Çanakkale ili 112 acil sağlık hizmetleri istasyonlarında çalışan personelin afet tıbbı konusundaki bilgi düzeyleri

Amaç: Çanakkale 112 acil sağlık hizmetleri istasyonlarında çalışan personelin afet tıbbı konusundaki bilgi düzeylerini ve başta eğitim olmak üzere bazı ilişkili etmenleri ortaya koymaktır. Gereç ve yöntem: Kesitsel tipteki araştırmanın evreni Çanakkale 112 acil sağlık hizmetleri istasyonlarında çalışan personelin tümüdür. 328 kişiden 260’ına (%79.2) ulaşılmıştır. Bağımlı değişken afet tıbbı bilgi düzeyidir. Eğitim ile ilgili değişkenler temel bağımsız değişken olup, sosyodemografik özellikler, meslek ve afete yanıt deneyimi diğer bağımsız değişkenlerdir. Veriler anket yöntemiyle toplanmıştır. SPSS 11.0 kullanılarak yapılan analizde Mann Whitney-U, Kruskal Wallis ve lineer regresyon analizi kullanılmıştır. Anlamlılık sınırı p

Knowledge levels of personnels who work at stations of 112 emergency health services of province of Canakkale on disaster medicine

Purpose:To reveal the knowledge levels of the personnels who work at the stations of Çanakkale 112 emergency health services on disaster medicine and some factors in connection with primarily education. Materials and methods: This sudy is a analytic research in the cross sectional nature. The scope of the research covers the all personnels who work at the stations of Çanakkale 112 emergency health services. We reached a total of 260 people out of 328 ( 79.2 %). The dependent variable, disaster medicine, is at the knowledge level. The variables related to education are basic independent variables. The sociodemographic features, the vocational experience and the experience of response to disaster are the other independant variables. The data has been combined by the method of questionaire and fill-in by yourself. In the analysis conducted by using SPSS 11.0 the tests of Mann Whitney-U, Kruskal Wallis and linear regression analysis were used. The limit of meaningfulness is p

Kaynakça

Huang B, Li J, Li Y, Zhang W, Pan F and Miao S. Need for continual education about disaster medicine for health professionals in China-a pilot study, BMC Public Health 2011;11-89.

UMKE Temel eğitimi kitabı. Avaible at: http://www.umke. org/tum-umke-illeri/umke-temel-egitim-kitabi-h2020. html. Erişim tarihi 12 Aralık 2015. ( Erişim: Aralık 12, 2015).

Barış E. Afet tıbbı eğitiminin İzmir metropol alanda acil sağlık hizmetlerinde çalışan hekimlerin bilgi düzeyine etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir, 2011.

Furbee MP, Coben HJ, Smyth KS, Manley GW. Realities of rural emergency medical services disaster preparedness. Prehosp Disaster Med 2006;21:63-70.

Altıntaş HK. Afet tıbbında öğretim ve eğitim. Hacettepe Tıp Dergisi 2005;139-146.

Reilly MJ, Markenson D, DiMaggio C. Comfort level of emergency medical service providers in responding to weapons of mass destruction events: impact of training and equipment. Prehosp Disaster Med 2007;22:297-303.

TAMP-T.C. başbakanlık afet ve acil durum yönetimi başkanlığı, Türkiye afet müdahale planı. Avaible at: http:// www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/01/20140103-12. htm. Erişim tarihi 27 Aralık 2015. ( Erişim: Aralık 27, 2015).

2515 sayılı kanun-T.c. sağlık bakanlığı, afetlere ilişkin acil yardım teşkilatı ve planlama esaslarına dair yönetmelik. Avaible at: http://www.bursaafetacil.gov.tr/ belgeler/ApprovalOfMinister/2515.pdf. Erişim tarihi 27 Aralık 2015. ( Erişim: Aralık 27, 2015).

7269 sayılı kanun-Tc. bayındırlık ve iskan bakanlığı, umumi hayata müessir afetler dolayısıyla alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlara dair kanun. Avaible at: http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.7269.pdf. Erişim tarihi 27 Aralık 2015. ( Erişim: Aralık 27, 2015).

Aker AT. 1999 marmara depremleri: epidemiyolojik bulgular ve toplum ruh sağlığı uygulamaları üzerine bir gözden geçirme. Türk Psikiyatri Dergisi 2006;17:204-212.

Işık Ö, Aydınlıoğlu HM, Koç S, Gündoğdu O, Korkmaz G, ve Ay A. Afet yönetimi ve afet odaklı sağlık hizmetleri. Okmeydanı Tıp Dergisi 2012;28:82-123.

Kuloğlu M. Bir ilin merkez 112 acil yardım istasyonlarında çalışan acil sağlık hizmetleri personeline düzenlenen olay yeri triajı (start yöntemi) hizmet içi eğitiminin değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2014.

Noji EK. Disasters: Introduction and state of the art. Epidemiol Rev 2005;3-8.

Noji EK, Toole MJ. The historical development of public health responses to disaster. Disasters 1997;366-376.

EM-DAT-Disaster Trends. The ınternational disaster database, centre for research on the epidemiology of disasters,trends and relationships period 1900 to 2015. Avaible at: http://www.emdat.be/disaster_trends/ index.html. Erişim tarihi 6 Aralık 2015. ( Erişim: Aralık 6, 2015).

Yavuz Ö, Afetler sonrası yapılan sosyal yardımlar ve hizmetler. İstanbul: İdeal Kültür & Yayıncılık, 2014;19-38.

UNDHA, İnternationally agreed glossary of basic term related to disaster management, Glossary. Geneva: 1992;21.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1309-9833
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2008

1b 219

Sayıdaki Diğer Makaleler

Çanakkale ili 112 acil sağlık hizmetleri istasyonlarında çalışan personelin afet tıbbı konusundaki bilgi düzeyleri

Özgür SEVİNÇ, Yusuf GÜNER, Ayşen TİL

Adolesan yaş grubunda adneksiyel kitle nedeniyle opere edilen hastaların analizi: 104 hastalık tek merkez deneyimi

Meryem KURU PEKCAN, AYTEKİN TOKMAK, Özgür AĞLAMIŞ, Kübra AKKAYA, Yasemin TAŞCI

İnstabil intertrokanterik femur kırıklarında proksimal femur çivisi ile hemiartroplasti sonuçlarının karşılaştırılması

Mehmet Birol ILGIN, AHMET NADİR AYDEMİR, MURAT SONGÜR, SELÇUK KESER, AHMET BAYAR

Çocuk Acil Servisine başvuran nadir bir zehirlenme nedeni: Dieffenbachia süs bitkisi

MUHAMMET MESUT NEZİR ENGİN, Hatice BALCI, Furkan TİMUR, Ramazan Cahit TEMİZKAN, ÖNDER KILIÇASLAN, Kenan KOCABA

Yenidoğanda gelişen santral siyanozun nadir bir nedeni: Methemoglobinemi

Tuba Leman KARAKURT, SELMA AKTAŞ, Seda GEYLANİ GÜLEÇ

Klomifen sitrat ile ovulasyon indüksiyonu ve doğal ilişki sonrası ender görülen heterotopik gebelik

İlyas TURAN, ÜMİT ÇABUŞ, Veysel FENKCİ

Awareness about disease and pulmonary rehabilitation in chronic obstructive pulmonary disease: A survey study

ERHAN UĞURLU, HAKAN ALKAN, Göksel ALTINIŞIK, Öznur ATAMAN, Mukaddes ŞENER, Esra Huriye GÖÇER, Sibel ÖZKURT, Fatma EVYAPAN

Transüretral Prostat Rezeksiyonu Sonrası Medikal Tedaviye Devam Durumunun Öngörülmesinde Preoperatif Prostat Boyutu Belirleyici midir?

MURAT ZOR, ENGİN KAYA, Turgay EBİLOĞLU, Emrah ÇOĞUPLUGİL, SELAHATTİN BEDİR

Düşük kemik mineral yoğunluğu olan kadınlarda kuramlar üstü modelin egzersiz yapma alışkanlığı kazandırma üzerine etkisinin incelenmesi

NERİMAN TEMEL AKSU, KEMAL ALPARSLAN ERMAN

Nöroendokrin diferansiasyon gösteren prostat adenokarsinomu

Betül DEMİRCİLER YAVAŞ, Esra ASLAN, Cemil AY, Kürşat ZENGİN, Hasan İlyas ÖZARDALI