Adolesan yaş grubunda adneksiyel kitle nedeniyle opere edilen hastaların analizi: 104 hastalık tek merkez deneyimi

Amaç: Adolesan yaş grubu, adneksiyel kitle görülme sıklığının reproduktif yaş grubuna göre düşük olması ve daha sonraki fertilite potansiyelinin korunması gerekliliği açısından önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı geç adolesan yaş grubundaki kızlarda saptanan ve cerrahi olarak yönetilen adneksial kitlelerin preoperatif ve postoperatif tanılarını, cerrahi tedavi şekillerini ve histopatolojik tanılarını özetlemektir. Gereç ve yöntem: Bu çalışmada 2014-2015 yılları arasında Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim Araştırma Hastanesi Gençlik Merkezine pelvik ağrı ve menstrüel düzensizlik şikâyetiyle başvurup adneksiyel kitle tanısı aldıktan sonra cerrahi müdahale yapılan 104 olguya ait kayıtlar incelenmiştir. Hastaların yaşları, başvuru şikâyetleri, yatış tanıları, uygulanan cerrahi tedavi yöntemleri ve postoperatif histopatolojik tanıları kayıtlardan incelenerek analiz edilmiştir. Bulgular: Çalışmaya dahil edilen olguların ortalama yaşı 20.8±2.6 olup olguların % 94.3‘ü (n=99) laparoskopik olarak, % 4.8‘i (n=5) laparotomi yöntemi ile opere edildi. En sık postoperatif tanı dermoid kist (% 31.4; n=33) olarak saptanırken, bunu fonksiyonel kist (%21.9; n=23) ve endometriotik kist (%13.3; n=14) takip etti. Frozen inceleme ve parafin kesitlerinin histopatolojik analizene göre malignite saptanan olgu sayısı 2 (%1.9) idi. Akut ovaryan torsiyon 3 (%2.9) ve tubovaryan abse 2 (%1.9) olguda tespit edildi. Sonuç: Geç adolesan yaş grubunda, daha erken yaş grubundaki olgulara göre anovulasyon ve buna bağlı fonksiyonel ovaryan kistler daha az görülmektedir. Bu yaş grubunda ilk sırada dermoid kist gibi overin gerçek neoplazmları yer almaktadır. Malignite oranları çok düşük olduğu için tedavide minimal invaziv yaklaşım ve maksimum fertilite korunması amaçlanmalıdır.

The analysis of patients who were operated for adnexal mass in the adolescent age group: a single center experience with 104 cases

Purpose: The adolescents age group is important in that the frequency of adnexal masses is lower than the reproductive age group and also the necessity of protecting the subsequent fertility potential. The aim of this study is to summarize the preoperative and postoperative diagnosis, surgical treatment patterns and histopathologic diagnoses of detected and operated adnexal masses in the late adolescent age group. Materials and methods: In this study, we analyzed the records of 104 cases who applied to the Dr. Zekai Tahir Burak Women's Health Research and Educational Hospital Youth Center for pelvic pain and menstrual irregularity between 2014 and 2015 and operated with adnexal mass diagnosed. Patients' ages, complaints of admission, diagnosis for hospitalization, surgical treatment methods and postoperative histopathological diagnosis were analyzed from the records. Results: The mean age of the cases included in the study was 20.8 ± 2.6 and 94.3% (n= 99) of the cases were performed laparoscopically, 4,8% (n= 5) were performed with laparotomy. The most common postoperative diagnosis was dermoid cyst (31.4%; n= 33) followed by functional cyst (21.9%; n= 23) and endometriotic cyst (13.3%; n= 14). The number of malignancy detected according to histopathological analysis of frozen examination and paraffin section was 2 (1.9%). Acute ovarian torsion was found in 3 (2.9%) and tubovarian abscess in 2 (1.9%) cases. Conclusion: In the late adolescent age group, anovulation and related functional masses are less common than in the younger age group. In this age group, In this age group, there are real neoplasms of the ovary like the dermoid cyst in the first place. Since malignancy rates are very low, minimally invasive approach and maximum fertility protection should be aimed at treatment.

Kaynakça

Skinner MA, Schlatter MG, Heifetz SA, Grosfeld JL. Ovarian neoplasms in children. Arch Surg 1993;128:849-853

Von Winter Jo T, Simmons Patricia S, Podratz Karl C. Surgically treated adnexal masses in infancy,childhood, and adolescence. Am J Obstet Gynecol 1994; 170:1780-1789.

Hayes-Jordan A (2005) Surgical management of the incidentally identified ovarian mass. Semin Pediatr Surg 2005;14:106-110.

Dilbaz S, Çaliskan E, Dilbaz B. et al. Laparoscopic and Transvaginal Ultrasound guided aspiration of ovarian cysts. J Turkish German Gynecol Assoc 2003;4:41-45.

Davis AJ. Pediatric and adolescent gynecology. In: Gibbs RS ed(s). Danforth’s Obstetrics and Gynecology. 10th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2008;555-566.

Kocak M, Beydilli G, Dilbaz S. et al. Adnexal masses in adolescent girls with pelvic pain: Report on 63 cases. Gynecol Surg 2008;5:203-207.

Deligeoroglou E, Eleftheriades M, Shiadoes V. et al. Ovarian masses during adolescence: clinical, ultrasonographic and pathologic findings, serum tumor markers and endocrinological profile. Gynecol Endocrinol 2004;19:1-9.

Skiadas VT, Koutoulidis V, Eleftheriades M. et al. Ovarian masses in young adolescents: imaging findings with surgical confirmation. Eur J Gynaecol Oncol 2004;25:201-206.

Oelsner G, Shashar D. Adnexal torsion. Clin Obstet Gynecol 2006;49:459-463.

Pfeifer SM, Gosman GG. Evaluation of adnexal masses in adolescents. Pediatr Clin North Am 1999;46:573- 592.

Norris JH, Jensen RD. Relative frequency of ovarian neoplasms in children and adolescents. Cancer 1972;30:713-719.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1309-9833
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2008

322 74

Sayıdaki Diğer Makaleler

Longus colli kasının kalsifik tendiniti

Mustafa Aziz YILDIRIM, Gökşen GÖKŞENOĞLU, Ali Kürşat GANİYUSUFOĞLU, Nurdan PAKER, KADRİYE ÖNEŞ

Nöroendokrin diferansiasyon gösteren prostat adenokarsinomu

Betül DEMİRCİLER YAVAŞ, Esra ASLAN, Cemil AY, Kürşat ZENGİN, Hasan İlyas ÖZARDALI

Gallstone ileus: Computed tomography findings

FURKAN UFUK, PINAR ÇAKMAK

Çanakkale ili 112 acil sağlık hizmetleri istasyonlarında çalışan personelin afet tıbbı konusundaki bilgi düzeyleri

Özgür SEVİNÇ, Yusuf GÜNER, Ayşen TİL

Huntington hastalığında lisan fonksiyonlarının değerlendirilmesi

MURAT GÜLTEKİN, Ruslan BAYRAMOV

Transüretral Prostat Rezeksiyonu Sonrası Medikal Tedaviye Devam Durumunun Öngörülmesinde Preoperatif Prostat Boyutu Belirleyici midir?

MURAT ZOR, ENGİN KAYA, Turgay EBİLOĞLU, Emrah ÇOĞUPLUGİL, SELAHATTİN BEDİR

Yenidoğanda gelişen santral siyanozun nadir bir nedeni: Methemoglobinemi

Tuba Leman KARAKURT, SELMA AKTAŞ, Seda GEYLANİ GÜLEÇ

İnstabil intertrokanterik femur kırıklarında proksimal femur çivisi ile hemiartroplasti sonuçlarının karşılaştırılması

Mehmet Birol ILGIN, AHMET NADİR AYDEMİR, MURAT SONGÜR, SELÇUK KESER, AHMET BAYAR

Interleukin-1 gene variants and the risk of non-syndromic microtia

AYŞE FEYDA NURSAL, MEHMET BEKERECİOĞLU, Berker BÜYÜKGÜRAL, SACİDE PEHLİVAN

Düşük kemik mineral yoğunluğu olan kadınlarda kuramlar üstü modelin egzersiz yapma alışkanlığı kazandırma üzerine etkisinin incelenmesi

NERİMAN TEMEL AKSU, KEMAL ALPARSLAN ERMAN