6328 Sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu ve Komisyon Raporlarında Yer Alan Eleştiriler Çerçevesinde Bir Değerlendirme

Vatandaşların yönetim tarafından mağduriyetini giderme, vatandaşla devlet arasında bir köprü oluşturabilmek için ombudsmanlık kurumunun kurulması ve geliştirilmesi dünyada demokrasinin meşruiyeti ve hukuk devleti açısından bir zaruret olarak görülmüştür. Ombudsmanlığı uyarlayan her ülke, kurumu kendi sistemine uyarlayarak adapte etmiştir. Ülkemizde de 2006 yılından itibaren Ombudsmanlık kurumunun kurulması yönünde girişimlerde bulunulmuştur. Bu kapsamda 2012 yılında 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu çıkarılmıştır. Söz konusu Kanun’da, Kamu Denetçiliği Kurumu’nun kuruluş, görev ve çalışma usullerine ilişkin ilkeler ve diğer hususlar düzenlenmiştir. Çalışmada Kamu Denetçiliği Kurumu kanunu ve kanunun çıkarılması aşamasındaki komisyon raporlarında yer alan eleştiriler ekseninde Türkiye’deki ombudsmanlık kurumu hakkında detaylı bilgi verilecektir.

6328 Numbered Ombudsman Institution Law and an Evaluation in the Framework of Criticism Included in Commission Reports

In order to compensate unjust treatment and build a bridge between state and the citizens, establishment and development of ombudsmen institution are seen as obligatory in view of legitimacy of democracy and constitutional state. All countries adopting ombudsmen institution adapt the notion modifying the institution in accordance with their systems. In our country, attempts have been carried out to establish ombudsmen institution since 2006. In this framework 6328 numbered Ombudsmen Institution Law was put into action in 2012. In this law, principles of establishment, duty and operations were put in order. In this study, information about Ombudsmen Institution and criticism made in commission reports in preparation period of the law will be covered.