GENEL OLARAK FİNANSAL OKURYAZARLIK : ADANA İLİ’NDE BİR ARAŞTIRMA

Son yıllarda, ‘’finansal okuryazarlık’’ kavramı birçok grup tarafından sıklıkla bahsedilir olmuştur. Bu gruplar; politikacılardan, bankalardan, ekonomistlerden, teorik kısmına ağırlık vermiş olan eğitimcilerden oluşmaktadır. Finansal okuryazarlık kavramı, bireylerin ellerinde bulundurdukları fonlar üzerinde oluşturacağı tasarruflar ya da yapacakları yatırımlar üzerinde alacakları kararlar hususunda, belirli bir bilgi altyapısının olması ile ilgilidir. Burada bahsedilen finansal bilgi altyapısı, bireylerin dünyadaki temel finansal düzenler hakkında bilgi sahibi oluşu, buna bağlı olarak kendi tasarruflarını artırması ve oluşabilecek finansal risklerin önlenebilmesi ya da minimuma indirgenmesi açısından önemlidir. Ayrıca birçok bireyin kendi finansal özgürlüğünü belirli yaşlarını geçtikten sonra, özellikle üniversite dönemlerinde aldıkları, bu bağlamda kendi finansal kararlarını çok geç bir süreçte aldıkları ve birçok finansal bilgiden ve araçtan yoksun kaldıkları gözlemlenmiştir. Bu çalışmada, Adana ili içerisinde yaşayan katılımcılardan oluşan bir anket üzerinden araştırma yapılmıştır. 2019 yılında toplamda 276örneklemin ağırlıklı olarak öğrencilerden oluştuğu ve cinsiyet faktörü üzerinden değerlendirme yapılan bu çalışma sonucunda erkek bireylerin finansal anlamda bilgi düzeyinin ve yorum yapabilme yeteneğinin kadın bireylere göre daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir.

GENEL OLARAK FİNANSAL OKURYAZARLIK : ADANA İLİ’NDE BİR ARAŞTIRMA

Son yıllarda, ‘’finansal okuryazarlık’’ kavramı birçok grup tarafından sıklıkla bahsedilir olmuştur. Bu gruplar; politikacılardan, bankalardan, ekonomistlerden, teorik kısmına ağırlık vermiş olan eğitimcilerden oluşmaktadır. Finansal okuryazarlık kavramı, bireylerin ellerinde bulundurdukları fonlar üzerinde oluşturacağı tasarruflar ya da yapacakları yatırımlar üzerinde alacakları kararlar hususunda, belirli bir bilgi altyapısının olması ile ilgilidir. Burada bahsedilen finansal bilgi altyapısı, bireylerin dünyadaki temel finansal düzenler hakkında bilgi sahibi oluşu, buna bağlı olarak kendi tasarruflarını artırması ve oluşabilecek finansal risklerin önlenebilmesi ya da minimuma indirgenmesi açısından önemlidir. Ayrıca birçok bireyin kendi finansal özgürlüğünü belirli yaşlarını geçtikten sonra, özellikle üniversite dönemlerinde aldıkları, bu bağlamda kendi finansal kararlarını çok geç bir süreçte aldıkları ve birçok finansal bilgiden ve araçtan yoksun kaldıkları gözlemlenmiştir. Bu çalışmada, Adana ili içerisinde yaşayan katılımcılardan oluşan bir anket üzerinden araştırma yapılmıştır. 2019 yılında toplamda 276 örneklemin ağırlıklı olarak öğrencilerden oluştuğu ve cinsiyet faktörü üzerinden değerlendirme yapılan bu çalışma sonucunda erkek bireylerin finansal anlamda bilgi düzeyinin ve yorum yapabilme yeteneğinin kadın bireylere göre daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir.

___

 • ADELEKE, M. S., BİNUOMOTE, M. O., & ADEYİNKA, M. S. (2013). Determinants of Students’ Academic Performance in Financial Accounting among Senior Secondary School Leavers in Oyostate. International Journal of Business and Management Invention, 2(5), s. 48-59.
 • AKSOYLU, S., BOZTOSUN, D., ALTINIŞIK, F., & BARAZ, E. H. (2017). A Baseline Investigation of Financial Literacy Levels: The Case of Kayseri Province. Journal of Accounting & Finance, (75).
 • ALKAYA, Aylin & YAĞLI, İbrahim (2015). "Finansal Okuryazarlık-Finansal Bilgi, Davranış Ve Tutum: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İibf Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama." Journal of International Social Research 8.40.
 • ATKİNSON, Adele, MESSY, Flore Anne (2012), "Measuring Financial Literacy: Results of OECD/International Network on Financial Education (INFE) Pilot Study", OECD Working Papers on Finance, Insurance and Private Pensions, No.15 .
 • BERNHEİM, B. D., GARRETT, D. M., & MAKİ, D. M. (2001). Education and Saving: The Long-Term Effects of High School Financial Curriculum Mandates. Journal of Public Economics, 80(3), s. 435-465.
 • CHEN, Haiyang & . VOLPE, Ronald P. (1998), An Analysis of Personal Financial Literacy Among College Students. Financial Services Review, 7(2). s. 107-128.
 • CONTUK, F. Y. (2018). Üniversite Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlık Durumunu Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (77).
 • COŞKUN, S. (2016). Üniversite Öğrencilerinin Finansal Davranış ve Tutumlarının Belirlenmesi: Finansal Okuryazarlık Algıları Üzerine Bir Araştırma. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 5(7), 2247-2258.
 • ÇAM, A. V., & BARUT, A. (2015). FİNANSAL OKURYAZARLIK DÜZEYİ VE DAVRANIŞLARI: GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA. Global Journal of Economics and Business Studies, 4(7), 63-72.
 • ÇİNKO, M., AVCI, E., ERGUN, S., & TEKÇE, M. (2017). Üniversite Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlık Düzeyleri: Marmara Üniversitesi Örneği. Marmara Business Review, 2(1), 25-50.
 • DANES, Sharon M. & TAHİRA K. Hira, (1987), “Money Management Knowledge of College Students”, The Journal of Student Financial Aid, 17, s. 4–16.
 • ERDOĞAN, Seda, KARACA, Süleyman, TÜFEKÇİ, Büşra, SEÇGİN, Nurbanu. (2017). FİNANSAL OKURYAZARLIK BİLGİ DÜZEYİNİN ÖLÇÜLMESİ: İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA. International Journal of Business, Economics and Management.
 • GUTNU, Mehmet M., CİHANGİR, Mehmet (2015). "Finansal Okuryazarlık: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Personeli Üzerinde Bir Araştırma. Global Journal of Business and Economics.
 • HAYIRSEVER Baştürk, Feride & OĞUR, Burcu. (2019). Financial Well-Being Scale Practices in Turkey. 10.14445/23939125/IJEMS-V613P103.
 • KARAA, I. E.,& KUĞU, T. D. (2016). Determining Advanced and Basic Financial Literacy Relations and Overconfidence, and Informative Social Media Association of University Students in Turkey. Educational Sciences: Theory & Practice, 16, 1865–1891.
 • KAYA ,Murat, & GÜNEŞ, H. (2019) Üniversite Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlık Düzeylerinin Analizi: Bankacılık ve Finans Bölümü Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama - Analysis of the Fınancıal Literacy Levels of University Students: An Application on Department of Banking and Finance. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(28), 295-305.
 • LUSARDI, Annamaria & OLIVIA S. Mitchell (2009), “How Ordinary Consumers Make Complex Economic Decisions: Financial Literacy and Retirement Readiness”, NBER-National Bureau of Economic Research, sayı: 15350, s. 1-37.
 • MANDELL, L. (2006). Financial literacy: Ifit'ssoimportant, whyisn't it improving?.
 • MARKOVİCH, Charlie A. & SHARON A. Devaney (1997), “College Seniors’ Personal Finance Knowledge and Practices”, Journal of Family and Consumer Sciences, 89, s.61–65.
 • OECD. (2005). Improving Financial Literacy. Paris.
 • REMUND, David L. (2010) ‘’Financial Literacy Explicated: The Case for a Clearer Definition in an Increasingly Complex Economy’’, The Journal of Consumer Affairs, sayı. 44, No:2 , s. 276- 295
 • SPK (2015). “2015 Yılı İkinci Turkiye Finansal Okuryazarlık Araştırması”. Erişim: http://www.spk.gov.tr/duyurugoster.aspx?aid=20151005&subid=0&ct=f (25.06.2017)
 • SÖNMEZ, H. (2014). Lisans Eğitim Programlarının Finansal Okuryazarlık Düzeyine Etkisinin Araştırılması: Türkiye Örneği. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(4), 113-125.
 • TEB (Türk Ekonomi Bankası), (2016) https://www.teb.com.tr/finansal-okuryazarlik/ , erişim tarihi: 20.07.2019
 • TİMUR, Ersin. (2018). Finansal Okuryazarlık Düzeyinin Belirlenmesi: Mersin Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF)’nde Bir Araştırma. Sosyal Bilimler Dergisi, 30, 528-540.
 • TSPB (Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği) https://www.tspb.org.tr/wp-content/uploads/2015/08/gundem_201205.pdf , erişim tarihi: 20.06.2017.
 • TUNA, G.,& ULU, M. O. (2016). Üniversite Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlık Düzeylerini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: İşletme Bölümü Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 30, 128-141.
 • ZİKMUND, William G.,& B. J. Babin (1997). "Exploring market research."