İsa DEVECİ, Fatma Zehra KONUŞ

FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN ARGÜMANTASYON TABANLI BİLİM ÖĞRENMEYE YÖNELİK BİLGİ VE DENEYİMLERİ

KNOWLEDGE AND EXPERIENCE OF SCIENCE TEACHERS WITH REGARD TO ARGUMENTATION-BASED SCIENCE LEARNING

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

2020 - Cilt: 20 - Sayı: 1

454 - 475

Argümantasyon tabanlı bilim öğrenme, fenomenografi, fen eğitimi

Argumentation-based science learning, science education, phenomenography

445 112

Benzer Makaleler

İlköğretim Öğrencilerinin Fotosentez ve Solunum Konularındaki Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi: Trabzon Örneklemi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Ahmet Bacanak, Mehmet Küçük, Salih ÇEPNÜ

COĞRAFYA LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN HAVA DURUMU KAVRAMINI ALGILAMALARI: FENOMENOGRAFİK BİR ÇALIŞMA

lnternational Journal of Geography and Geography Education

Yusuf KILINÇ

Yaratıcı Drama ile Matematik ve Fen Alanındaki Bilim İnsanlarının Yaşam Öykülerine ve Bilime Katılarına Yeni Bir Bakış

Yaratıcı Drama Dergisi

Oylum AKKUŞ, Pınar ÖZDEMİR

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının GDO’lu Besinler ile İlgili Risk Algılarının Karar Verme Mekanizmalarıyla İlişkisinin İncelenmesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Ümit DEMİRAL, Hande TÜRKMENOĞLU

FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ ALANINDA TAMAMLANMIŞ YÜKSEK LİSANS TEZLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi

Merve POLAT

FEN EĞİTİMİNDE SOSYOBİLİMSEL KONU OLARAK COVİD 19 PANDEMİSİ VE ÖRNEK UYGULAMA ÖNERİLERİ

Milli Eğitim Dergisi

Ayşegül EVREN YAPICIOĞLU

Ortaokul Müdürlerinin Fen Bilimleri Eğitimindeki Yeni Yönelimleri ve Yaklaşımları Görev Yaptıkları Kurumlarda Uygulama Düzeylerinin Liderlik Stilleri Açısından İncelenmesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Şahin İDİN

Öğrencilerin Fene Yönelik Tutumlarına Ailelerinin Etkisi

Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi

Arş. Gör. Dr. Hilal AKTAMIŞ, Arş. Gör. Gül ÜNAL, Prof. Dr. Ömer ERGİN