Bist Kimya, Petrol, Plastik Sektöründe Yer Alan Firmaların Finansal Performansının Tümleşik Bir Çok Kriterli Karar Verme Yöntemi İle Değerlendirilmesi

Finansal performans göstergeleri firmaların rekabet gücünü gösterdiğinden, rekabetçi bir çevrede finansal performansın değerlendirilmesi hayati öneme sahiptir. Bu çalışmada Borsa İstanbul’da kimya, petrol ve plastik sektöründe faaliyet gösteren firmaların, finansal performanslarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda, söz konusu firmaların 2010-2012 yılları için finansal rasyoları hesaplanmış ve elde edilen veriler analitik hiyerarşi süreci (AHS) ve ideal çözüme yakınlığa göre sıralama tekniği olan TOPSIS ile değerlendirilmiştir. AHS yöntemi kriter ve alt kriterlerin göreli önem ağırlıklarını belirlemede kullanılmıştır. Ağırlıklar ve finansal rasyolar TOPSIS yaklaşımı kullanılarak birleştirilmiştir. Yapılan analiz sonucunda, karar vericilerin yaptıkları değerlendirmelere göre en önemli kriterlerin karlılık oranları ve en iyi performansa sahip firmanın Tüpraş olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler:

Finansal Performans, AHS, TOPSIS.

Financial Performance Evaluation of Firms in Bist Chemical Petroleum Plastic Sector by Using an Integrated MultiCrıteria Decision Making Method

As financial performance indicators reflect the competitiveness of companies, financial performance evaluation has a vital importance in a competitive environment. This study aims to evaluate financial performances of the companies listed on Borsa Istanbul chemical, petroleum, plastic indices. In this context, financial ratio analysis of these companies is done for the years between 2010 and 2012, and the obtained data were evaluated by using Analytic Hierarchy Process (AHP) and Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS). The AHP approach is used to determine relative importance weights of the main criteria and sub-criteria. The weights and financial ratios are combined by using the TOPSIS approach. As a result of the analysis, the most important ratios are profitability ratios, and Tüpraş has the best financial performance.