Komplike olmayan hipertiroidide QT dispersiyonu

Komplike olmayan hipertiroidide QT intervali ve dispersiyonunda değişiklik olup olmadığını araştırmak amacı ile başka bir hastalığı olmayan 21 hipertiroidili olgu (13 kadın, ortalama yaş 36,0±12,0) ile yaş ve cinsiyetleri onlarla uyumlu 20 sağlıklı gönüllü olgu (12 kadın, ortalama yaş, 35,0±13,0) 12 kanallı yüzey elektrokardiyografileri alınarak çalışıldı. Hipertiroidili olguların RR intervali kontrol grubuna göre kısa (710,66±118 msn'ye 859,86±97,49 msn, p=0,0001), kalp hızları yüksek (86,71±14,56 atım/dk'ya 70,33±8,43 atım/dk, p=0,001) idi. Minimum QT süresi hipertiroidili grupta kısa (0,29±0,03 sn'ye 0,31±0,01 sn, p=0,009), maksimal düzeltilmiş QT süresi (0,41±0,02 sn'ye 0,38±0,02 sn, p=0,0001), QT dispersiyonu (0,06±0,02 sn'ye 0,04±0,01 sn, p=0,001) ve düzeltilmiş QT dispersiyonu (0,07±0,02 sn'ye 0,04±0,01 sn,p=0,0001) daha uzundu. Sonuç olarak komplike olmayan hipertiroidili olgularda tiroid hormonlarının kardiyak beta reseptörlerin dolaşımdaki katekolaminlere yanıtını artırıp kalp hızında artışa ve bölgesel QT sürelerinde artmış farklılığa yol açtığını söyleyebiliriz.

Changes of QT intervals in uncomplicated hyperthyroidism

To determine if uncomplicated hyperthyroidism is associated with changes in QT interval and dispersion, 21 uncomplicated hyperthyroid subjects ( 13 female, mean age 36,0±12,0 years) and 20 healthy volunteers matched for age and sex distribution (12 female, mean age .35,0±13,0 years) were studied by surface electrocardiography. Hyperthyroid cases had shorter RR interval (710,66±118,59 msec versus 859,86±97,49 msec, p=0,0001), higher heart rate (86,71± 14,56 beats/min versus 70,33±8,43 beats/min, p=0,001), shorter minimal QT (0,29±0,03 sec versus 0,31±0,01 sec, p= 0,009) and longer maximal corrected QT intervals (0,41±0,02 sec versus 0,38±0,02, p=0,0001) higher QT (0,06±0,02 sec versus 0,04±0,01 sec, p=0,001) and corrected QT dispersions (0,07±0,02 sec versus 0,04±0,01 sec, p=0,0001) than did normal subjects. We concluded that, in uncomplicated hyperthyroidism, thyroid hormones increased the responsiveness of cardiac beta receptors to circulating catecholamines, causing increase in heart rate and increase in the regional differences of duration of QT interval.

Kaynak Göster