. (2014). Financial Literacy: An essential component of mathematics literacy and numeracy. Journal of Mathematics Education at Teachers College, 5(2), 55-62. Temizel, F., ve Bayram, F. (2011). Finansal Okuryazarlık: Anadolu Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma. CÜ İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 12(1), 73-86. URL-1, 2018 www.turuncudamla.com URL-2, 2018 https://www.teb.com.tr/teb-aile-akademisi/ URL-3, 2018 https://hbogm.meb.gov.tr/www/butcemi-yonetebiliyorum-projesi-icerikleri/ icerik /647 URL-4, 2018 www.fo-der.org/foder-visa-turkiyenin-finansal-okuryazarlik-haritasini-cikardi/ URL-5, 2018 http://www.spk.gov.tr/Duyuru/Dosya/20121116/0