Ekonomik Büyüme Üzerinde Altyapı Yatırımlarının Etkisi: Seçilmiş Ülke Grupları İçin Panel Veri Analizleri (1994-2013)

Bu çalışma, fiziki altyapı yatırımları ile iktisadi büyüme arasındaki ilişkiyi ele almaktadır. Çalışmada, 1994-2013 döneminde farklı gelir ve gelişmişlik seviyelerindeki ülkelerde altyapı yatırımlarının ekonomik büyüme üzerindeki etkileri, panel veri analizleri ile incelenmiştir. Çalışmada elde edilen sonuçlara göre, enerji altyapısı tüm ülkeler ile düşük gelirli ülke grubu dışındaki bütün alt gelir grupları için büyümenin pozitif ve anlamlı bir belirleyicisidir. Bu pozitif etki, yüksek gelir grubunda en üst seviyede iken, gelir seviyesi azaldıkça etki zayıflamaktadır. Bununla birlikte ulaştırma altyapısı, düşük gelir grubu için ekonomik büyüme üzerinde anlamlı etkiler doğurmasına rağmen, bu etki oldukça düşüktür. Son olarak iletişim altyapısı ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki, sadece tüm ülkeler ve yüksek gelirli ülke grubu için anlamlı ve pozitif olarak gerçekleşmiştir. Özetle çalışmanın bulgularına göre altyapı yatırımları, ekonomik büyümenin önemli bir determinantıdır. Ancak altyapı göstergelerinin ekonomik büyüme üzerindeki etkileri, ülkelerin gelişmişlik düzeyine göre farklılık arz etmektedir.

The Effects of Infrastructure Investment on Economic Growth: A Panel Data Analysis for Selected Country Groups (1994-2013)

This study investigates relationship between economic growth and physical infrastructure investments. In this study, the effects of infrastructure investment on economic growth has been examined using panel data analysis both 136 countries and different income levels for countries in 1994-2013 period. According to the results, the energy infrastructure seems to be a positive and significant determinant of economic growth for all income groups except low income countries. This power of effect is reduced by lower income, while the highest level in the positive effect for high income groups. Although transport infrastructure has a significant effect in low income countries economic growth, it is very low to influence growth. Finally, the relationship between growth and telecommunication infrastructure is significant and positive only with all countries and high income groups.  Summarily, according to results of the study infrastructure is an important determinant of economic growth. However, effects of infrastructure indicators (for example energy, transport and telecommunication) on economic growth change in different income level countries.