Öğretmen Adaylarının Fen ve Teknoloji Okuryazarlığı Düzeylerinin Belirlenmesi ve Fen Öğretimine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

Öğretmen adaylarının fen öğretimine yönelik tutum ve temel fen okuryazarlığı düzeyinin belirlenmesi ve fen öğretimine yönelik tutum ve temel fen okuryazarlığı arasındaki ilişkinin belirlenmesi bu çalışmanın temel amacı olarak belirlenmiştir. Bu amacın gerçekleştirilmesi için 198 sınıf öğretmeni adayının katılım gösterdiği bir araştırma uygulaması yapılmıştır. Araştırmada sınıf öğretmenlerinin var olan fen ve teknoloji okuryazarlık seviyeleri ile fen bilimleri ve fen bilgisi öğretiminde yönelik tutumları tespit edileceğinden dolayı nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın veri toplama aracı üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde katılımcıların kişisel bilgilerini belirlemek üzere Demografik Bilgi Formu, ikinci bölümde Fen Öğretimine Yönelik Tutum Ölçeği ve üçüncü bölümde ise Temel Fen Okuryazarlığı Testi’nden oluşmaktadır. Verilerin analizinde sekiz farklı istatistiksel analiz kullanılmış olup verilerin analizinde SPSS 22.00 istatistik paket programı kullanılmıştır. Ulaşılan sonuçlara göre temel fen okuryazarlığı ile fen öğretimi arasında pozitif yönlü bir ilişki bulunmaktadır. Dolayısıyla sınıf öğretmeni adaylarının temel fen okuryazarlığının artması ile birlikte fen öğretimine yönelik tutumları da olumlu yönde gelişmektedir. Araştırma sonunda ulaşılan sonuçlar doğrultusunda önerilerde bulunulmuştur.

Determining the Science and Technology Literacy Levels of Teacher Candidates and Analysis of the Attitudes Towards Science Teaching

The main purpose of this study was to determine the attitudes and basic science literacy levels of classroom teacher candidates towards science teaching and to determine the relationship between attitudes towards science teaching and basic science literacy. In order to achieve this aim, a research application was conducted in which 198 classroom teacher candidates participated. In the study, since the existing science and technology literacy levels of classroom teachers and their attitudes towards science and science teaching will be determined, a survey model, one of the quantitative research methods, was used. The data collection tool of the research consists of three parts. It consists of a Demographic Information Form to determine the personal information of the participants in the first part, the Attitudes towards Science Teaching Scale in the second part, and the Basic Science Literacy Test in the third part. Eight different statistical analyzes were used in the analysis of the data, and the SPSS 22.00 statistical package program was used in the analysis of the data. According to the results, there is a positive relationship between basic science literacy and science teaching. Therefore, with the increase in basic science literacy of primary school teacher candidates, their attitudes towards science teaching are also developing positively. Suggestions were made in line with the results obtained at the end of the research.

___

 • Abazaoğlu, İ., & Taşar, M. F. (2016). Fen bilgisi öğretmen özelliklerinin öğrenci fen başarısı ile ilişkisi. İlköğretim Online Dergisi, 15(3), 922-945. http://dx.doi.org/10.17051/io.2016.29191
 • Akgün, A., Özden, M., Çinici, A., Sonekinci, A., & Aygün, H. A. (2014). Fen bilgisi öğretmen ve öğretmen adaylarının fen ve teknoloji okuryazarlığı seviyeleri ile özyeterlik ve tutum düzeyleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. Akademik Bakış Dergisi,43, 1-22.
 • Caymaz, B. (2008). Fen ve teknoloji ve sınıf öğretmeni adaylarının fen ve teknoloji okuryazarlığına ilişkin öz yeterlik algıları. (Tez No. 254818) [Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi- Ankara]. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi
 • Çepni, S., Bacanak, A., & Küçük, M. (2003). Fen eğitiminin amaçlarında değişen değerler: Fen–teknoloji–toplum. Değerler Eğitimi Dergisi, 1(4), 7-29.
 • Denessen, E., Vos, N., Hasselman, F., & Louws, M. (2015). The relationship between primary school teacher and student attitudes towards science and technology. Education Research International, Article ID 534690. https://doi.org/10.1155/2015/534690
 • Doğru, M., & Aydoğdu, M. (2003). Fen bilgisi öğretiminde kullanılan yöntemlerde karşılaşılan sorunlar ile ilgili öğrenci görüşleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(13), 150-158.
 • Duruk, Ü. (2012). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin fen ve teknoloji okuryazarlığı seviyesinin belirlenmesi. (Tez No. 315745)[Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi- Kocaeli]. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi.
 • Eric, A. T., Richard, A., & Badu, C. (2018). Pre-Service Science Teachers’ Attitude Towards Science and Science Teaching Efficacy Beliefs. African Journal of Education and Practice, 3(2), 16-29.
 • Güder, O. (2018). Sınıf öğretmenlerinin fen bilimleri dersine yönelik teknolojik pedagojik alan bilgisi öz güven algılarının incelenmesi. (Tez No. 501975)[Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi - Kütahya]. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi.
 • Hoyles, C. (1993). Illuminations and reflections – teachers, methodologies and mathematics. PME Proceedings, 263–286.
 • Karasar, N. (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri. Nobel Yayınları.
 • Kaya, M., & Bacanak, A. (2013). Fen ve teknoloji öğretmen adaylarının düşünceleri: fen okuryazarı birey yetiştirmede öğretmenin yeri. Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(21), 209-228.
 • Koballa, T. R., & Crawley, F. E. (1985). The influence of attitude on science teaching and learning. School Science and mathematics, 85(3), 222-232.
 • Kocaoğlu, G. (2011). Fen bilgisi öğretmenliği 1. ve 4. sınıf öğretmen adaylarının fen bilgisi başarıları, fen bilgisi tutumları, üniversite giriş başarıları ve not ortalamaları arasındaki ilişki. (Tez No. 290031)[Yüksek Lisans Tezi, Uşak Üniversitesi-Uşak]. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi.
 • Marec, C. É., Tessier, C., Langlois, S., & Potvin, P. (2021). Change in elementary school teacher’s attitude toward teaching science following a pairing program. Journal of Science Teacher Education, 1-18. https://doi.org/10.1080/1046560X.2020.1856540
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2005). İlköğretim fen ve teknoloji dersi öğretim programı ve kılavuzu (4.-5.Sınıflar) Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara.
 • Oon, P. T., Cheng, M. M. W., & Wong, A. S. L. (2020). Gender differences in attitude towards science: methodology for prioritising contributing factors. International Journal of Science Education, 42(1), 89-112.
 • Özdemir, A. (2011). Sınıf öğretmenlerinin fen ve teknoloji okuryazarlık düzeylerinin incelenmesi (Tez No. 301979). [Yüksek Lisans Tezi, Uşak Üniversitesi-Uşak]. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi.
 • Öztürk, M., Akkan, Y., & Kaplan, A. (2020). Reading comprehension, mathematics self-efficacy perception, and mathematics attitude as correlates of students’ non-routine mathematics problem-solving skills in Turkey. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 51(7), 1042-1058.
 • Snow, R. E. (1987). Core concepts for science and technology literacy. Bulletin of Science, Technology & Society, 7(3-4), 720-729.
 • Sülün, Y., Işık, C., & Sülün, A. (2014). İlköğretim 4. ve 5. sınıflarda fen ve teknoloji dersi veren sınıf öğretmenlerinin fen okuryazarlık düzeylerinin belirlenmesi. Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1(1), 107-120.
 • Tekbıyık, A., & İpek, C. (2007) Sınıf öğretmeni adaylarının fen bilimlerine yönelik tutumları ve mantıksal düşünme becerileri. Yüzüncüyıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 102-117.
 • Temur, H., Ceylan, R., & Öner, S. (2020). Beden eğitimi ve okul öncesi öğretmen adaylarının anatomi dersine karşı tutumlarının incelenmesi. Eurasian Journal of Teacher Education, 1(3), 215-224.
 • Türkmen, L. (2002). Sınıf öğretmenliği 1. sınıf öğrencilerinin fen bilimleri ve fen bilgisi öğretimine yönelik tutumları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(23), 218-228.
 • Yolagiden, C. (2017). Öğretmen adaylarının fen öğrenme becerisi, fen okuryazarlığı ve sosyobilimsel konulara yönelik tutumları arasındaki ilişkinin araştırılması. (Tez No. 473105)[Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi-Kahramanmaraş].Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi.