Seçilmiş Makro Ekonomik Göstergelerin Borsa İstanbul Xu100 Endeksi Üzerindeki Etkisinin Analizi

Bu çalışmanın amacı, Aralık 1995 – Kasım 2011 dönemini verilerini kullanarak, hisse senedi fiyatları ile hisse senedi fiyatlarını etkilediği düşünülen Enflasyon, Para arzı, Döviz sepeti, Altın fiyatları, Hazine bonosu faiz oranı ve GSMH’yi temsilen Sanayi üretim endeksi gibi literatürde kabul edilmiş bazı makroekonomik değişkenler arasındaki ilişkileri, çoklu regresyon modeli, korelasyon analizi ve Granger Nedensellik testleri yardımıyla ilişki, ilişki yönü ve şiddeti şeklinde araştırmak ve hisse senedi fiyatlarının hareketlerinin nelerden etkilendiğini ortaya koymaktır. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, hazine bonosu faiz oranları ve döviz kurunun hisse senedi fiyatlarını etkileyen en önemli değişkenler olduğu, para arzı ve SUE ile BİST endeksi arasında pozitif bir ilişki olduğu, TÜFE’nin ise BİST Endeksini neredeyse hiç etkilemediği saptanmıştır.

Analysis of the Impact of Selected Macroeconomic Indicators on Istanbul Stock Exchange Xu100 Index

The purpose of this study is to search for the relationship between the share prices and the macroeconomic variables accepted in the literature, such as inflation, money supply, gold prices, treasury bill rates, and industrial production index as representative of GNP which are considered as influencers of share prices, and to analyze  their correlation and dependence by the aid of multiple regression model, correlation analysis, and Granger causality test, and  by doing so reveal the influencers of share price movements. The data is collected from the period of December 1995 - November 2011. According to the results of the study, Treasury Bill Rate and exchange rate are the most significant variables that influence share prices. Also, a positive correlation is found between money supply and İndustrial Production İndex and İstanbul Stock Exchange index. Finally, it is determined that CPI does not influence BIST index.