Ameliyat öncesi antiseptik duş cerrahi alan enfeksiyonlarının önlenmesinde etkili midir? Sistematik derleme

Amaç: Cerrahi alan enfeksiyonları; mortaliteyi, morbiditeyi, hastanede yatış süresini ve maliyeti arttırması bakımından cerrahi servislerinin ciddi bir problemidir. Bu çalışmada; ameliyat öncesi antiseptik duşun, cerrahi alan enfeksiyonlarına etkisi ile ilgili kanıt düzeyi yüksek çalışmaların incelenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Konuyla ilgili 2005 ile 2014 tarihleri arasında yayınlanmış 1034 çalışma incelenmiştir. Araştırmaya dahil edilme kriterlerine uygun toplam 17 yurtdışı yayın çalışma kapsamına alınmış ve karşılaştırma, sınırlılık ve sonuçlar açısından değerlendirilmiştir. Bulgular: Bu sistematik inceleme sonunda ameliyat öncesi yapılan antiseptikli duş veya banyonun, cerrahi alan enfeksiyonu riskini azaltan bir etkiye sahip olduğunu belirten çalışmaların olduğu görülmüştür. Vücut temizleme ürünlerinin güvenliği ve etkinliğinin, uygun zamanlama ve uygulama sayısı ile ilişkili olduğu ortaya konulmuştur. Ayrıca klorheksidin ile ameliyat öncesi duş alan hastalarda; cerrahi alan enfeksiyonunun görülme oranının, diğer malzemelere göre daha az olduğu görülmüştür. Sonuç: Uygun zamanda, uygun antiseptik solüsyonla yapılacak ameliyat öncesi duşun; cerrahi alan enfeksiyonlarını önlemedeki başarı şansını arttıracağı, maliyeti azaltarak kaliteli sağlık hizmetinin sağlanmasına katkıda bulunacağı düşünülmektedir.

Preoperative antiseptic shower for the prevention of surgical site infections: Is it effective? A systematic review

Aim: Surgical site infections are serious problems in surgical departments for increasing mortality, morbidity, hospitalization duration, and cost. In this study it was aimed to examine high-level evidence studies regarding the effect of preoperative antiseptic showering on surgical site infections.Instrument and Method: 1034 studies published between the years 2005 and 2014 were examined and 17 international publications were included and evaluated in terms of comparison, limitation and results. Findings: It was seen as a result of this systematic examination that some studies reported that preoperative showering or bathing with antiseptic decreased the risk of surgical site infection. It was also revealed that the safety and efficiency of body cleaning products were related to appropriate timing and number of applying them. Besides, it was also seen that the rate of surgical site infection in patients having preoperative shower with chlorhexidine was lower compared to patients using other products. Result: It is thought that preoperative showering in the appropriate time and with appropriate antiseptic solutions might increase the chance of decreasing surgical site infections and contribute to providing quality health service by decreasing the cost.

Kaynakça

1. The Health Technology Inquiry Service (HTIS). At home, pre-operative skin preparation 2009;1-7.

2. Uzunköy A. Cerrahi alan enfeksiyonları: risk faktörleri ve önleme yöntemleri (Surgical site infections: risk factors and methods of prevention). Ulus Travma Derg 2005;269-282.

3. Çiftçi İ, Şahin D, Şahin F, Çetinkaya Z, Şafak B, Dilek O. Cerrahi alan enfeksiyonlarında etiyoloji ve maliyete etkisi (The etiology of surgical site ınfections and their impact on the cost). Kocatepe Tıp Derg 2005;6:17-22.

4. Aksu D. Genel Cerrahi ve beyin cerrahi kliniklerinde postoperatif cerrahi alan infeksiyonu sürveyansı. Okmeydanı eğitim ve araştırma hastanesi enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji kliniği uzmanlık tezi, İstanbul, 2008

5. Jakobsson J, Perlkvist A.Hansson C. Searching for evidence regarding using preoperative disinfection showers to prevent surgical site infections. Worldviews on Evidence-Based Nursing 2011;143-152.

6. Tayran R. Cerrahi alan enfeksiyonlarindan korunma, hastane enfeksiyonlari: Korunma ve kontrol. Sempozyum dizisi no:60 2008;181-192

7. Edmiston C, Okoli O, Graham M, Sinski S, Seabrook G. Evidence for using chlorhexidine gluconate preoperative cleansing to reduce the risk of surgical site infection. AORN 2010;5:509-518.

8. Dumville JC, McFarlane E, Edwards P, Lipp A, Holmes A. Preoperative skin antiseptics for preventing surgical wound infection safter clean surgery. The Cochrane Collaboration 2013;1-64.

9. O'Grady G, Baker B. Prevention of surgical site infections; Surg wound manag 2011;10:513-517.

10. Karki S, Cheng A. Impact of non-rinse skin cleaning with chlorhexidine gluconate on prevention of healthcare-associated infection sand colonization with multi-resistant organisms. J Hosp infect 2012;82:71-84.

11. Savage J, Anderson P. An update on modifiable factors to reduce the risk of surgical site infections. Spine J 2013;13:1017-1029.

12. Webster J, Osborne S. Meta-analysis of preoperative antiseptic bathing in the prevention of surgical site infection. Bri J Surg 2006;93:1335 -1341.

13. Webster J, Osborne S. Preoperative bathing or showering with skin antiseptics to prevent surgical site infection. The Cochrane Collaboration 2007;1-48.

14. Anderson DJ, Kaye KS, Classen D. et al. Strategies to prevent surgical site infections in acute care hospitals. Infect Control Hosp Epidemiol 2008;1:51-61.

15. Arda B. Antiseptiklerin hasta bakımında kullanılması, 7. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi 2011:89-93.

16. Edmiston C, Bruden B, Rucinski M, Henen C, Graham M, Lewis B. Reducing the risk of surgical site infections: Does chlorhexidine gluconate providea risk reduction benefit?, Am J of Infeet Control 2013;41:549-555.

17. Tanner J, Gould D, Jenkins P, Rachel H, Mistry N, Walsh S. A freshlook at preoperative body washing. J Infect Prevent 2012;1:1-15.

18. Chlebicki M, Safdar N, O'HoroJ, Maki D. Preoperative chlorhexidine shower or bath for prevention of surgical site infection. Am J of Infect Control 2013;41:167-173.

19. Saltzman M, Gryzlo S, Terry M, Woodward C, Nuber G. Efficacy of preoperative home use of 2% chlorhexidine gluconate cloth before shoulder surgery. J Should Elbow Surg 2011;20:928-933.

20. Edmiston C, Krepel C, Seabrook G, Lewis B, Brown K, Towne J. Preoperative shower revisited: can high topical antiseptic levels be achieved on the skin surface before surgical admission? Preoperative chlorhexidine gluconate skin surface concentrations. Am Coll Surgeons 2008;2:233-239.

21. Gündoğdu H. Cerrahi alan enfeksiyonlarının önlenmesi. Hastane Enfeksiyonları Derg 2004;8:116- 121.

22. American Journal of Infection Control. Preoperative chlorhexidine baths/ showers: For or against? 2013;41:1301.

23. Dizer B, Hatipoglu S, Kaymakcioglu N. et al. The effect of nurse-performed preoperative skin preparation on postoperative surgical site infections in abdominal surgery. J Clin Nursing 2009;18:3325-3332.

24. Johnson A, Daley J, Zywiel M, Delanois R, Mont M. Preoperative chlorhexidine preparation and the incidence of surgical site Infections. After Hip Arthroplasty 2010;6:98-102

Kaynak Göster

  • ISSN: 1309-9833
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2008

370 80

Sayıdaki Diğer Makaleler

Lichen planus on the bilateral palmar surfaces

Ragıp İsmail ENGİN, Erdal PALA, Ali KURT

Over torsiyonunda manyetik rezonans görüntüleme bulguları

Furkan UFUK, Duygu HEREK, Ömer DEMİRTAŞ

Organize sanayi bölgesine açılan sigara bırakma polikliniği çalışma sonuçlarının değerlendirilmesi

Emel DİKBAŞ, NURGÜL BOZKURT, Veli KILINÇARSLAN, Ali İhsan BOZKURT

Bir devlet hastanesinde görev yapan hemşirelerin çalışan yaşam kalitesi düzeylerinin ve etkileyen faktörlerin incelenmesi

Hatice BAŞKALE, Neslihan Partlak GÜNÜŞEN, PINAR SERÇEKUŞ AK

Ameliyat öncesi antiseptik duş cerrahi alan enfeksiyonlarının önlenmesinde etkili midir? Sistematik derleme

FİLİZ KABU HERGÜL, MERYEM YAVUZ VAN GİERSBERGEN

Tek port video yardımlı cerrahi ile komplet rezeke edilmiş atipik yerleşimli timoma olgusu

ÜMİT AYDOĞMUŞ, ERHAN UĞURLU, Figen TÜRK, Gökhan YUNCU

Bukkal mukoza yerleşimli lenfanjiyoma sirkumskriptumu bir çocuk

EMİNE TUĞBA ALATAŞ, Hilal Semra CELEBİ, Gürsoy DOĞAN, Asude KARA POLAT

Pamukkale Üniversitesi öğretim üyelerinde fiziksel aktivite düzeyi ve ilişkili faktörler

ÖZGÜR SEVİNÇ, Bekir BÜYÜKAKIN, Türker BEKAR, SÜLEYMAN UTKU UZUN

Metabolik Bozukluğa Bağlı Baş Ağrısı

Çetin Kürşad AKPINAR, Taner ÖZBENLİ

Perkütan nefrolitotomi pozisyonu tercihinde dikkat edilmesi gereken özel bir durum: Megakolon

Cihan TOKTAŞ, Ali Ersin ZÜMRÜTBAŞ, Yusuf ÖZLÜLERDEN, Aykut BAŞER, Ömer Levent TUNCAY